ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὸν κόσμο Α ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης, σταυροπροσκύνησις 2010

PostHeaderIcon ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης, σταυροπροσκύνησις 2010


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Κυριακὴ σταυροπροσκυνήσεως 7/3/2010, ἦχος πλ. β΄.  ναὸς ἁγίου ᾿Ιωάν­νου προδρόμου Γέρακα, ἐρασιτεχνικὲς ἠχο­γραφήσεις.  δεξιὸς ᾿Ανδρέας ᾿Αλι­πράντης, ἀριστερὸς ᾿Αθανάσιος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος εἶναι μέλος τῶν δια­λόγων.  ἱε­ρεῖς ᾿Ιωάννης Γε­ωργιόπουλος (προϊστάμενος τοῦ ναοῦ) καὶ Σταμάτιος Βουτσελᾶς.  ἀπὸ τὸ χερουβι­κὸ καὶ μετὰ ὁ ἀριστερὸς ψάλτης μετακινεῖται στὸ δεξιὸ ἀναλόγιο.   συμ­ψάλ­λουν ἐπίσης μαζί τους διάφοροι βοη­θοί, τοὺς ὁποίους εὐγενῶς φιλοξενεῖ ὁ δεξιὸς στὸ ἀναλόγιό του, χωρὶς νὰ τοὺς «σνομπάρῃ», ἐνῷ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς οὔτε καλλίφωνοι εἶναι οὔτε ἀξιό­λογες μουσικὲς γνώσεις ἔχουν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.   (ἠ­χο­γρά­φη­σις καὶ ψη­φι­ο­ποί­η­σις Δ.Α.)

689-01 καταβασίες «Ὁ θειότατος». «Τὴν τιμιωτέραν». 

689-02 ἐξαποστειλάρια. 

689-03 αἶνοι καὶ στιχηρὰ αὐτῶν, πλ. β΄.  

689-04 στιχηρὰ αἴνων σταυροπροσκυνήσεως. 

(δημοσίευσις 19/1/2012)

 

689-05 δοξαστικόν, πλ. δ΄, μέλος Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου.  (δημοσίευσις 8/3/2010)

 


689-07 μεγάλη δοξολογία (σύντομος), ἦχος πλ. β΄.  

689-08 τελετὴ σταυροπροσκυνήσεως.  (δημοσίευσις 19/1/2012)

 

689-09 «Δεῦτε, πιστοί», ἰδιόμελον εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ σταυροῦ, ἦχος β΄.  τὸ λέγει ἄνευ μουσικοῦ κειμένου, κατὰ προφορικὴν παράδοσιν.  τὶς δύο τελευταῖες λέξεις «καὶ φιλάνθρωπος» τὶς ἔχω κόψει, διότι ὁ ᾿Α. ᾿Αλι­πράντης πῆγε νὰ προσκυνήσῃ τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ τὶς ἔψαλε κά­ποιος βοηθός.  (δημοσίευσις 8/3/2010)

 

689-10 «Σήμερον ὁ δεσπότης τῆς κτίσεως», ἰδιόμελον εἰς τὴν προσκύ­νη­σιν τοῦ σταυροῦ, ἦχος πλ. δ΄.  ᾿Αθανάσιος Παπαγεωργίου.   (δημοσίευσις 19/1/2012)

 

689-11 «᾿Αναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος», πλ. β΄, μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ανδρέου ᾿Αλι­πράντη.  (δημοσίευσις 8/3/2010)

 


689-12 «Εὐλογημένη», εἰρηνικά, κυριελεησάρια. 

689-13 ἀντίφωνα κυριακῆς σταυροπροσκυνήσεως. 

689-14 εἰσοδικὸν καὶ τροπάρια.  (δημοσίευσις 19/1/2012)

 

690-01 ἀντὶ τρισαγίου «Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν» καὶ δύναμις (στὴν ἐκφώνησι «῞Οτι ἅγιος εἶ» ὁ π. ᾿Ιωάννης, στὸ «Τὸν σταυρόν σου» ὁ π. Στα­μάτιος).  (δημοσίευσις 8/3/2010)

 

690-03 εὐαγγέλιον (π. ᾿Ιωάννης).  (δημοσίευσις 19/1/2012)

 

690-04 χερουβικόν, ἦχος πλ. β΄, μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ανδρέου ᾿Αλιπράντη. (δημοσίευσις 8/3/2010)

 


690-05 ἐκτενής. 

690-06 «Πατέρα, Υἱόν», κ.λπ.  (δημοσίευσις 19/1/2012)

 

    Τὰ λειτουργικὰ τῆς λειτουργίας τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δ. Σουρλαντζῆ μὲ κάποιες ἀναγκαῖες συντμήσεις.  

690-07 «Ἅγιος, ἅγιος» λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου. 

690-08 «Σὲ ὑμνοῦμεν» λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου (στὴν ἐκφώνησι «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν» ὁ π. ᾿Ιωάννης). 

690-09 «᾿Επὶ σοὶ χαίρει», πλ. δ΄, μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ανδρέου ᾿Αλι­πράν­τη. 

690-11 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» μὲ σύντομον τριπλοῦν ἀλληλούια στὸ τέλος, πλ. β΄, μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ανδρέου ᾿Αλι­πράν­τη. 

690-13 κοινωνικοῦ συνέχεια.  ψαλμὸς 33, πλ. β΄, μέλος καὶ ἐκτέλεσις ᾿Ανδρέου ᾿Αλι­πράν­τη.  κάθε στίχος μὲ τριπλοῦν ἀλληλούια.  (δημοσίευσις 8/3/2010)

 


690-14 «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου» καὶ τὰ μετὰ τὴν κοινωνίαν. 

690-15 «Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.  (δημοσίευσις 19/1/2012)