ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, κυριακὴ σταυροπροσκυνήσεως 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, κυριακὴ σταυροπροσκυνήσεως 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ῞Υμνοι κυριακῆς γ΄ νηστειῶν, τῆς σταυροπροσκυνήσεως. ἀναμε­τά­δοσις ἀπὸ τὴν μητρόπολι ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ σταυροπροσκυνήσεως 2/4/1989. Σ. Περιστέρης καὶ Ε. Τζελᾶς μὲ τοὺς χοροὺς αὐτῶν σὲ ἀνεπανάληπτες μουσικὲς ἑρμηνεῖες. ψηφιοποίησις Δ.Α..

 

42-01 ἐξαποστειλάριον «Τὸ ξύλον ἐν ᾧ, πάνσεμνε». 42-01.mp3

    στιχηρὰ αἴνων γ΄ ἤχου:

42-02 «Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη» (Σ. Περιστέρης). 42-02.mp3

42-03 «Διηγήσαντο πάντα τὰ ἔθνη» (Ε. Τζελᾶς). 42-03.mp3

42-04 «Εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησαν» (Σ. Περιστέρης) [τοῦτο ἐψάλη παρὰ τὴν τυπικὴν τάξιν, διότι δὲν ἦτο ἡ σειρά του, καὶ δυστυχῶς ἔτσι μέχρι σήμερα πολλοὶ ἔχουν μάθει νὰ παρατυποῦν· δὲν πρέπει ὅμως]. 42-04.mp3

42-05 «῾Εβραῖοι συνέκλεισαν» (Ε. Τζελᾶς) [ὁμοίως καὶ τὸ παρὸν ἐψάλη παρατύπως· ἰσχύει καὶ ἐδῶ τὸ ἀνωτέρω σχόλιον.] 42-05.mp3

42-06 προσόμοια αἴνων σταυροπροσκυνήσεως «᾿Εν φωναῖς ἀλαλά­ξω­μεν» (δίς), «Προσελθόντες ἀρύσασθε», «᾿Εκκλησίας ἑδραίωμα». 42-06.mp3

42-07 Δόξα, «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην», πλ. δ΄ (Σ. Περιστέρης). 42-07.mp3

42-08 Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη» (Ε. Τζελᾶς). 42-08.mp3

42-09 ὁλόκληρος ἡ ἀργή δοξολογία εἰς ἅγια Πέτρου Λαμπαδαρίου. 42-09.mp3

42-10 τὸ τρισάγιον τῆς ἀργῆς δοξολογίας καὶ τὸ ᾀσματικόν. 42-10.mp3

 

(δημοσίευσις 19/4/2010)