ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


    Πορταΐτισσα, μονὴ ᾿Ιβήρων, πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τρίτης διακαινησίμου, μᾶλλον 2006 ἢ 2007. ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις παρισταμένων προσκυνητῶν, ἡ ὁποία (καθόσον γνωρίζω) παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα (ἄλλη μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς»). στὶς ἀκολουθίες τῆς πανηγύρεως συμμετέχει καὶ ἐπίσκοπος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. εἶναι ἐμφανὴς ἀπὸ τὸ διαφορετικὸ ὕφος ποὺ ἔχει.

608-07 «Χριστὸς ἀνέστη».

 

608-08 εἰρηνικά.

 

608-09 κεκραγάρια ἀργὰ γ΄ ἤχου.

 

608-10 ἑσπέρια στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄ ἤχου.
 

608-11 ἑσπέρια προσόμοια, α΄ ἤχου.

 

608-12 δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ.

 

608-13 Καὶ νῦν, «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».

 

608-14 «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ μέγα προκείμενον.

 

608-15 ἀναγνώσματα, ἐκτενὴς καὶ λοιπά.

 

608-16 στιχηρὰ ἀπόστιχα.

 

608-17 δοξαστικὸν ἀποστίχων.

608-18 Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

 

    Πορταΐτισσα, μονὴ ᾿Ιβήρων, συνέχεια τῆς πανηγύρεως, πανηγυρικὸς ὄρθρος τρίτης διακαινησίμου, μᾶλλον 2006 ἢ 2007.


608-24 ἀργὰ πασαπνοάρια γ΄ ἤχου.

 

608-25 στιχηρὰ τῶν αἴνων.

 

608-26 τὰ στιχηρὰ τοῦ πάσχα.

 

608-27 δοξαστικὸν τῆς πορταϊτίσσης.

 

608-28 Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

 

    ᾿Ηχογραφήσεις ἀπὸ τὴν λειτουργία δὲν ἔχω· ἢ χάθηκαν οἱ ἐγγραφὲς ἢ μὲ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου τελείωσαν καὶ οἱ μπαταρίες. συμβαίνουν τέτοια ἀτυχήματα...

 


 

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

 

    Mονὴ ᾿Ιβήρων, 13/6/1992, ψυχοσάββατο, κουρὰ μοναχοῦ (ἡ ψηφιο­ποί­η­σις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς»).


ΜΤ12-01, ἑσπερινὸς ψυχοσαββάτου. MT12-01.mp3 (4.27 MiB)

Κύριε, ἐκέκραξα – Κατευθυνθήτω (Ἄνθιμος) – Καὶ νῦν, Τίς μὴ μακαρίσει σε (ἡ ἀρχή). –  ῾Ο βάθει σοφίας. Δόξα, Καὶ νῦν, Σὲ καὶ τεῖχος.

 


ΜΤ12-02, παννυχὶς (μετὰ τὰ ἀπολυτίκια). MT12-02.mp3 (3.55 MiB)

ἄμωμος, αἴτησις νεκρώσιμος, ἄμωμος (συνέχεια), νεκρώσιμα εὐλογητάρια (δὲν ἀκούονται καλά).

 

ΜΤ12-03 ὄρθρος καὶ λειτουργία ψυχοσαββάτου. ΜΤ12-03.mp3 (11.5 MiB)

– ἡ ἀρχὴ τῶν αἴνων (ἀπόσπασμα) ἀπὸ τὸν ὄρθρο τοῦ ψυχοσαββάτου.
– λειτουργία· ἔναρξις, εἰρηνικά (δὲν ἀκούεται καθαρά), α΄ καὶ β΄ ἀντίφωνα τῶν καθημερινῶν (ἐφύμνιον β΄ ἀντιφώνου· «Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε»), ἀντὶ γ΄ ἀντιφώνου οἱ μακαρισμοί. εἴσοδος εὐαγγελίου, ἀπολυτίκια, κοντάκιον (ἄνευ Δόξα, Καὶ νῦν).


ΜΤ12-04 κουρά μοναχοῦ. ΜΤ12-04.mp3 (7.79 MiB)

στὴν ἀρχὴ κάθισμα κυριακῆς ἀσώτου, εὐχὴ κ.λπ., στὸ τέλος ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγ. Εἰρηναίου, κοντάκιον τῆς πορταϊτίσσης.


ΜΤ12-05 συνέχεια λειτουργίας. ΜΤ12-05.mp3 (26.22 MiB)

– τρισάγιος ὕμνος, – ἀναγνώσματα (σὲ ἁπλὸ παραδοσιακὸ ὕφος), – ἐκτε­νής, κατηχούμενα, – χερουβικόν (διακόπτεται στὸ «῾Ως τὸν βασιλέα» κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, γίνεται –ὡς μὴ ὤφειλε– μνημόνευσις ὑπὸ τοῦ λειτουρ­γοῦ κατὰ τὸν νεωτερισμόν, ἀλλὰ πάντως σύντομος καὶ ἁπλὴ μνημόνευσις ταπεινῇ τῇ φωνῇ· τὸ χερουβικὸν συνεχίζεται ἀπὸ τὸ «Τὸν βασιλέα» κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν), – λειτουργικὰ χῦμα (κλιτόν), μέχρι πρὶν ἀπὸ τὸ «Σὲ ὑ­μνοῦ­μεν», τὸ ὁποῖο δὲν γράφτηκε, διότι ἐκεῖ τελείωσε ἡ φωνοταινία. χα­ρα­κτηριστικὰ τὰ κενὰ σιωπῆς, ποὺ δίδουν ἱεροπρέπεια καὶ κατάνυξι στὸ μυστήριο.

 

ΜΤ13-Iv, ᾿Ιβήρων, 14/6/1992, ᾿Αγρυπνία πεντηκοστῆς (ἀπόσπασμα ὄρθρου) ΜΤ13-Iv.mp3 (29.8 MiB)

– Τάλαντο, σήμαντρο, κώδωνες (περίπου τὰ πρῶτα 5 λεπτά) – ἀπόσπασμα ὄρθρου α΄ στιχολογία, ψαλμοὶ 14, 15, 16 «᾿Εξομολογεῖσθε». ἐκλογὴ «Τὸ στερέωμα» (π. Γαβριήλ). Δόξα, «Τὸν πατέρα». Καὶ νῦν, «Τὴν μητέρα». «᾿Εκ νεότητός μου». προκείμενον «Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθόν».

– τράπεζα. μετὰ τὸ γεῦμα «Χαίροις, ἄνασσα». ἐπάνοδος στὸν ναό, «Εὐ­λο­γητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν».