ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. παρασκευῆς 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἀκολουθία μεγ. παρασκευῆς 1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Ὄρθρος μεγάλης παρασκευῆς 1989

 

    Μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν, ἠχογρά­φησις ἐκ ῥαδιοφώνου 27/4/1989.

52-07 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα», Σ. Περιστέρης. 52-07.mp3

52-08 Δόξα, «᾿Αναβαίνοντός σου», Ε. Τζελᾶς (μὲ ἀπήχημα νεάγιε σύντομον). 52-08.mp3

52-09 Καὶ νῦν, «Ἤδη βάπτεται», Σ. Περιστέρης. 52-09.mp3

 


 

Θ΄ ὥρα μεγάλης παρασκευῆς 1989

 

    ᾿Ηχογράφησις ἐκ ῥαδιοφώνου 28/4/1989 (πρωί).

52-10 «Θάμβος ἦν κατιδεῖν», Ε. Τζελᾶς. 52-10.mp3

52-11 «῞Οτε σε σταυρῷ», Σ. Περιστέρης. 52-11.mp3

52-12 Δόξα, Καὶ νῦν, «Σήμερον κρεμᾶται» ἀπαγγελία. 52-12.mp3

52-13 τὸ αὐτὸ «Σήμερον κρεμᾶται» δίχορον. 52-13.mp3

 

(δημοσίευσις 18/5/2010)

 


 

᾿Ακολουθία ἀποκαθηλώσεως 1989

 

    Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν, ἠχογράφησις ἐκ ῥαδιοφώνου 28/4/1989 πρωί.

52-14 «Πᾶσα ἡ κτίσις», α΄, Σ. Περιστέρης. 52-14.mp3

52-15 «Πᾶσα ἡ κτίσις», α΄, Ε. Τζελᾶς. 52-15.mp3

52-16 «Λαὸς δυσσεβής», β΄, Σ. Περιστέρης. 52-16.mp3

52-17 «Σήμερον σὲ θεωροῦσα», Ε. Τζελᾶς. 52-17.mp3

52-18 «᾿Επὶ ξύλου βλέπουσα», Σ. Περιστέρης. 52-18.mp3

52-19 «Σήμερον ὁ δεσπότης», Ε. Τζελᾶς. 52-19.mp3

52-20 Δόξα, «Ὢ πῶς ἡ παράνομος συναγωγή», Σ. Περιστέρης. 52-20.mp3

52-21 Καὶ νῦν, «Φοβερὸν καὶ παράδοξον», Ε. Τζελᾶς. 52-21.mp3

52-23 «῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν». 52-23.mp3

52-24 «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ τῷ καινῷ». 52-24.mp3

52-25 «῞Οτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς». 52-25.mp3

(δημοσίευσις 23/5/2010)

 

53-08 «Σήμερον σὲ θεωροῦσα», Ε. Τζελᾶς. μετὰ τὸν ὕμνο ἕνα μικρό­τα­το ἠχητικὸ ἀπόσπασμα μὲ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Σεραφὶμ νὰ λέῃ τὸ «Εἰρήνη πᾶσι» πρὸ τοῦ εὐαγγελίου. 53-08.mp3

53-12 προσόμοια ἀπόστιχα «῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν» καὶ τὰ λοιπά. 53-12

(δημοσίευσις 31/5/2010)