ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Διονυσίου, 25/9/1989

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Διονυσίου, 25/9/1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μονὴ Διονυσίου ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω, ἀκολουθίαι κυριακῆς 25 σεπτεμ­βρίου 1989 (π.ἡ.), ἑσπερινός, μεσονυκτικόν, ὄρθρος, λειτουργία, (ἠχο­γρά­φη­σις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.). 

    ῾Η ἀκολουθία τοῦ μεσονυκτικοῦ ξεκίνησε στὶς 12 τὰ μεσάνυχτα! (μὲ τὴν κανονικὴ ὥρα, τὴν χειμερινὴ δηλαδή, διότι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ θερινὴ ὥρα ἔληξε στὶς 24/9/1989 μὲ τὸ ν.ἡ.· ἡ ἐδῶ 25/9/1989 εἶναι μὲ τὸ π.ἡ., καὶ μὲ τὸ ν.ἡ. ἦταν 8/10/2010.) δηλαδὴ ἔγινε «βαθὺς ὄρθρος», ποὺ μοιάζει πολὺ μὲ μικρὰ ἀγρυπνία.  γιὰ ὅλες τὶς ἠχογραφήσεις ἐκείνης τῆς περιόδου στὸ ῞Αγιον Ὄρος ἰσχύει ἐπίσης ὅτι γίνονταν μέσα σὲ ἀρκετο κρύο, διότι ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες εἶχε χιονίσει!  γι᾿ αὐτὸ καὶ στὶς ἠχογραφήσεις τῶν ἀκολουθιῶν συχνὰ ἀκούονται κάποιοι νὰ βήχουν.

 

    ἑσπερινὸς κυριακῆς βαρέος, 25 σεπτεμβρίου 1989

139-1 κεκραγάρια, στιχολογία «Θοῦ, Κύριε», 4 ἀναστάσιμα ἑσπέρια βα­ρέος ἤχου.

139-2 προσόμοια μάρτυρος Πολυδώρου εἰς ἤχους α΄ καὶ δ΄, Δόξα, τοῦ ἁγίου «Σήμερον πνευ­μα­τι­κῶς» πλ. β΄, Καὶ νῦν «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης» βαρύς.

139-3 «Φῶς ἱλαρόν», ἀπόστιχα ἀναστάσιμα βαρέος, Δόξα «Μιμούμενος τὸν ἐπὶ ξύλου» πλ. δ΄ (ἡμιτελές).

 

    μεσονυκτικὸν κυριακῆς 25 σεπτεμβρίου 1989

139-4 ὁ κανὼν τοῦ μεσονυκτικοῦ, βαρέος ἤχου, ψαλλόμενος ὁλόκληρος.

139-5 τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστίν».

 

    ὄρθρος κυριακῆς 25 σεπτεμβρίου 1989

139-6 «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκια, καθίσματα.

139-7 εὐλογητάρια ἀργά.

140-1 ἀναβαθμοὶ βαρέος ἤχου (ὅλα τὰ τροπάρια διπλᾶ).

140-2 τάξις ἑωθινοῦ εὐαγγελίου· «Πᾶσα πνοή», 50ὸς ψαλμός, πεντηκο­στά­ρια τροπάρια.

140-3 κανόνες εἰς ἤχους βαρύν, δ΄ καὶ α΄· εἰς τὸ τέλος ἑκάστης ᾠδῆς καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου».  ᾠδαὶ 1η καὶ 3η.

140-4 μεσῴδια καθίσματα. κανόνων ᾠδὴ 4η.

140-5 κανόνες, ᾠδαὶ 5η καὶ 6η.

140-6 κανόνες, ᾠδαὶ 7η καὶ 8η.

140-7 «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ 9η ᾠδὴ κανόνων.

141-1 ἐξαποστειλάρια, ἦχος β΄.  πασαπνοάρια καὶ στιχολογία αἴνων, ἦχος βαρύς.  ὁμόηχα ἀναστάσιμα στιχηρὰ αἴνων.

141-2 στιχηρὰ προσόμοια αἴνων τοῦ ἁγίου, πλ. δ΄. Δόξα, «Ὢ τῶν σοφῶν σου», πλ. α΄. «῾Υπερευλογημένη ὑπάρχεις», βαρύς.

141-3 δοξολογία σύντομος βαρέος.

 

    λειτουργία κυριακῆς βαρέος ἤχου, 25 σεπτεμβρίου 1989

141-4 τυπικὰ βαρέος ἤχου (καὶ οἱ δύο στάσεις), μακαρισμοὶ μὲ τρο­πά­ρια σὲ βαρύ, δ΄ καὶ α΄.

141-5 εἴσοδος, τροπάρια.

141-6 τρισάγιον, β΄ ἦχος· δύναμις ᾿Αβαγιανοῦ.  τὸ γεροντάκι ποὺ ἀκού­γε­ται νὰ λέγῃ τὴν ἐκφώνησι «῞Οτι ἅγιος εἶ...» (ἀκούγεται καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς λειτουργίας) εἶναι ὁ μακαριστὸς ἀσκητὴς ἡγού­με­νος τῆς μονῆς παπα-Χαράλαμπος ὁ Διονυσιάτης, ὁ πρὶν ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἡγούμενο Πέτρο.

142-1 χερουβικὸν Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος βαρύς.

142-2 πληρωτικά, λειτουργικὰ βαρέος.

142-3 «Ἄξιον ἐστὶ» βαρέος.

142-4 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος βαρύς.

 

(δημοσίευσις 20/12/2010)