ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013

PostHeaderIcon ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, πρωτοψάλτης τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ (μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν). ἐπιλογὲς ὕμνων τοῦ ἔτους 2013. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1997-3 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα β΄ κυριακῆς νηστειῶν, 31/3/2013.

 

1995-3 δοξαστικὸν αἴνων εὐαγγελισμοῦ «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος μυστήριον», στὸ μητροπολιτικὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου ᾿Ελευθερίου, δευτέρα 25/3/2013.

 

1994-26 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς ὀρθοδοξίας, 24/3/2013.

 

1992-21 «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε», 22/3/2013.

 

1992-23 «῾Υπερένδοξε, ἀειπάρθενε», 22/3/2013.

 

1992-25 «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου», 22/3/2013.

 

1987-08 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς ἀπόκρεω, 10/3/2013.

 

1983-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς ἀσώτου, 3/3/2013.

 

1947-07 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα 10ης φεβρουαρίου (ἁγίου Χαραλάμπους).  

 

1922-17 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ὁσίου Εὐθυμίου, 20/1/2013.

 

1921-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς μετὰ τὰ φῶτα, 13/1/2013.

 

1911-03 πεντηκοστάρια τροπάρια σύντομα 1ης ἰανουαρίου, 2013.

 

1911-05 μεσῴδια καθίσματα 1ης ἰανουαρίου, 2013.

 

1912-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα 1ης ἰανουαρίου.

 

1912-08 «Δόξα σοι, Κύριε», εὐαγγελίου.

 

1919-01 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα θεοφανείων.

 

1919-03 «Δόξα σοι, Κύριε» σύντομον.

 

1919-09 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... ᾿Απορεῖ πᾶσα γλῶσσα».