ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Ν Ξ Ο Δημήτριος Νεραντζῆς (2)

PostHeaderIcon Δημήτριος Νεραντζῆς (2)


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    ᾿Ηχογραφήσεις μὲ τὸν Δημήτριο Νεραντζῆ, ἀπὸ τὸ ῾Ηράκλειον Κρήτης τῶν ἐτῶν 1974, 1975, 1977, καὶ ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα τὸ 1998. παραχωρήθηκαν τὸ 2010 ἀπὸ τὸν θεολόγο, φιλόλογο, ἱεροψάλτη καὶ συλλέκτη Χρῖστο Λεβέντη, τὸν ὁ­ποῖον εὐχαριστῶ. οἱ συγκε­κρι­μένες ἠχογραφήσεις προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρ­χεῖον τοῦ συλλέκτου Φραγ­κίσκου Μανιάτη.

    1/12/1974, ῾Ηράκλειον Κρήτης.

842-06 δύναμις ᾿Αβαγιανοῦ. 

842-07 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα. 

842-08 «Δόξα σοι, Κύριε», ἀργόν. 

842-09 χερουβικὸν α΄ ἤχου (Mi). 

842-10 «Εἰς πολλὰ ἔτη». 
(δημοσίευσις 19/1/2012)


    1/1/1975, ῾Ηράκλειον Κρήτης.

842-13 δύναμις συνηθισμένον. 

842-11 χερουβικὸν α΄ ἤχου (Fa). 

842-12 λειτουργικὰ κιουρδὶ καὶ «῞Αγιος, ἅγιος» λειτουργίας μεγ. Βα­σιλείου (La). 
(δημοσίευσις· 19/1/2012)


    12/6/1977, ῾Ηράκλειον Κρήτης.

842-02 «Εἰς πολλὰ ἔτη». 
(δημοσίευσις· 22/9/2010)

842-03 δύναμις τὸ συνηθισμένον (La).  μία σπανία ἠχογράφησις τοῦ συγκεκριμένου μαθήματος, ἀφοῦ σήμερα τὸ πάλαι ποτὲ συνηθισμένον ἔχει γίνει παντελῶς ἄγνωστον.

842-04 ἀπόστολος (Do).

842-05 χερουβικὸν α΄ ἤχου (Mi)
(δημοσίευσις· 19/1/2012)    Ναὸς ἁγίου Γεωργίου Παπάγου, 1998.

842-15 δοξολογία σύντομος Μανουήλ, ἦχος β΄. 
(δημοσίευσις· 22/9/2010)

842-16 «Χριστὸς ἀνέστη».  «῞Οτε κατῆλθες».

842-17 δοξολογία σύντομος Μανουήλ, ἦχος γ΄.  εἰσοδικὸν πάσχα.

842-18 δοξολογία σύντομος Μανουήλ, ἦχος πλ. α΄.

842-19 δοξολογία σύντομος Μανουήλ, ἦχος πλ. β΄.

842-20 ἀντίφωνα καὶ ἀπολυτίκιον πεντηκοστῆς.  δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».
(δημοσίευσις· 19/1/2012)