ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Σ. Περιστέρης, ἀκολουθία τῶν παθῶν, 1982

PostHeaderIcon Σ. Περιστέρης, ἀκολουθία τῶν παθῶν, 1982

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Ακολουθία τῶν παθῶν τοῦ ἔτους 1982 στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν (ἤ τοι ὁ ὄρθρος τῆς μεγάλης παρασκευῆς προψαλλόμενος τῇ μεγάλῃ πέμπτῃ ἑσπέ­ρας).  ἰδιωτικὴ ἠχο­γρά­φη­σις, ἐπιλογαὶ ὕμνων μὲ τὸν Σπυρίδωνα Περι­στέ­ρη,  ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ δεξιοῦ ψάλτου ᾿Ιωάννου Γ. (πρώην χορῳδοῦ στὴν μη­τρό­πολι ᾿Αθηνῶν).  παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν ἱερέα ᾿Αμφι­λόχιο ῾Ρ. πρὸς δημο­σίευσιν στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα. ψηφιοποί­η­σις Δ.Α..

 

1069-01 «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί», πλ. δ΄.

1069-02 ὕμνοι 1ου 2ου καὶ 3ου ἀντιφώνων, καὶ κάθισμα «᾿Εν τῷ δεί­πνῳ τοὺς μαθητάς».

1069-03 ὕμνοι 4ου 5ου καὶ 6ου ἀντιφώνων.

1069-04 ὕμνοι 7ου 8ου καὶ 9ου ἀντιφώνων, καὶ τὸ κάθισμα.

1069-05 ὕμνοι 10ου 11ου καὶ 12ου ἀντιφώνων.

1069-06 ὕμνοι 13ου καὶ 14ου ἀντιφώνων.

1069-07 «Σήμερον κρεμᾶται» σύντομον, ψαλλόμενον ὁλόκληρον ὑπὸ μό­νου τοῦ δεξιοῦ χοροῦ.  τροπάριον «῾Ο σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὸ κάθι­σμα «᾿Εξηγόρασας ἡμᾶς».

1069-08 οἱ μακαρισμοί.

1069-09 τροπάρια ἐκ τοῦ κανόνος.

1069-10 στιχηρὰ τῶν αἴνων, ἦχος γ΄, «Δύο καὶ πονηρά», «῞Εκαστον μέ­λος».

1069-11 Δόξα, Καὶ νῦν, «᾿Εξέδυσάν με».

1069-12 «Λαὸς δυσσεβής», ἰδιόμελον ἀποστίχων, β΄.

1069-13 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα», ἰδιόμελον ἀποστίχων, β΄.

1069-14 Καὶ νῦν, «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», πλ. δ΄.

1069-15 «Εἰς πολλὰ ἔτη».

1069-16 Δόξα, Καὶ νῦν, «Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί», δοξαστικὸν 6ης ὥρας, πλ. α΄.

1069-17 «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς», ἰδιόμελον ἀποστίχων ἀποκαθη­λώσεως.

(δημοσίευσις 20/10/2010)