ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Ν Ξ Ο Δημήτριος Νεραντζῆς

PostHeaderIcon Δημήτριος Νεραντζῆς

ὀφφικιοῦχος ἄρχων διδάσκαλος τοῦ ἀποστόλου τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας

 

διάφορες ὑμνῳδίες

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    ᾿Ηχογραφήσεις μὲ τὸν Δημήτριο Νεραντζῆ.  παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν θεολόγο, φιλόλογο, ἱεροψάλτη καὶ συλλέκτη Χρῖστο Λεβέντη. οἱ συγκεκριμένες ἠχογραφήσεις προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ συλλέκτου Φραγκίσκου Μανιάτη.


841-02 «Τὸ ἀληθινὸν φῶς».

841-03 «Φῶς ἐκ φωτός».

841-05 «Πῶς σε, Χριστέ».

841-04 δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστόν».

841-06 ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα θεοφανείων.

841-07 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον.

841-08 «Δόξα σοι, Κύριε».

841-09 χερουβικόν (α΄ μέρος).

841-10 «Σὲ ὑμνοῦμεν» καὶ «Ἄξιον ἐστὶ» πλ. α΄, μέλος ᾿Ιακώβου Ναυπλιώτου.

841-11 δύναμις τρισαγίου.

841-12 προκείμενον ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος (χῦμα).

(δημοσίευσις 16 ἰουνίου 2010)
᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    Δημήτριος Νεραντζῆς – Γ. Παντελάκης, ἅγιος Μηνᾶς ῾Ηρακλείου περὶ τὸ 1974.  ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ φιλομούσου ἰατροῦ Μανόλη Χναράκη.

 

611-01 «᾿Αλληλούια», «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» ἀργὸν καὶ σύντομον.

611-02 ἰδιόμελα κυριακῆς βαΐων ἑσπέρας· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, πόλις Σιών», «Ἦλθεν ὁ σωτήρ», «῾Ο τοῖς χερουβὶμ ἐποχούμενος», «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν».  «᾿Αλληλούια», «᾿Ιδοὺ ὁ νυμφίος» (σύντομον).  καθίσματα ἀργὰ «Τὰ πάθη τὰ σεπτά», «᾿Αόρατε κριτά», «Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου».