ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Γ Σεραφὶμ Γεροθόδωρος

PostHeaderIcon Σεραφὶμ Γεροθόδωρος

 

Συλλογὴ ᾿Αντωνίου Στέλιου

 

    Σεραφὶμ Γεροθόδωρος, ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι, διάφορες ἠχογραφήσεις περίπου 1926-1930. παραχωρήθηκαν ἀπὸ τὸν ἀνιψιό του ᾿Αντώνιο Στέλιο, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ θερμῶς.

 

1814-01 «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος α΄, μέλος Νεκταρίου Βλάχου σὲ διασκευὴ Σ. Γεροθόδωρου.

 

1814-02 «Λαθὼν ἐτέχθης», περὶ τὸ 1926.

 

1814-03 «Χριστὸς γεννᾶται», τρεῖς εἱρμοὶ χριστουγέννων.

 

1814-04 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον ξένον».

 

1814-05 «῞Οσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».

 

1814-06 «᾿Εννοῶ τὴν ἡμέραν».

 

1814-07 «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος».

 

1814-08 «᾿Εξέδυσάν με».

 

1814-09 «Πάσχα ἱερόν».

 

1814-10 «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες».

 

1814-11 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου, φωτίζου».


 

(δημοσίευσις 18/6/2012)

 

 

Πληροφορίες γιὰ τὸν Σεραφὶμ Γεροθόδωρο

 

    Ὁ Σεραφὶμ Γεροθόδωρος ἦταν Αἰτωλοακαρνὰν ἀπὸ τὸ Ξηρόμερο (καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ᾿Αγρίνιο), καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν ῾Ρίγανη Ξηρομέρου Αἰτωλοακαρνανίας. τὸ ἐπώνυμό του ἦταν Γεροθόδωρος, ἂν καὶ κάποιες φορὲς ἀναφέρεται ἐσφαλμένα ὡς Γεροθεοδώρου (τὸ βαπτιστικό του ὄνομα Σεραφὶμ γράφεται συνήθως μὲ -είμ, ποὺ εἶναι ἐπίσης καθιερωμένο ἰωτακιστικὸ λάθος). εἶχε ὡραία καὶ πολὺ δυνατὴ φωνή, καθαρὴ ἄρθρωσι καὶ ἐκτὸς ἀπὸ ψάλτης ἦταν παράλληλα καὶ ἄριστος ἐκτελεστὴς δημοτικῶν τραγουδιῶν, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀκόμη καὶ σήμερα θεωροῦνται ὑποδείγματα ἐκτέλεσεων. διετέλεσε πρωτοψάλτης σὲ διάφορους ναοὺς τῆς Αἰτωλοακαρνανίας (στὸ Μεσολόγγι, στὸ Θέρμο περὶ τὸ 1940-1945, καὶ ἀλλοῦ), τῆς Πελοποννήσου (ὅπως στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ Φανερωμένης Αἰγίου τὴν πενταετία 1935-1940) καὶ τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ θεωρεῖται ἀπ' ὅλους ἀξεπέραστος στὶς φωνητικές του δυνατότητες. ἡ μελῳδικὴ φωνή του καὶ τὸ χαρακτηριστικό του ὕφος ἐπηρέασαν πολλοὺς ψάλτες, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ τὸν μιμηθοῦν. περὶ τὸ 1939-1940 παρουσίασε φωνητικὴ κόπωσι. πέθανε φτωχὸς τὸ 1958 στὴν Ἀθήνα καὶ κηδεύτηκε στὸ κοιμητήριο Ζωγράφου. βρίσκονται ἐν ζωῇ δύο κόρες του, ἡ Εὐγενία Λουκᾶ, κάτοικος Ζωγράφου, καὶ ἡ Ἀθηνᾶ Δήπλα, κάτοικος Ματαράγκας Αἰτωλοακαρνανίας. εἶχε πραγματοποιήσει πολλὲς ἠχογραφήσεις δημοτικῶν τραγουδιῶν καὶ βυζαντινῶν ὕμνων, ὡρισμένες σπάνιες περίπου τὴν περίοδο 1926-1930, καὶ ἄλλες λίγο ἀργότερα σὲ δίσκους 78 στροφῶν. τὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις ἔχει στὴν κατοχή του ὁ ᾿Αντώνιος Στέλιος, ἀνηψιὸς τοῦ Σ. Γεροθόδωρου ἀπὸ τὴν ἀδερφή του Σπυριδούλα, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προέρχονται καὶ οἱ παροῦσες πληροφορίες. οἱ σπάνιες αὐτὲς ἠχογραφήσεις μετεγράφησαν (ψηφιοποιή­θηκαν) σὲ ψηφιακοὺς δίσκους ἀπὸ τὸν ᾿Α. Στέλιο, ὁ ὁποῖος καὶ παρεχώρησε ἕνα μέρος τους πρὸς δημοσίευσιν στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμ­βολῆς».

 

 

  

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ῾Υπάρχουν κάποιες παλαιὲς ἠχογραφήσεις τοῦ Σεραφὶμ Γεροθόδωρου σὲ δημοτικὰ τραγούδια μὲ χρονολογία 1929! ἴσως ἀπὸ τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ νὰ εἶναι καὶ οἱ παρακάτω ἠχογραφήσεις του, ποὺ προσφέρονται ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Χρίστου Λεβέντη.

 

843-01 «Χριστὸς γεννᾶται», εἱρμοὶ κατ᾿ ἐπιλογήν.  Σεραφὶμ Γερο­θόδωρος.

 

843-06 «῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί», Σεραφὶμ Γεροθόδωρος

 

843-08 «Κύματι θαλάσσης», Σεραφὶμ Γεροθόδωρος

 

843-11 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα», Σεραφὶμ Γεροθόδωρος

 

(δημοσίευσις 23/9/2010)