ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ψάλτριες καὶ ψάλλουσες ᾿Ορμύλια, κοινόβιον εὐαγγελισμοῦ

PostHeaderIcon ᾿Ορμύλια, κοινόβιον εὐαγγελισμοῦ

 


᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Χορῳδία γυναικείας μονῆς (μᾶλλον ᾿Ορμύλια).  ὑπάρχουν προβλήματα στὸν ἦχο λόγῳ παλαιότητος.  (ἠχογράφησις περὶ τὸ 1989· ψηφιοποίησις Δ.Α., 2010.)

62-01 στιχολογία ᾠδῶν «Τῷ σωτῆρι θεῷ». 

62-02 στιχολογία πολυελέου «Δοῦλοι Κύριον». 

62-03 «Σὲ ὑμνοῦμεν». 

62-04 δύναμις «῞Αγιος ὁ θεός» μετὰ κρατήματος, Καλογήρου. 

(δημοσίευσις 2/6/2010)

 

 


 

    Μονὴ εὐαγγελισμοῦ, ᾿Ορμύλια Χαλκιδικῆς, ἀποσπάσματα ἀγρυ­πνί­ας, ἰδιωτικὴ ἠχογράφησι ἀπὸ μετάδοσι τῆς μητροπόλεως Πατρῶν τὸν σε­πτέμ­βριο τοῦ 1989.  (ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

 

᾿Αποσπάσματα ἑσπερινοῦ

 

24-02 Eισελεύσομαι, Ήχ. πλ. δ΄ / I shall enter, Tone 8

24-03 Προοιμιακός (Ψαλμ. 103) / Psalm of Introduction (Ps. 103)

24-04 Mακάριος ανήρ, Ήχ. πλ. δ΄ / Blessed is the man, Tone 8

24-05 Aίτησις / Petition

24-06 Kύριε εκέκραξα, Ήχ. α΄ / Lord, I have cried, Tone 1

24-07 Kατευθυνθήτω, Ήχ. α' / Let my prayer be set forth, Tone 1

24-08 Στιχολογία αγιορειτική, Ήχ. α΄ / Psalm verses, Athonite, Tone 1

24-09 και 24-10 Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. α΄ / Stichera, Tone 1

24-11 και 24-12 Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. β΄ / Stichera, Tone 2

 

 

᾿Αποσπάσματα ὄρθρου

 

25-01 Kοντάκιον - Oίκος - Συναξάριον / Kontakion - Ikos - Synaxarion

25-02 Tην τιμιωτέραν, Ήχ. πλ. α΄ / Magnificat and Greater in honour, Tone 5 

25-03 Ωδή Θ΄, Ήχ. πλ. α΄ / Canticle 9, Tone 5 

25-04 Ωδή Θ΄, Ήχ. πλ. α΄ / Canticle 9, Tone 5 

25-05 Ωδή Θ΄, Ήχ. πλ. δ΄ / Canticle 9, Tone 8 

25-06 Απας γηγενής, Ήχ. δ΄ / Everyone on earth, Tone 4 

25-07 Aίτησις / Petition

25-08 Eξαποστειλάρια / Exapostilaria 

25-09 Πάσα πνοή, Ήχ. πλ. δ΄ / Let everything that hath breath, Tone 8.  Aινείτε, Ήχ. πλ. δ΄ / Praise, Tone 8.  Στιχολογία, Ήχ. πλ. δ΄ / Psalm verses, Tone 8  

25-10 καὶ 25-11 Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. πλ. δ΄ / Stichera, Tone 8    

25-12 Δόξα, Ήχ. πλ. α΄ / Glory, Tone 5  

25-13 Kαι νυν, Ήχ. πλ. α΄ / Both now, Tone 5  

25-14 Δοξολογία, Ήχ. α΄ / Doxology, Tone 1  

25-15  Aσματικόν, Ήχ. α΄ / Asmatikon, Tone 1  

25-16 Aπολυτίκιον, Ήχ. α΄ / Apolytikion, Tone 1  

 

 

᾿Αποσπάσματα λειτουργίας

 

26-01 Eυλογημένη η Bασιλεία - Eιρηνικά / Opening benediction - Litany of peace.

26-02 Tυπικά: Eυλόγει η ψυχή μου, Ήχ. πλ. δ΄ / Typical Psalms: My soul doth praise the Lord, Tone 8.

26-03 Aίτησις / Petition.

26-04 Aίνει η ψυχή μου, Ήχ. β΄ / Praises my soul, Tone 2.

26-05 «῾Ο μονογενής».

26-06 Aίτησις / Petition.

26-07 Mακαρισμοί - Ωδή f΄, Ήχ. πλ. δ΄ / Beatitudes - Canticle 6, Tone 8.

26-08 Tρισάγιος Ύμνος, τοῦ «καλογήρου», Ήχ. α΄ / Trisagion, Tone 1.

26-09 Δύναμις, Ήχ. α΄ / Dynamis, Tone 1.

26-10 Aπόστολος - Aλληλούια / Epistle reading - Alleluia.

26-11 Xερουβικόν, Ήχ. δ΄ (Αγια) / Cherubic hymn, Tone 4 (Hagia).

26-13 Tαις αγγελικαίς / By angelical forces.