ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, χαιρετισμοὶ 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, χαιρετισμοὶ 1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. 

    Σπυρίδων Περιστέρης καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς στὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν. πα­ρασκευὴ 31 μαρτίου 1989. ὁλόκληρος ὁ κανὼν τῆς θεοτόκου «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου» καὶ ἄλλοι ὕμνοι. ἡ ἠχογράφησι ἔγινε μὲ ἕνα παλαιὸ ἁπλὸ ῥα­διομαγνητόφωνο (ἰαπωνικὸ) στὰ μεσαῖα κύματα (ΑΜ) ἀπὸ τὴν ῥαδιο­φω­νικὴ μετάδοσι τοῦ τότε πρώτου προγράμματος, γι᾿ αὐτὸ καὶ τὰ παράσιτα. ἡ ψηφιοποίησις καὶ ὁ χωρισμὸς σὲ ἀρχεῖα ἔγιναν ἀπὸ ἐμένα.

40-01 ᾠδὴ 1η 40-01.mp3

40-02 ᾠδὴ 3η 40-02.mp3

40-03 ᾠδὴ 4η 40-03.mp3

40-04 ᾠδὴ 5η 40-04.mp3

40-05 ᾠδὴ 6η 40-05.mp3

40-06 ᾠδὴ 7η 40-06.mp3

40-07 ᾠδὴ 8η 40-07.mp3

40-08 ᾠδὴ 9η 40-08.mp3

40-09 «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον, δίχορον. 40-09.mp3

40-10 «Χαῖρε, νύμφη ἀνύφευτε» καὶ «ἀλληλούια» διάφορα. 40-10.mp3

40-11 «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον, δίχορον. 40-11.mp3

40-12 ἡ εὐχὴ «Ἄσπιλε, ἀπόλυντε» ἀπὸ τὸν Σπυρίδωνα Περιστέρη. 40-12.mp3

40-13 ἡ εὐχὴ «Δὸς ἡμῖν, δέσποτα» ἀπὸ κάποιο μέλος τῆς χορῳδίας (λείπει λίγο στὸ τέλος). 40-13.mp3

(δημοσίευσις 18/2/2010)

 

 47-10 «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον (Περιστέρης καὶ Τζελᾶς), μητροπο­λι­τι­κὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν, παρασκευὴ βράδυ 15/4/1989. 47-10.mp3

(δημοσίευσις 3/5/2010)