ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Παναγιώτης Παπασταύρου (Πάτραι)

PostHeaderIcon Παναγιώτης Παπασταύρου (Πάτραι)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Εκπομπὴ τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Πατρῶν, 15-11-1988.  τὰ μέλη ἐψά­λησαν στὸν ῥαδιοφωνικὸ θάλαμο τοῦ σταθμοῦ λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν μετάδοσιν τῆς ἐκπομπῆς.  ὁ ψάλλων τὰ τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, νομίζω ὅτι εἶναι ὁ πρωτοψάλτης Παναγιώτης Παπασταύρου, τότε λαμπαδάριος τοῦ μη­τρο­πολιτικοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

 

12-05 «Κύριε, ἐκέκραξα», δ΄, Παναγιώτης Παπασταύρου.

12-06 προσόμοια ἑσπερινοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, 16 νοεμβρίου, ἦχος δ΄, Πα­να­γιώτης Παπασταύρου καὶ ἕτερος ψάλτης ἐκ Πατρῶν, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνο­μα δυστυχῶς δὲν γνωρίζω.

12-07 «Καλοῦντι Χριστῷ», δ΄, δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ, Παναγιώτης Παπασταύρου.

    Σχόλιον.  ἡ τελικὴ πρὸς παῦσιν καὶ ὁριστικὴ κατάληξις ἔγινε γιὰ τὶς ἀνάγ­κες τῆς ἐκπομπῆς· εἰδάλλως δὲν γίνεται ὁριστικὴ κατάληξις, καθόσον ἀκο­λου­θεῖ προσόμοιον θεοτοκίον.

12-08 ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου Ματθαίου (ἰσχύει τὸ ἀνωτέρω σχόλιον).

 

(δημοσίευσις 3/5/2009)