ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ὕμνοι τριῳδίου 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ὕμνοι τριῳδίου 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Κυριακὴ τυρινῆς, μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν, 12 μαρτίου 1989, ἠχογράφησις ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ἀπὸ ἀπευθείας ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι.

34 _ 16 «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν» (Σπυρίδων Περιστέρης). «᾿Αδὰμ τοῦ παραδείσου διώκεται» (Εὐάγγελος Τζελᾶς) [ἡμιτελές]. 34 _ 16.mp3

34 _ 17 «Ἔφθασε καιρός» (Σπυρίδων Περιστέρης). Καὶ νῦν, «῾Υπερευ­λο­γημένη». δοξολογία εἰς ἦχον πλ. δ΄ [ἤγουν εἰς τὸν ἦχον τῆς κυριακῆς]34 _ 17.mp3

    ᾿Επισημαίνω ἰδιαιτέρως τὴν ἀπόδοσι τοῦ δοξαστικοῦ, μάλιστα στὶς φράσεις «καὶ φωνὴν ἀοράτως» καὶ «τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν».  ἡ γνῶσις τῆς ὀρθοφωνίας κ.λπ. εἶναι σημαντικὴ προϋπόθεσις γιὰ τὴν ἐξαιρετικὰ ἄνετη καὶ ἐντυπωσιακὴ ἀπόδοσι τῶν μελικῶν θέσεων.

(δημοσίευσις· 5/9/2009)

 

     Τὸ ἀνωτέρω τροπάριο «Ἀδὰμ τοῦ παραδείσου...», ἀλλὰ ἠχογραφημένο ὁλόκληρο, ὅπως τὸ ἑρμήνευσε ὁ μακαριστὸς Εὐάγγελος Τζελᾶς.  ἀναρτή­θηκε ἀπὸ τὸ μέλος τῶν «διαλόγων» Nikos στὶς 5/9/2009, ληφθὲν ἀπὸ τὸ «Ἀρχεῖο ἠχογραφήσεων "peristeris.blogspot.com"».  adam_tou_paradeisou_Tzelas.mp3

    Συνέκρινα τὶς δύο ἠχογραφήσεις. εἶναι ἐντυπωσιακό, διότι πράγματι πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια ἐκτέλεσι τοῦ μακαρίτου Τζελᾶ στὴν συγκεκριμένη ἡμερομηνία 12 μαρτίου 1989 (καὶ ὄχι στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80). ἡ δική μου ἠχογράφησι δὲν ἔχει ὁλόκληρο τὸν ὕμνο, ἀλλὰ ὅσο ὑπάρχει ταυ­τί­ζεται ἀκριβῶς μὲ τὴν ἠχογράφησι τοῦ «peristeris.blogspot.com». μία ἀκόμη διαφορὰ τῶν δύο ἠχογραφήσεων εἶναι ὅτι ἡ δική μου εἶναι ἀπὸ τὴν τότε ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι, ἐνῷ ἡ ἄλλη πιθανώτατα ἔγινε ἐντὸς τοῦ ναοῦ, ἴσως ἐντὸς τοῦ βήματος.

 

 

 
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν, δύο ἠχογραφήσεις παλαιότερες τοῦ 1989.  δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια ἡμέρα, διότι στὴν πρώτη ἀκούγεται τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ πλ. α΄ «Τὸν συνάναρχον Λόγον», ἐνῷ στὴν δεύτερη τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς δ΄ κυριακῆς τῶν νηστειῶν.  στὴν κυριακὴ αὐτὴ δὲν τυγχάνει ἦχος πλ. α΄.  (ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010.)

62-16 «Τὸν συνάναρχον Λόγον», μᾶλλον συλλειτουργοῦντες ἱερεῖς ἐκ τοῦ βήματος. 

62-17 Δόξα, «Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελῶνι», δοξαστικὸν 4ης κυριακῆς νηστειῶν (Σ. Περιστέρης). 

(δημοσίευσις 3/6/2010)