ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Διονυσιᾶτες μοναχοί, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Διονυσιᾶτες μοναχοί, ἠχογραφήσεις

 

Χορὸς ἱερᾶς μονῆς Διονυσίου ἁγίου ὄρους Ἄθω


01 Χερουβικὸν δ΄ ἤχου, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου

02 «Ἄξιον ἐστὶν» εἰς ἦχον δ΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου

03 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» εἰς ἦχον πλ. α΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου

04 «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον ξένον», εἱρμὸς ἀντὶ τοῦ «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος α΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

05 «Στέργειν μὲν ἡμᾶς», εἱρμὸς ἀντὶ τοῦ «Ἄξιον ἐστίν», ἦχος α΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

06 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Φωτίζου, φωτίζου», καλοφωνικὸς εἱρμός, ἦχος α΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

07 κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

08 κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον», ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

09 «Νῦν αἱ δυνάμεις», ὕμνος ἀντὶ χερουβικοῦ, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυ­σιάτου.
10 κοινωνικὸν «Γεύσασθε», ἦχος γ΄, ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου.

11 μάθημα «Δι᾿ εὐχῶν», γνωστὸν καὶ ὡς «μέθοδος τοῦ παλαιοῦ στιχη­ραρικοῦ μέλους», ᾿Ιωάσαφ διδασκάλου Διονυσιάτου


(πηγὴ arhiva-ortodoxa, ὅπου καὶ οἱ σύνδεσμοι)