ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Δανιηλαῖοι καὶ Θωμᾶδες, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Δανιηλαῖοι καὶ Θωμᾶδες, ἠχογραφήσεις

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    Δανιηλαῖοι-Θωμᾶδες, μέλη ἀγρυπνίας. τὶς ἠχογραφήσεις αὐτὲς τὶς παρε­χώρησε ἐκ τοῦ ἀρχείου του ὁ φίλος Κώστας Σ. χωρὶς ἄλλες πληροφορίες.


608-29 ἀνοιξαντάρια ἀργά. 

 

608-30 «Κατευθυνθήτω» ἀργόν, β΄.

 

608-31 «Θοῦ, Κύριε», στιχολογία.

 

608-32 ἑσπέρια προσόμοια 29ης ἰουνίου.

 

608-33 «Θεοτόκε παρθένε» ἀργόν, 1ος στίχος, α΄.

 

608-34 τυπικά, 1η στάσις.

 

608-35 τυπικά, 2α στάσις.

 

608-36 τρισάγιον λειτουργίας.

 

608-37 δύναμις.

 

608-38 χερουβικόν.

 

608-39 «᾿Αγαπήσω σε».

 

608-40 «Σὲ ὑμνοῦμεν».

 

608-41 «Ἄξιον ἐστίν».


 


 

 

 ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

 

    Δανιηλαῖοι & Θωμᾶδες. ἀπὸ παλαιὰ ἠχογράφησι, ὑποθέτω, πρὸ τοῦ 1984. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».

 

    MT06a Danielaioi _ Thomades 1 ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ μέγαν ἑσπερινὸν εἰς πανήγυριν τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεγίστης Λαύρας. ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι καὶ οἱ Θωμᾶδες. [᾿Ανοιξαντάρια, «Κύριε, ἐλέησον», κεκραγάριον ἀργόν, στιχολογία «Θοῦ, Κύριε», «Ἄνωθεν οἱ προφῆται», ἀργὰ προσόμοια, «Θεοτόκε παρθένε» μόνον ὁ α΄ ἦχος, κράτημα, «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν».]

MT06a Danielaioi _ Thomades 1.mp3 (29.2 MiB)

Σχετικὸ εἶναι καὶ αὐτὸ τὸ θέμα ἐδῶ.

 

    MT06b Danielaioi _ Thomades 2 ᾿Αποσπάσματα ἀπὸ πανηγυρικὸν ὄρθρον τοῦ γενεσίου τοῦ προδρόμου ᾿Ιωάννου (24 ἰουνίου) εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν Διονυσίου (περὶ τὸ 1984 πάλι;). ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι, οἱ Θωμᾶδες καὶ ὁ Διονύσιος Φιρφιρῆς(;). ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμ­βολῆς».  [Πεντηκοστάριον ἰδιόμελον, κανόνες, πασαπνοάριον ἀργόν (πλ. δ΄), ἀργὰ προσόμοια τῶν αἴνων, δοξαστικὸν ἀργὸν δίχορον «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» (μόνον τὸ πρῶτον ἀπόσπασμα), δοξολογία ἀργή.]

MT06b Danielaioi _ Thomades 2.mp3 (29.17 MiB)