ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Πανάρετος μοναχός, ἀργὰ μαθήματα

PostHeaderIcon Πανάρετος μοναχός, ἀργὰ μαθήματα

ΑΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Ἄνωθεν οἱ προφῆται», «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα»

καὶ ἄλλα

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    «Ἄνωθεν οἱ προφῆται» ᾿Ιωάννου Κουκουζέλους.  δύο φορὲς πα­ραλ­λαγὴ καὶ δύο μέλος· ἐπίσης «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα» μία φορὰ μέλος, καὶ διάφορα ἄλλα μαθήματα· ὅλα ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Φιλοθεΐτη μοναχὸ Πανά­ρετο (Μακρυ­γιάννη) ἐκ Πατρῶν.  ἡ ἠχογράφησις εἶναι τοῦ 1980, παραχωρήθηκε δὲ ἀπὸ τὸν δεξιὸ ψάλτη ἐν Πάτραις Κωνσταντῖνο Μακρυγιάννη, ἀνιψιὸ τοῦ Πανα­ρέτου.  ἀξίζει νὰ παρατηρήσωμε πῶς ἐκτε­λεῖ ὁ ἀείμνηστος τὰ σημεῖα ποι­ό­τητος, τὰ παρεστιγμένα γοργά, τὶς ἕλξεις, καὶ τὰ λοιπά.  ἰδίως προσέξτε πῶς ἐκτελεῖ τὰ κεντήματα, ἕλκοντας τὸν πρὸ τῶν κεντημάτων φθόγγο πρὸς τὸν ἑπόμενο καὶ κυριολεκτικὰ κεντῶντας σὲ παραλλαγὴ καὶ μέλος.  ἡ ποι­ο­τικὴ αὐτὴ ἐκτέλεσις τῶν κεντημάτων εἶναι χαρακτηριστικὴ στὸ ὕφος τοῦ Παναρέτου, εἶναι δὲ ἰδιαιτέρως δύσκολη στὴν ἐφαρμογή, κα­θὼς ἀκόμη καὶ μαθηταὶ καὶ μαθήτριαί του δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἐπιτύχουν στὸν βαθμὸ ποὺ τὸ ἔκανε ὁ ἀοίδιμος.  τὸ μέλος τοῦ «Ἄνωθεν οἱ προφῆται» εἶναι τοῦ ᾿Ιωάν­νου Κουκουζέλους, ψάλλεται δὲ κατὰ τὴν σύντμησιν τοῦ Κων­σταν­τίνου πρωτοψάλτου ἀπὸ τὸν «μουσικὸ θησαυρὸ τῆς λειτουργίας» (τόμος β΄, ῞Αγιον Ὄρος 1931, σ. 836), ποὺ ἔχει καὶ τὸ κράτημα (στὴν ἔκδοσι τῆς «Ζωῆς» τὸ μάθημα παρατίθεται ἄνευ κρα­τή­ματος).

440-01 «Ἄνωθεν οἱ προφῆται», πρώτη παραλλαγή.

440-02 «Ἄνωθεν οἱ προφῆται», δευτέρα παραλλαγή.

440-03 «Ἄνωθεν οἱ προφῆται», πρώτη φορὰ μέλος.

440-04 «Ἄνωθεν οἱ προφῆται», δευτέρα φορὰ μέλος.  στὸ τέλος τῆς δευτέρας φορᾶς ἀπολογεῖται ποὺ ἡ ἀσθένειά του δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀ­πο­δώσῃ τὸ μάθημα ὅπως πρέπει!

440-05 συμπλήρωμα, «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα» μέλος (τὸ σύνηθες).

439-02 ἀνοιξαντάρια Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ, ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ ᾿Αθανασίου Καραμάνη, παραλλαγή.

439-03 ἀργὸν «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ «Κατευθυνθήτω», μέλος ᾿Ια­κώ­βου πρωτοψάλτου, ἦχος α΄, παραλλαγή (ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ ᾿Αθα­να­σίου Καραμάνη).

439-04 ἀργὸν «Κύριε, ἐκέκραξα» καὶ «Κατευθυνθήτω», μέλος ᾿Ια­κώ­βου πρωτοψάλτου, ἦχος β΄, παραλλαγή (ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ ᾿Αθα­να­σίου Καραμάνη).

439-05 προκείμενα τῆς ἑβδομάδος, μέλος (τὰ τῆς κυριακῆς, δευτέρας καὶ τρίτης ἑσπέρας).

(δημοσίευσις· 24 σεπτεμβρίου 2010)