ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Ν Ξ Ο Βασίλειος Νόνης (᾿Αθῆναι)

PostHeaderIcon Βασίλειος Νόνης (᾿Αθῆναι)

 

    ᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Βασίλειος Νόνης, ὕμνοι μεταμορφώσεως, ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ ἴσως τῆς 13/8/1989. (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

 

97-10 «῾Ο φωτί σου ἅπασαν», ἰδιόμελον λιτῆς, ἦχος β΄.

 

97-11 «᾿Εν τῷ φωτί τῆς δόξης», κοινωνικόν, βαρύς.

 

    (δημοσίευσις 12/8/2011)

 

  

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Βασίλειος Νόνης, ὕμνοι τῆς μεταμορφώσεως, ἀπὸ ῥαδιοφωνικὴ ἐκπομ­πή (ἴσως τῆς μαθήτριάς του ᾿Αριέττας Παλιατσάρα), αὔγουστος 1989 (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

89-01 δύο ἑσπέρια στιχηρά.

 

89-02 «Δεῦτε ἀναβῶμεν», ἰδιόμελον λιτῆς, ἀργὸν μέλος ᾿Ιακώβου, πλ. α΄.

 

 

(δημοσίευσις 6/8/2011)

 

 


 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

12-12 εἱρμὸς 9ης ᾠδῆς εἰσοδίων, ἀργός, δ΄, Βασίλειος Νόνης.

12-13.mp3 ἐκφωνήτρια.

12-14 δοξαστικὸν αἴνων εἰσοδίων, β΄, Βασίλειος Νόνης.

(δημοσίευσις 3/5/2009)

 


 

 

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

23_14 «Δεῦτε, λαοί»· Βασίλειος Νόνης, νομίζω. ἠχογράφησι ἀπὸ ῥαδιο­φω­νικὴ ἐκπομπὴ παλαιότερη τοῦ ἔτους 1989.