ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ᾿Ηχογραφήσεις σὲ ναοὺς καὶ μονές ἱ. μονὴ Πάτμου, ἠχογραφήσεις Πάτμος, ἀγρυπνία 26/9/2010

PostHeaderIcon Πάτμος, ἀγρυπνία 26/9/2010

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    ᾿Αγρυπνία τῆς ἱερᾶς μονῆς Πάτμου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου, κυριακὴ 26 σεπτεμβρίου 2010, ἦχος α΄, ἑωθινὸν ζ΄ (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).  ἡ ἠχογράφησις πραγ­μα­τοποιήθηκε ὄχι μέσῳ δια­δι­κτύου ἀλλὰ μέσῳ ῥαδιοφώνου ἀπὸ τὴν μετά­δοσι τοῦ ρ/σ «Πειραϊκὴ ἐκ­κλησία».  περιλαμβάνει μόνον ἑσπερινὸ καὶ ὄρ­θρο, ἀφοῦ μὲ τὸ τέλος τοῦ ὄρ­θρου ἔγινε ἀπόλυσις καὶ ὀλιγόω­ρη διακοπή, ὥστε ἡ λειτουργία νὰ τε­λε­στῇ νωρὶς τὸ πρωί.  τὸ τυπικὸν εἶναι τὸ πατμι­α­κόν, δηλαδὴ κατὰ βάσιν τὸ τυπικὸν τῆς λαύρας τοῦ ὁσίου Σάββα.  ἡ ἀγρυ­πνία ἔχει πολλὰ σπου­δαῖα ἀρχαιοπρεπῆ στοιχεῖα ποὺ σήμερα δὲν τὰ συν­αν­τοῦμε οὔτε στὶς με­γά­λες ἀγρυπνίες τοῦ ἱεροῦ Ἄθωνος.   (σὲ ἄλλο σημεῖο δημοσιεύεται καὶ ἄλλη ἀγρυπνία στὴν μνήμη τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου, ἀπὸ τὴν μονὴ Κουτλουμουσίου ῾Αγίου Ὄρους 26/9/1989.)

 

 

῾Εσπερινὸς ἀγρυπνίας

 

    Στὴν ἀρχὴ ἐψάλησαν ἀνοιξαντάρια, ἀλλὰ ἡ παροῦσα ἠχογράφησις ξεκινᾷ ἀπὸ τὰ εἰρηνικὰ καὶ μετά.

1078-1 «ἀλληλούια» τὸ τέλος τῶν ἀνοιξανταρίων.  εἰρηνικά, «Κύριε, ἐλέησον».

 

1078-2 «Μακάριος ἀνήρ», πλῆρες τὸ 1ον κάθισμα (8 ψαλμοί), ἀνά­γνω­σις.  αἴτησις.

 

1078-3 κεκραγάρια ἀργὰ ᾿Ιακώβου, ἦχος α΄. στιχολογία «Θοῦ, Κύριε».

 

1078-4 ἀναστάσιμα ἑσπέρια στιχηρά, στιχηραρικῶς.  στιχηρὰ τοῦ ἀπο­στόλου, εἱρμολογικῶς.

 

1078-5 Δόξα, «Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς».

 

1078-6 Καὶ νῦν, «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».

 

1078-7 «Φῶς ἱλαρόν» τὸ ἀρχαῖον (τὸ ὁποῖον δὲν τὸ ἀκοῦμε οὔτε στὸ πατριαρχεῖον πλέον οὔτε στὸ ῞Αγιον Ὄρος).  προκείμενον.

 

1078-8 ἀναγνώσματα ἑσπερινοῦ.  ἐκτενής, «Καταξίωσον», πληρωτικά, κεφαλοκλισία.

 

1079-1 τροπάρια λιτῆς.

 

1079-2 δεήσεις καὶ εὐχὲς λιτῆς.

 

1079-3 ἀπόστιχα στιχηρά, Δόξα, «᾿Απόστολε Χριστοῦ» (πλ. β΄), Καὶ νῦν, «῾Ο ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» (στιχηραρικῶς).

 

1079-4 τρισάγιον κ.λπ., ἀπολυτίκια, Καὶ νῦν, «Θεοτόκε παρθένε», ἀρτοκλασία.

 

1079-5 Λόγος εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάννην, ἐπιγραφόμενος στὸν ᾿Ι­ω­άν­νη τὸν χρυσόστομον.

 

 

Ὄρθρος ἀγρυπνίας

 

1079-6 ὁ ἑξάψαλμος.

 

1079-7 εἰρηνικά, «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκια, κάθισμα ψαλτηρίου.

 

1080-1 ἀναστάσιμα καθίσματα, κάθισμα ψαλτηρίου, καθίσματα ἁγίου.

 

1080-2 πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».

1080-3 Εὐλογητάρια ἀναστάσιμα.  καθίσματα πολυελέου (αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθοτέρα τάξις ἐν κυριακῇ· ἤ τοι τὰ καθίσματα τοῦ πολυελέου νὰ λέ­γωνται μετὰ τὰ εὐλογητάρια).  ἀντίφωνα α΄ ἤχου (ἅπαντα διπλᾶ) καὶ τὸ προκείμενον.

 

1080-4 τάξις τοῦ ἑωθινοῦ εὐαγγελίου, 50ὸς ψαλμὸς καὶ λοιπά, «Σῶσον, ὁ θεός».

 

1081-1 κανόνες, ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.  καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».

 

1081-2 ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ οἶκος, μεσῴδια καθίσματα τοῦ μηναίου, καὶ ἐκ τῶν κανόνων ᾠδὴ 4η.

 

1081-3 ᾠδαὶ 5η καὶ 6η.

 

1081-4 κοντάκιον (ψαλλόμενον) καὶ οἶκος τοῦ εὐαγγελιστοῦ.  ᾠδαὶ 7η καὶ  8η.

 

1081-5 «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ 9η ᾠδὴ τῶν κανόνων.

 

1081-6 ἐξαποστειλάρια.

 

1081-7 πασαπνοάρια καὶ στιχολογία τῶν αἴνων. στιχηρὰ ἀναστάσιμα καὶ τοῦ ἁγίου. δοξαστικὸν «Εὐαγγελιστὰ ᾿Ιωάννη», Καὶ νῦν, «῾Υπερευ­λο­γη­­μέ­νη».

 

1081-8 δοξολογία σύντομος, ἐκτενής, κεφαλοκλισία, ἀπόλυσις.

 

(δημοσίευσις 23/12/2010)