ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Συνολικὴ χρονικὴ διάρκεια

PostHeaderIcon Συνολικὴ χρονικὴ διάρκεια


    Ἂν τώρα κατατάξωμε ὅλο αὐτὸ τὸ ὑπὸ ψηφιοποίησι καὶ σταδιακῶς δημο­σιευόμενο ὑλικὸ ἠχογραφήσεων σὲ χρονικὲς περιόδους ἀνὰ δεκαετία καὶ μὲ μονάδα μετρήσεως τῆς χρονικῆς διαρκείας τὴν φωνοταινία τῶν 60 λεπτῶν (δηλαδὴ τῆς μιᾶς ὥρας) ὡς μέσον ὅρο, θὰ ἔχωμε περίπου τὰ ἑξῆς ἀποτε­λέ­σμα­τα·

1960 καὶ παλαιότερα ἔτη = 4 ὧρες

1961 - 1970 = 20 ὧρες

1971 - 1980 = 142 ὧρες

1981 - 1990 = 282 ὧρες

1991 - 2000 = 198 ὧρες

2001 - 2010 = 355 ὧρες

συνολικῶς ἀκουστικὸ ὑλικὸ διαρκείας περίπου 1000 ὡρῶν.

    Ἂς ληφθῇ ὑπόψιν ὅτι σ᾿ αὐτὲς τὶς ἠχογραφήσεις περιλαμβάνονται καὶ κάποια ἀντίγραφα ἠχογραφήσεων παλαιοτέρων τοῦ 1970 καὶ τοῦ 1960, ἀλ­­λὰ καὶ ὅτι μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος γιὰ ἠχογραφήσεις παλαιότερες τοῦ 1970 νὰ δῇ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει προσφέρει στοὺς διαλόγους καὶ ὁ πρω­το­ψάλ­της Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης.

    ῾Επομένως ὑπάρχει ἡ βούλησις καὶ ἕνας βασικὸς προγραμματισμὸς γιὰ τὴν παρουσίασι ἑνὸς μεγάλου ὄγκου ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῶν ψαλ­μῳ­διῶν καὶ ὕμνων. ὅπως ἤδη εἶπα, δὲν ξέρω βέβαια ἂν καὶ πότε καὶ πῶς θὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ σταδιακὴ ψηφιοποίησις καὶ παρουσίασις ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἠχητικοῦ ὑλι­κοῦ, τοῦ παλαιοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ νεωστὶ συγκεντρωθέντος. πάντως πρῶ­το μέ­λημά μου αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι νὰ ψηφιοποιήσω ὅλες τὶς παλαιές ἠχο­γρα­φήσεις τὶς σῳζόμενες σὲ φωνοταινίες, διότι ἔχουν ἀρ­χί­σει νὰ φθεί­ρων­ται λόγῳ παλαιότητος. τὸ ὑλικὸ εἶναι πολύ, καὶ χρειάζεται μεγάλη ὑπο­μο­νή.