ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Α ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης (᾿Αθῆναι)

PostHeaderIcon ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης (᾿Αθῆναι)

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απόστολος Καλπακίδης καὶ ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης (δεξιά), Νικόλαος Χού­πας (ἀριστερά), κυριακὴ 11/3/2012, ναὸς Παναγίας Βλαχερνῶν λεωφόρου Κηφισίας (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

1783-02 Πασαπνοάρια καὶ στιχηρὰ αἴνων, πλ. β΄ (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης καὶ Νικόλαος Χούπας).

 

1783-05 δόξα ἀργὸν στιχηραρικὸν «Τοῖς ἐν σκότει», μέλος καὶ ἐκτέ­λε­σις ᾿Ιωάννου ᾿Αρβανίτου.

 

1783-08 εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

1783-12 τρισάγιον (ὅλοι), δύναμις (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-14 ἀλληλουιάριον πλ. β΄, τὸ 1ον (᾿Απόστολος Καλπακίδης) καὶ τὸ 3ον (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-16 χερουβικὸν πλ. β΄ (νενανώ), μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ιωάννου ᾿Αρβανίτη.

 

1783-22 «᾿Επὶ σοὶ χαίρει» ἀπαγγελία (᾿Απόστολος Καλπακίδης), «Τὴν γὰρ σὴν μήτραν» πλ. β΄ (νενανώ), μέλος ᾿Ιωάννου ᾿Αρβανίτη, ἐκτέλεσις ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης καὶ ᾿Απόστολος Καλπακίδης.

 

1783-24 «Εἷς ἅγιος» σύντομον (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-27 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», πλ. β΄ (᾿Απόστολος Καλπακίδης καὶ ᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-28 «Εἴδομεν τὸ φῶς» (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης).

 

1783-31 «Εἴη τὸ ὄνομα» (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανίτης καὶ Νικόλαος Χούπας).

 

1783-33 ἀργαὶ καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου» (᾿Ιωάννης ᾿Αρβανί­της καὶ Νικόλαος Χούπας).

 

(δημοσίευσις 11/3/2012)