ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Μεγίστη Λαύρα, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Μεγίστη Λαύρα, ἠχογραφήσεις

Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 1984

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

    Πανήγυρις ἱερᾶς μονῆς μεγίστης Λαύρας ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω 5 ἰουλίου 1984, ὁσίου ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου.  ἐκτενῆ ἀποσπάσματα αὐτῆς τῆς πανηγυρικῆς ἀγρυπνίας, διαρκείας μόνον 4 ὡρῶν! (ὑπολογίζω ὅτι λείπουν ἄλλες 5-6 ὧρες ἀκόμη!).  κατὰ παράδοσιν στὴν πανήγυρι ψάλλουν κάθε χρόνο οἱ Δανιηλαῖοι καὶ οἱ Θωμᾶδες.  καθόσον γνωρίζω, ἠχογράφησις τῆς ἐν λόγῳ πανηγύρεως δημοσιεύεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυον.  ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».  ὁλόθερμες εὐχαριστίες στὸν Μανόλη Θεοδωράκη.


ΜΤ02a = μέρος 1ον, μικρὸς καὶ μέγας ἑσπερινός. 1. κωδωνοκρουσίες.  2. τέλος δοξολογίας ὑποδοχῆς ἐπισκόπου. 3. μικρὸς ἑσπερινός. 4. μέγας ἑσπερινός: ἀνοιξαντάρια μέγιστα ᾿Ιωάννου Κουκουζέλους. MT02a _ Lavra 1.mp3

ΜΤ02b = μέρος 2ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια). 1. ἀνοιξαντάρια μέγιστα (συνέχεια). 2. ἀνοιξαντάρια μεγάλα, συντετμημένα ὑπὸ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. MT02b _ Lavra 2.mp3

ΜΤ03a = μέρος 3ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια). 1. ἀνοιξαντάρια συντετμημένα ὑπὸ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (συνέχεια). ΜΤ03a _ Lavra 3.mp3

ΜΤ03b = μέρος 4ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια). 1. ἀνοιξαντάρια (συνέχεια καὶ τέλος). 2. μεγάλη συναπτή. [«Κύριε, ἐκέκραξα», ἦχος β΄ (μόνον οἱ πρῶτες συλλαβές)] ΜΤ03b _ Lavra 4.mp3

ΜΤ04a = μέρος 5ον, μέγας ἑσπερινός (συνέχεια) ἀπὸ τὸ «Θεοτόκε παρ­θένε» τοῦ Πέτρου Μπερεκέτου: 1. κατάληξις κρατήματος. 2. «Μαρία», ἦχος γ΄ [α΄ χορός]. 3. «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί», ἦχος δ΄ [β΄ χορός]. 4. «Καὶ εὐλογημένος», ἦχος πλ. α΄ [α΄ χορός]. 5. «῾Ο καρπός», ἦχος πλ. β΄ [β΄ χορός]. 6. «῞Οτι σωτῆρα», ἦχος βαρύς [α΄ χορός]. 7. «Τῶν ψυχῶν», ἦχος πλ. δ΄ [β΄ χορός], κράτημα ἡμιτελές. ΜΤ04a _ Lavra 5.mp3

ΜΤ04b = μέρος 6ον, τέλος ἑσπερινοῦ — ὄρθρος. 1. συνέχεια ἀπὸ τὸ «Θεο­τόκε παρθένε»· «Τῶν ψυχῶν» τὸ τέλος, ἦχος α΄ [α΄ χορός]. 2. «Πλού­σιοι ἐπτώχευσαν» (ἀργόν). 3. σήμαντρα πανηγυρικῶς, ἀρχὴ ἑξαψάλμου ὄρθρου. 4. ἀπολυτίκια, ἦχος γ΄, θεοτοκίον. 5. ὑμνολογικὰ καθίσματα (δὲν ἠχογραφήθηκαν τὰ καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου). 6. πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον». ΜΤ04b _ Lavra 6.mp3

ΜΤ05a = μέρος 7ον, τέλος ὄρθρου. 1. ᾀσματικὸν τρισάγιον ἀργῆς δο­ξο­λογίας Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ, ἦχος πλ. α΄ ἐκ τοῦ κάτω κε. 2. ἀπολυτίκιον. 3. ἁγιασμός (ἀπόσπασμα· ἔναρξις ἀκολουθίας ἁγιασμοῦ, ἀπολυτίκια, κανών, τροπάρια, τρισάγιον, δεήσεις, εὐχές, κ.λπ.).  4. λιτή(;). 5. τέλος ἕκτης ὥρας.  ΜΤ05a _ Lavra 7.mp3

ΜΤ05b = μέρος 8ον, θεία λειτουργία. 1. «῾Ιερεῖς, ἐξέλθετε». 2. καιρὸς ἀρχιερέως· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».  3. ἔνδυσις ἀρχιερέως· «Ἄνωθεν οἱ προφῆται». 4. ἀπολυτίκιον. — λειτουργία: 5. ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά, κυριελεησάρια. 6. τυπικά. 7. μακαρισμοί (ἡμιτελεῖς). ΜΤ05b _ Lavra 8.mp3