ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. σαββάτου 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. σαββάτου 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

ὄρ­θρος μεγάλου σαββάτου 1989

 

    Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 28/4/1989 βράδυ (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις).

54-09 «Θεὸς Κύριος», καὶ τὰ καθίσματα «Σινδόνι καθαρᾷ» καὶ «᾿Ε­ξέ­στη­σαν χοροί», μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Σεραφὶμ Τίκας καὶ Ε. Τζελᾶς. 54-09.mp3

54-10 ὁ κανὼν «Κύματι θαλάσσης», ᾠδαὶ 1η καὶ 3η. 54-10.mp3

54-11 ᾠδὴ 4η (στὸν εἱρμὸ ἀκούω τὸν Τζελᾶ δὶς νὰ λέῃ «Τὴν ἐν σταυ­ρῶν ! σου θείαν κένωσιν»), ᾠδαὶ 5η καὶ 6η. 54-11

54-12 ᾠδαὶ 7η, 8η καὶ 9η (πρὸ τῆς 9ης ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ «Τὴν θεοτόκον καὶ μητέραν!»). 54-12

54-13 ἐγκώμια· τροπάρια 1ης στάσεως (ἀρχίζει ὁ Σεραφίμ). 54-13.mp3

55-01 τροπάρια 2ας στάσεως. 55-01.mp3

55-02 τροπάρια 3ης στάσεως. 55-02.mp3

55-03 ἀργὰ εὐλογητάρια. 55-03.mp3

55-04 ἐξαποστειλάριον «ἅγιος Κύριος» καὶ «Πᾶσα πνοή», μακαριστὸς Σεραφίμ. 55-04.mp3

55-05 «Αἰνεῖτε αὐτόν», ἀργόν (Ε. Τζελᾶς). 55-05.mp3

55-06 αἶνοι μεγάλου σαββάτου. 55-06.mp3

55-07 Δόξα, «Τὴν σήμερον μυστικῶς», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη». 55-07.mp3

55-08 δοξολογία. 55-08.mp3

(δημοσίευσις 31/5/2010)

 


 

Λειτουρ­γία μεγάλου σαββάτου 1989

 

    Mητρόπολις ᾿Αθηνῶν 29/4/1989 πρωί (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις).

53-13 μέγα προκείμενον «᾿Ανάστα, ὁ θεός». 53-13.mp3

55-09 «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ» Σπυρίδων Περιστέρης καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς. c055-09

    Μὲ τὸ παρὸν ὁλοκληροῦται ἡ δημοσίευσις τῶν ἠχογραφήσεων ἐκ τοῦ μη­τροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν κατὰ τὰς ἀκολουθίας τῆς μεγάλης ἑβδο­μά­δος τοῦ ἔτους 1989. αἱ ἠχογραφήσεις προέρχονται ἐκ τοῦ ἀρχείου μου εἰς φωνοταινίας, ἡ δὲ ψηφιοποίησις ἐγένετο ἐπίσης ὑπ᾿ ἐμοῦ. βεβαίως θὰ συν­ε­χι­σθῇ ἡ δημοσίευσις ἠχογραφήσεων τῶν ἀειμνήστων Περιστέρη καὶ Τζελᾶ τόσον ἀπὸ ἄλλας ἡμέρας τοῦ ἔτους ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν μεγάλην ἑβδομάδα ἄλλων ἐτῶν.

(δημοσίευσις 31/5/2010)

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν (Περιστέρης καὶ Τζελᾶς), μέγα σάββατον. ἠχογράφησις μᾶλλον παλαιοτέρα τοῦ ἔτους 1989.

62-20 «᾿Ανάστα, ὁ θεός», μεγάλου σαββάτου.

62-21 «Σὲ ὑμνοῦμεν», Ε. Τζελᾶς.

 

(δημοσίευσις 3/6/2010)