ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ ἁγίου Παύλου, 24/9/1989

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ ἁγίου Παύλου, 24/9/1989

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μονὴ ὁσίου Παύλου ῾Αγίου Ὄρους, ὄρθρος καὶ λειτουργία 24ης σεπτεμ­βρί­ου 1989, θεοτόκου μυρτιδιωτίσσης καὶ ἁγίας Θέκλης (πρόχειρος ἠχο­γρά­φησις καὶ ψη­φιοποίησις Δ.Α.).

 

    Ὄρθρος 24 σεπτεμβρίου 1989

137-1 καθίσματα ἑορτῆς, ἀντίφωνον δ΄ ἤχου, προκείμενον, «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω».

137-2 «Ταῖς τῆς θεοτόκου», «᾿Ελέησόν με... Μέγα καὶ παράδοξον».

137-3 κανόνες, καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου», ᾠδαὶ 1η καὶ 3η. 

137-4 μεσῴδια καθί­σματα.  αἱ λοιπαὶ καταβασίαι.  «Τὴν τιμιωτέραν» εἰς ἦχον α΄.

137-5 9η ᾠδὴ κανόνων, «῞Απας γηγενής».

137-6 ἐξαποστειλάρια, πασαπνοάρια καὶ στιχολογία αἴνων εἰς α΄ ἦχον, προσόμοια θε­ο­τό­κου.

137-7 ἰδιόμελα ἁγίας, δοξαστικὸν ἁγίας εἰς β΄.

137-8 Καὶ νῦν «῞Οπου ἐπι­σκι­ά­σῃ» εἰς πλ. α΄.  δοξολογία πλ. α΄.

137-9 ἀνάγνωσις ὡρῶν καὶ παραλλήλως τάλαντα καὶ σήμαντρα.

 

    Λειτουργία 24 σεπτεμβρίου 1989

138-1 ἀντίφωνα καὶ μακαρισμοί, εἴσοδος.

138-2 τροπάρια, τρισάγιον.

138-3 χερουβικὸν πλ. β΄ Θεοδώρου τοῦ Φωκαέως.

138-4 λειτουργικὰ χῦμα ἀπὸ τὸν «διαβαστή», «Σὲ ὑμνοῦμεν» πλ. β΄, «Ἄξιον ἐστὶ» πλ. β΄ Νικολάου Γεωργίου πρωτοψάλτου Σμύρνης.

138-5 «Εἷς ἅγιος», κοινωνικὸν «Ποτήριον σωτηρίου».  «Εἴδομεν τὸ φῶς».  ἀπολυτίκιον καὶ κοντάκιον (προφανῶς ἐπὶ ἑορτίων κολλύβων), «Εἴη τὸ ὄνομα».

 

(δημοσίευσις 18/12/2010)