ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ᾿Ηχογραφήσεις σὲ ναοὺς καὶ μονές ἱ. μονὴ Σινά, ἠχογραφήσεις ᾿Αγρυπνία πανηγύρεως Σινά, 25/11/1983

PostHeaderIcon ᾿Αγρυπνία πανηγύρεως Σινά, 25/11/1983

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Απόδοσις εἰσοδίων καὶ μνήμη ἁγίας Αἰκατερίνης, ἀγρυπνία στὸ Σινὰ 25/11/1983 (π.ἡ.), ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐκπομπὲς τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγε­λο­πούλου ποὺ μετεδόθησαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1984. ἡ «ἑλ­λη­νι­κὴ βυζαντινὴ χορῳ­δία» (ΕΛΒΥΧ) ὑπὸ τὸν Λυκοῦργο ᾿Αγ­γε­­λό­πουλο στὸ δεξιὸ ἀναλό­γιο, στὸ δὲ ἀρι­στε­ρὸ οἱ Σιναΐται μοναχοὶ Σω­φρό­νιος, Γρηγόριος καὶ Παῦ­λος· ἀκούον­ται ἐπίσης ὁ ἱερομόναχος ᾿Αδρι­α­νός, οἱ διάκονοι Μᾶρκος, Μακάριος καὶ Βενέ­δι­κτος. τὰ ἀπο­σπάσματα συμ­πλη­ρώνονται μὲ ἠχογραφήσεις τῆς ἴδιας ἀ­γρυ­πνί­ας ἀπὸ ἐκπομπὲς με­τα­γενεστέρων ἐτῶν (1988, 1989, 1991 κ.λπ.) διαφόρων σταθμῶν, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν ἐπαναλήψεις τῶν περισσοτέρων μελῶν. ἠχο­γρα­φήσεις ἐκπομπῶν· ἱερεὺς Γεώργιος ῾Ρ., Δ.Α., Χ.Θ. (ψη­φιο­ποί­η­σις Δ.Α.).

 

882-01 παρουσίασις τῆς ἐκπομπῆς, σήμαντρα, «Εἰς πολ­λὰ ἔτη» (ΕΛΒΥΧ), προοιμιακός.

 

277-08 σήμαντρα, «Εἰς πολ­λὰ ἔτη» (ΕΛΒΥΧ), ἔναρξις.

 

882-02 ἀνοιξαντάρια ἀργὰ Χουρμουζίου (5 στίχοι).

 

277-09 ἀνοιξαντάρια μέγιστα, συντμηθέντα ὑπὸ Χουρμουζίου.

 

882-03 εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

277-10 εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

882-04 «Κύ­ριε, ἐκέκραξα» ἀργὸν α΄ ἤχου (ΕΛΒΥΧ).

 

278-01 «Κύ­ριε, ἐκέκραξα» ἀργὸν ᾿Ιακώβου, α΄ ἤχου (ΕΛΒΥΧ).

 

882-05 στιχολογία «Θοῦ, Κύριε».

 

278-02 στιχολογία «Θοῦ, Κύριε».

 

882-06 προσόμοια ἑσπέρια εἰσοδίων καὶ τῆς μάρτυρος.

 

278-03 προσόμοια ἑσπέρια εἰσοδίων καὶ τῆς μάρτυρος.

 

882-07 ἐκτενὴς καὶ τὸ «Καταξίωσον».

 

278-04 ἐκτενὴς καὶ τὸ «Καταξίωσον».

 

882-08 πληρωτικά, «Παράσχου, Κύριε».

 

882-09 τροπάρια λιτῆς.

 

278-05 στιχηρὰ λιτῆς.

 

882-10 εὐχὲς καὶ δεήσεις λιτῆς.

 

278-06 εὐχὲς καὶ δεήσεις λιτῆς.

 

278-07 ἀπόστιχα προσόμοια.

 

882-11 ἀπόστιχα προσόμοια, τέλος ἑσπε­ρι­νοῦ, ἀπολυτίκιον.

 

278-08 «Νῦν ἀπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., ἀπολυτίκιον.

 

278-09 ἀρτοκλασία, «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».

 

882-12 στίχος «Μαρία», ἦχος γ΄, ἀπὸ τὸ ὀκτώηχον «Θεοτόκε παρθένε».

 

882-13 ἀνάγνωσις ποιήματος γιὰ τὸ μοναστῆρι τοῦ Σινά.

 

278-10 ἔναρξις ὄρθρου, «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον.

 

278-11 πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον», Πέτρου λαμπαδαρίου.

 

882-14 καθίσματα ὄρθρου, ἀντίφωνον δ΄ ἤχου καὶ προκείμενον.

 

278-12 κάθισμα πολυελέου, ἀντίφωνον δ΄ ἤχου καὶ προκείμενον.

 

882-15 εὐαγγέλιον ὄρθρου, «Σῶσον, ὁ θεός»,

 

279-01 «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω», εὐαγγέλιον ὄρθρου (ἀπόσπασμα), «Σῶσον, ὁ θεός».

 

883-01 «Σῶσον, ὁ Θεός» (ἀπόσπασμα), τροπάρια κανόνων.

 

279-02 κανόνες (ἀποσπάσματα).

 

883-02 καταβασίαι «Χριστὸς γεν­νᾶ­ται».

 

279-03 καταβασίαι «Χριστὸς γεν­νᾶ­ται».

 

279-04 9η ᾠδὴ κανόνων.

 

279-05 ἐξαποστειλάρια.

 

279-06 «Κέλευσον», πασαπνοάρια α΄ ἤχου.

 

883-03 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα», ἦχος βαρύς.

 

279-07 «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα», ἦχος βαρύς.

 

883-04 στιχηρὰ αἴνων.

 

279-08 στιχηρὰ αἴνων.

 

883-05 δοξο­λογία ἤχου α΄ ᾿Ιακώβου, καὶ ἀπολυτίκιον.

 

279-09 δοξο­λογία ἤχου α΄ ᾿Ιακώβου.

 

279-10 ἀπολυτίκιον. «Εἰς πολλὰ ἔτη» σύντομον.

 

883-06 «Εἰς πολλὰ ἔτη σύντομον», ἔναρξις λειτουργίας «Εὐλογημένη», αἰ­τή­σεις, «Κύριε, ἐλέησον».

 

279-11 ἔναρξις λειτουργίας «Εὐλογημένη», αἰ­τή­σεις, «Κύριε, ἐλέησον».

 

279-12 ἀντίφωνα, εἰσοδικόν, ἀπολυτίκια.

 

279-13 τρισάγιον σύνηθες, β΄.

 

883-07 τρισάγιος ὕμνος, «Κύριε Κύριε, ἐπίβλεψον», δύναμις Καλογήρου, φῆμες ἀρ­χιεπισκόπων.

 

280-01 δύναμις α΄ ἤχου Κυριακοῦ ᾿Ιωαννίδου τοῦ καλογήρου

 

280-02 φῆμες ἀρ­χιεπισκόπων.

 

883-08 ἀπόστολος (ὑπὸ ᾿Ι. Παπαχρόνη), ἀλληλουιάριον σύντομον.

 

280-03 χερουβικὸν α΄ μέρος, δ΄ ἅγια, Πέτρου ᾿Εφεσίου (ΕΛΒΥΧ).

 

280-04 χερουβικὸν β΄ μέρος, «Ταῖς ἀγγελικαῖς» ἦχος δ΄ ἅγια, Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως.

 

280-05 «Πιστεύω» χορῳδιακῶς.

 

280-06 λειτουργικὰ Χαραλάμπους Παπανικολάου, λέγετος.

 

280-07 εἱρμὸς 9ης ᾠδῆς «Ἄγγελοι τὴν εἴσοδον... ῾Ως ἐμψύχῳ θεοῦ κιβω­τῷ», δ΄.

 

280-08 ἐκφωνήσεις καὶ δεήσεις, «Εἷς ἅγιος».

 

883-09 ὁμιλία ἀπὸ Σινὰ Δαμια­νό.

 

280-09 ὁμιλία ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Σινὰ Δαμια­νόν.

 

883-10 ἀπόλυσις.

 

280-10 ἀπόλυσις, ἀπολυτίκιον λιτανείας, καμπάνες Σινά.

 

(δημοσίευσις 22/10/2011)