ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Αθανάσιος Πέττας, ᾿Αθῆναι - Πειραιεύς

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Πέττας, ᾿Αθῆναι - Πειραιεύς


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Πέττας ᾿Αθανάσιος, προφήτης ᾿Ηλίας Παγκρατίου, ἦχος α΄, κυριακὴ 6/7/1975, ἠχογράφησις ᾿Ανδρέας ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).

    Οἱ παροῦσες ἰδιωτικὲς ἠχογραφήσεις εἶναι σπάνιες, πρὶν ἀπὸ 37 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ᾿Αθανάσιος Πέττας ἦταν πρωτοψάλτης στὸν προφήτη ᾿Ηλία Παγκρατίου.  δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορὰ καὶ δὲν γνωρίζω κὰν ἂν τὶς ἔχει ὁ ἴδιος ὁ πρωτοψάλτης.  ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε ἀπὸ φωνοταινίες.

921-01 πασαπνοάριον καὶ ἀναστάσιμα αἴνων, α΄ ἤχου. 
921-02 δοξαστικὸν «Μετὰ μύρων». 
921-03 εἴσοδος, «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». 
921-04 δύναμις Γεωργίου τοῦ Κρητός. 
921-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα. 
921-06 χερουβικόν. 
921-07 λειτουργικά, «Ἄξιον ἐστίν». 
921-08 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», χῦμα.  ψαλμὸς 8, «Κύριε ὁ Κύριος ἡ­μῶν», μὲ ἐναρμόνισιν. «Εἴδομεν». «Εἴη τὸ ὄνομα». 
921-09 «Μετὰ τῶν ἁγίων», «Αἰωνία ἡ μνήμη» καὶ λοιπὰ μὲ τετρά­φω­νον(;) ἐναρμόνισιν. 

* * *

921-10 ἀπόσπασμα χερουβικοῦ, προφήτης ᾿Ηλίας Παγκρατίου, 1975, ἄνευ ἡμερομηνίας (ἴσως ἰούλιος). 

 

* * *


    Πέττας ᾿Αθανάσιος, προφήτης ᾿Ηλίας Παγκρατίου, ἦχος β΄, κυριακὴ 13/7/1975

921-11 δοξαστικὸν «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός». 
921-12 δύναμις Νηλέως Καμαράδου. 
921-13 χερουβικόν. 
921-14 λειτουργικά. 
921-15 «Μετὰ τῶν ἁγίων» καὶ λοιπὰ τετράφωνα. 

* * *

    Πέττας ᾿Αθανάσιος, προφήτης ᾿Ηλίας Παγκρατίου, 28/11/1976, ἠχογράφησις ᾿Ανδρέας ᾿Α. (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010).


922-1 τροπάρια 50οῦ ψαλμοῦ. 
922-2 πασαπνοάριον βαρέος ἤχου. Δόξα, «Μετὰ μύρων». 

(δημοσίευσις 20/1/2012)᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

110-15 ἰδιόμελον «᾿Εξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσιν ὑμῶν», μονῳδία ᾿Α­θα­νασίου Πέττα.