ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Πανάρετος μοναχός, ἀργαὶ δοξολογίαι

PostHeaderIcon Πανάρετος μοναχός, ἀργαὶ δοξολογίαι

14 ΑΡΓΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ

παραλλαγὴ καὶ μέλος

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Μοναχὸς Πανάρετος Μακρυγιάννης· 14 ἀργαὶ δοξολογίαι, παραλλαγὴ καὶ μέλος.  ἠ­χο­γραφήθηκαν τὸ 1979.  πα­ρε­χωρήθησαν ἀπὸ τὸν ἀνιψιό του Κωνσταν­τῖ­νο Μακρυγιάννη περὶ τὸ 2005.  (ψη­φιο­ποίη­σις Δ.Α.)

 

436-01 δοξολογία ᾿Ιακώβου, ἦχος α΄, παραλλαγή.

433-01 δοξολογία ᾿Ιακώβου, ἦχος α΄, μέλος.

436-02 δοξολογία Γεωργίου Σαραντεκκλησιώτου, ἦχος β΄, παραλλαγή.

433-02 δοξολογία Γεωργίου Σαραντεκκλησιώτου, ἦχος β΄, μέλος.

436-04 δοξολογία Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος λέγετος, παραλλαγή.

433-04 δοξολογία Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος λέγετος, μέλος.

436-03 δοξολογία Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος γ΄, παραλλαγή.

433-03 δοξολογία Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος γ΄, μέλος.

437-01 δοξολογία Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος τέταρτος (ἅγια), μὲ τὸ ᾀσματικὸν τοῦ σταυροῦ Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ, παραλ­λαγή.

434-01 δοξολογία Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος τέταρτος (ἅγια), μέλος (χωρὶς τὸ ᾀσματικόν).

437-02 δοξολογία Πέτρου Βυζαντίου, ἦχος πλ. α΄, παραλλαγή.

434-02 δοξολογία Πέτρου Βυζαντίου, ἦχος πλ. α΄, μέλος.

437-03 δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. α΄ πεντάφωνος ἐναρμόνιος, παραλλαγή.

434-03 δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. α΄ πεντάφωνος ἐναρμό­νιος, μέλος.

437-04 δοξολογία Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ, ἦχος πλ. β΄, παραλλαγή.

434-04 δοξολογία Γεωργίου ῾Ραιδεστηνοῦ, ἦχος πλ. β΄, μέλος.

438-01 δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. β΄, παραλ­λαγή.

434-05 δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη, ἦχος πλ. β΄, μέλος.

438-02 δοξολογία ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς πεντάφωνος, παραλλαγή.

435-01 δοξολογία ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς πεντάφωνος, μέλος.

438-03 δοξολογία Δανιὴλ πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς ἑπτάφωνος, πα­ραλ­λαγή.

435-02 δοξολογία Δανιὴλ πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς ἑπτάφωνος, μέλος.

438-04 δοξολογία Χουρμουζίου, ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος, παραλλαγή.

435-03 δοξολογία Χουρμουζίου, ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος, μέλος.

438-05 δοξολογία ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄, παραλλαγή.

435-04 δοξολογία ᾿Ιακώβου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄, μέλος.

439-01 δοξολογία Γρηγορίου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός, παραλ­λαγή.

435-05 δοξολογία Γρηγορίου πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄ χρωματικός, μέλος.

(δημοσίευσις· 24 σεπτεμβρίου 2010)

 

᾿Αρχικῶς εἶχα γράψει εἰς τὸν τίτλον ὅτι αἱ δοξολογίαι εἶναι 15· ὅμως φίλος ἀναγνώστης μοῦ ὑπέδειξεν ὅτι εἶναι 14 καὶ μὲ ἐρώτησεν ἂν λείπῃ  κάποια.   δικαιολογημένη ἡ ἀπορία.  ὄχι δὲν λείπει κάποια δοξολογία.  ὁ τόμος ἀπὸ τὸν ὁποῖον ψάλλει ὁ Πανάρετος ἔχει μόνον τὰς ἀνωτέρω δοξολογίας.  ἐκεῖνο ποὺ συνέβη εἶναι ὅτι κατὰ λάθος ἠρίθμησα ὡς ἰδιαιτέραν δοξολογίαν τὸ ᾀσματικὸν τρισάγιον τοῦ σταυροῦ (ἐπειδὴ σημειοῦται κεχωρισμένως εἰς τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου).  διώρθωσα ἤδη τὸν τίτλον.

(δημοσίευσις· 29 σεπτεμβρίου 2010)