ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Περιστέρης - Τζελᾶς, ἑσπερινὸς εὐαγγελισμοῦ 1989

PostHeaderIcon Περιστέρης - Τζελᾶς, ἑσπερινὸς εὐαγγελισμοῦ 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


Μία σπάνια ἠχογράφησις, ποὺ δὲν ἔχει παρουσιαστῆ μέχρι σήμερα στὸ διαδίκτυο (καθόσον γνωρίζω τοὐλάχιστον).

Μητροπολιτικὸς ναὸς Εὐαγγελιστρίας ᾿Αθηνῶν, μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς θεοτόκου, 24/3/1989, παρασκευὴ ἑ­σπέ­ρας τῆς β΄ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν (β΄ χαιρετισμοί). ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις ἀπὸ τὴν ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τῆς ἀκολουθίας ἀπὸ τὸ πρῶτον πρόγραμμα τῆς ἑλληνικῆς ῥαδιοφωνίας. πρωτοψάλτης Σπυρίδων Περιστέρης, λαμπα­δά­ριος Εὐάγγελος Τζελᾶς. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)


36 _ 01 ᾿Ανοιξαντάρια (Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως) [ἐν ῾Ελλάδι καὶ ἀλλαχοῦ εἰς τοὺς μεγάλους πανηγυρικοὺς ἑσπερινοὺς τῶν ἐνοριῶν ψάλλονται τὰ ἀνοιξαντάρια]. 36-01 a.mp3

36-02 «Κύριε, ἐκέκραξα». «Κατευθυνθήτω». προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Βου­λὴν προαιώνιον». «Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος». «Θεὸς ὅπου βούλεται». 36-02.mp3

36-03 Δόξα, Καὶ νῦν, «᾿Απεστάλη ἐξ οὐρανοῦ». 36-03.mp3

36-04 «῾Ο Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ» (προκείμενον). 36-04.mp3

36-06 ἀπόστιχα: Τῷ ἕκτῳ μηνί. Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω. ᾿Ιδοὺ ἡ ἀνάκλησις. 36-06.mp3

36-07 δοξαστικὸν λιτῆς Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια (Εὐάγγελος Τζελᾶς). 36-07.mp3

36-08 Τῇ ὑπερμάχῳ (ἀργοσύντομον). 36-08.mp3

36-09 «Τῇ ὑπερμάχῳ» (σύντομον). στὴν ἀρχὴ τοῦ τροπαρίου νομίζω ὅτι ἀκούω τὸν β΄ χορὸ νὰ λέῃ «Τὴν ὑπερμάχῳ»! προφανῶς θὰ ἔγινε λάθος τοῦ προφορικοῦ λόγου ἀπὸ κάποιον χορῳδό. 36-09.mp3

36-10 «Σήμερον τῆς σωτηρίας», ἀπολυτίκιον (ἐκ τρίτου). 36-10.mp3

(δημοσίευσις 27/8/2009)