ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π Σπυρίδων Περιστέρης (1912-1998) καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς (1930-1992)

PostHeaderIcon Σπυρίδων Περιστέρης (1912-1998) καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς (1930-1992)

 

᾿Ηχογραφήσεις κυρίως ἀπὸ ἀναμεταδόσεις ἀκολουθιῶν ἐκ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν

 

Περιστέρης - Τζελᾶς, ὕμνοι διάφοροι

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


11-05, Δοξολογία ἀργὴ πλ. α΄, Πέτρου Βυζαντίου (οἱ 4 πρῶτοι στίχοι), Σπυ­ρίδων Περιστέρης καὶ Εὐάγγελος Τζελᾶς, κάπου μέσα στὸ 1988. δυστυχῶς δὲν ἔχω ἀκριβῆ ἡμερομηνία οὔτε ὁλόκληρη τὴν δοξολογία.

(δημοσίευσις  13/10/2009)

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι, ἰανουάριος 1988. ἡ ἠχογράφησις εἶναι ἀλλοι­ω­μέ­νη λόγῳ παλαιότητος.

18-07 τρισάγιον α΄ ἤχου, Μανουήλ πρωτοψάλτου· χορῳδία μητροπολιτικοῦ ναοῦ ᾿Αθηνῶν ὑπὸ τὸν Σπυρίδωνα Περιστέρη ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας. (ψηφιο­ποί­ησις Δ.Α.) 18-07.mp3

(δημοσίευσις 21/11/2009)

 

    ᾿Απὸ ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσι τῆς πρωινῆς ἀκολουθίας 4/12/1991.

296-06, τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων «᾿Αθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν». ψάλλει ὁ Εὐάγγελος Τζελᾶς. 296-06.mp3

῾Η ἠχογράφησις δὲν εἶναι καθαρή, ἔγινε ἀπὸ τὰ μεσαῖα ῥαδιοφωνικὰ κύ­ματα (ΑΜ), καὶ ὑπάρχουν ἀρκετὰ παράσιτα λόγῳ τοῦ βροχεροῦ καιροῦ ἐ­κεί­νης τῆς ἡμέρας. δὲν βρῆκα νὰ ὑπάρχῃ κάτι παρόμοιο στὸ διαδίκτυο. ἐλ­πί­ζω νὰ ὑπάρχῃ κάτι καλλίτερο καὶ νὰ δημοσιευθῇ σύντομα, διότι τὸ πα­ρὸν μᾶλλον ἀδικεῖ τὸν ἀείμνηστο.

(δημοσίευσις· 2/12/2009)

 

42-26 ἕναρξις λειτουργίας καὶ οἱ πρῶτες δεήσεις τῶν εἰρηνικῶν (μικρὸ ἀ­πό­σπασμα), μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν 9/4/1989. 42-26.mp3

(δημοσίευσις 19/4/2010)


 


 

14 _ 17 «Σήμερον κρεμᾶται». Σπυρίδων Περιστέρης, ἴσως περὶ τὸ 1980.


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


     Μητρόπολις ᾿Αθηνῶν 30/4/1989 (ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις), ἑσπερινὸς ἀγά­πης. ἡ ἐγγραφὴ εἶναι λίγο ταλαιπωρημένη λόγῳ πολυκαιρίας.

56-05 προσόμοια ἑσπέρια 23ης ἀπριλίου (ἁγίου Γεωργίου). Ε. Τζελᾶς. 56-05.mp3

56-06 Δόξα, «᾿Αξίως τοῦ ὀνόματος», Ε. Τζελᾶς. 56-06.mp3

56-07 «Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα», δ΄, δοξαστικὸν ἀποστίχων. 56-07.mp3

56-08 Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα», Ε. Τζελᾶς. 56-08.mp3

(δημοσίευσις 9/6/2010)

 

Σ. Περιστέρης, Ε. Τζελᾶς, ἠχογράφησις 14/5/1989. ψηφιοποίησις δική μου. 61-15 εἱρμοὶ κανόνος πάσχα. 61-15.mp3

(δημοσίευσις 13/6/2010)

 

    Μητροπολιτικὸς ναὸς ᾿Αθηνῶν, ῥαδιοφωνικὴ μετάδοσις 7 μαΐου 1989. ἠχο­γρά­φησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.. σὲ ὡρισμένα σημεῖα ἡ ἐγγραφὴ ἔχει ὑποστῆ κάποιες ἀλλοιώσεις λόγῳ πολυκαιρίας.

64-01 προσόμοια αἴνων κυριακῆς Θωμᾶ. 64-01.mp3

64-02 Δόξα, «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ», Σ. Περιστέρης. 64-02.mp3

64-03 στίχοι δοξολογίας, ἦχος α΄, ἤγουν ὁ ἦχος τῆς κυριακῆς. 64-03.mp3

(δημοσίευσις· 22/6/2010)