ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Π ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2012

PostHeaderIcon ᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2012

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, πρωτοψάλτης τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ (μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν). ἐπιλογὲς ἔτους 2012. ὁ ἦχος προέρχεται ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἐντὸς τοῦ ναοῦ. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

1909-12 Δόξα, «Αἷμα καὶ πῦρ», πλ. δ΄.

 

1905-06 Δόξα, «῞Οτε καιρὸς τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου», πλ. β΄.

 

1906-02 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα χριστουγέννων.

 

1901-13 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα» ἀργόν, βαρύς.

 

1902-06 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς πρὸ τῶν χριστουγέννων.

 

1898-05 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, κυριακῆς προπατόρων.

 

1895-05 «Μυστήριον ξένον» σύντομον.

 

1896-09 «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς δευτερόπρωτον, Φιλανθίδου.

 

1894-02 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, 26ης κυριακῆς ἐπιστολῶν.

 

1891-02 πεντηκοστάρια τροπάρια σύντομα.

 

1892-10 «Ἄγγελοι τὴν εἴσοδον... ῾Ως ἐμψύχῳ», δ΄.

 

1885-05 «Εἰς πολλὰ ἔτη».

 

1885-09 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος πλ. α΄, Κ. Ψάχου.

 

1883-04 εἱρμὸς 9ης ᾠδῆς «῞Απας γηγενὴς» ἀντὶ τοῦ «Ἄξιον ἐστίν».

 

1880-1 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα 20ῆς κυριακῆς ἐπιστολῶν.

 

1887-02 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα 15ης κυριακῆς ἐπιστολῶν.