ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Νέος τρόπος δημοσιεύσεως τοῦ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ

PostHeaderIcon Νέος τρόπος δημοσιεύσεως τοῦ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ

  

    Κατὰ τὴν μέχρι τώρα δημοσίευσι τοῦ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ στοὺς «διαλό­γους τῆς Συμβολῆς» παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα, ποὺ δὲν διευ­κό­λυναν τὸ ὑπὸ ἐξέλιξι ἔργο. ἐπὶ παραδείγματι δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ δη­μο­σιευθοῦν μεγάλα ἀρχεῖα ἄνω τῶν 8 Mb, ὁπότε ἔπρεπε τὰ μεγα­λει­τέ­ρου μεγέθους ἀρχεῖα νὰ χωρίζωνται σὲ δύο ἢ περισσότερα μικρότερα· ἐπί­σης ὑπάρχουν διάφοροι τύποι ἠχητικῶν ἀρχείων (mp3, wma, ra, rm, wav, καὶ ἄλλοι), οἱ ὁποῖοι ὅμως δὲν «ἀνοίγουν» σὲ ὅλους τοὺς ὑπολογιστὲς οὔτε μὲ ὅλα τὰ σχετικὰ προγράμματα· συνήθως ὅλοι οἱ ὑπολογιστὲς ἔχουν τὴν δυνατότητα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἀρχείων mp3, ὁπότε θὰ ἔπρεπε νὰ μετα­τρέπωμε τυχὸν ἄλλους τύπους σὲ mp3. ὅλα αὐτὰ ὅμως αὐξάνουν τὴν ἐργασία καὶ τὸν χρόνο ἐπεξεργασίας τῶν ἠχογραφήσεων καὶ δυσκολεύουν τὴν ψηφιοποίησί των.

    Μὲ τὴν διαδικασία ποὺ θὰ ἀκολουθῆται ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς –δη­μοσίευσις τῶν ἠχογραφήσεων ὄχι στὸ διαδικτυακὸ βῆμα διαλόγου (φό­ρουμ), ἀλλὰ στὴν ἱστοσελίδα, βρέθηκε τρόπος ὥστε νὰ μπορῇ ὁ ἐπι­σκέ­πτης νὰ ἀκούῃ τὶς ἠχογραφήσεις ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τύπο ὑπολογιστοῦ ποὺ διαθέτει καὶ χωρὶς νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ ἠχητικοῦ ἀρχείου, ἂν θὰ εἶναι δηλαδὴ mp3 ἢ wma ἢ wav ἢ κάτι ἄλλο. καὶ φυσικὰ διατηρεῖται πάντοτε ἡ δυνατότης νὰ μπορῇ ὁ ἐπισκέπτης νὰ ἀντιγράψῃ ἐντελῶς δω­ρεὰν στὸν δικό του ὑπολογιστὴ τὸ προσφερόμενο ὑλικό.

    Τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη τῶν «διαλόγων τῆς Συμβολῆς» θὰ μποροῦν κανονικὰ νὰ συνεχίσουν νὰ δημοσιεύουν τὸ ὑλικό τους στὴν κοινότητα συζητήσεων, ὅπως γινόταν μέχρι τώρα. ἀργότερα θὰ μεταφέρω κάποιες καὶ ἀπὸ τὶς δικές των προσφορὲς στὸν χῶρο τῆς ἱστοσελίδος, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ εὐκολώτερη πρόσβασι ἀπὸ ὅλους. διευκρινίζω ὅτι ὁ περιορισμὸς τῶν 8 Mb συνεχίζει νὰ ἰσχύῃ γιὰ τοὺς «διαλόγους». ἂν τυχὸν κάποια μέλη θέλουν νὰ δημοσιεύσουν ὁλόκληρα ἀρχεῖα μεγαλειτέρου μεγέθους, θὰ πρέ­πει νὰ ἔρθουν σὲ συνεννόησι μαζί μου. βεβαίως γιὰ τὴν χρῆσι καὶ δημο­σί­ευ­σι ἠχητικῶν ἀρχείων καὶ ἄλλου ὑλικοῦ ἰσχύουν οἱ γνωστοὶ καὶ δημο­σι­ευ­μένοι στοὺς διαλόγους ὅροι γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα.

 

25 αὐγούστου 2010

Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης