ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Περιγραφὴ τῆς νεωτέρας συλλογῆς ἠχογραφήσεων

PostHeaderIcon Περιγραφὴ τῆς νεωτέρας συλλογῆς ἠχογραφήσεων

 

    ῾Ο λόγος τώρα γιὰ τὶς ἠχογραφήσεις ποὺ ἀπὸ τὸ 2001 περίπου καὶ μετὰ (καὶ κυρίως ἀπὸ τὸ 2009) μᾶς δίνουν ἄλλοι φιλόμουσοι συλλέκτες γιὰ ψηφιοποίησι καὶ δημοσίευσι στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα. τὸ περισ­σό­τε­ρο ὑλικὸ εἶναι πάλι σὲ φωνοταινίες, ἀλλὰ ἐνίοτε κάποιοι δίνουν καὶ ἠχο­γρα­φήσεις σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή (σὲ ψηφιακοὺς δίσκους). πρόκειται κυρίως γιὰ φωνοταινίες τῶν 60 λεπτῶν ἢ γιὰ ψηφιακοὺς δίσκους περίπου ἴδιου χρόνου (ἀπὸ 50 μέχρι 70 λεπτά)· οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι μᾶλλον σπάνιες, ὁπότε θὰ ὑπολογίσωμε ὡς μέσον ὅρο χρονικῆς διαρκείας κάθε ἀρχείου τὴν 1 ὥρα. οἱ ἠχογραφήσεις ποὺ μᾶς ἔχουν παραχωρηθῆ μέχρι τώρα κα­τα­τάσ­σον­ται χρονικῶς ὡς ἑξῆς·

1930, διάρκεια 1 ὥρα

1955, διάρκεια 1 ὥρα

1960, διάρκεια 2 ὧρες

1965, 2

1966, 2

1969, 1

1970, 3

1974, 2

1975, 4

1976, 4

1977, 2

1979, 9

1980, 6

1982, 6

1983, 7

1984, 10

1985, 5

1986, 2

1987, 4

1988, 2

1989, 7

1990, 6

1991, 2

1992, 9

1993, 8

1994, 7

1995, 3

1996, 1

1997, 4

1998, 5

1999, 16

2000, 7

2001, 13

2002, 14

2003, 7

2004, 9

2005, 24

2006, 42

2007, 30

2008, 10

2009, 27

σύνολον 325 φωνοταινίες ἢ ἀκριβέστερα 325 ὧρες.

    ᾿Επίσης ὑπάρχει ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἠχογραφήσεων (περίπου 60 ὡρῶν συνολικῶς), ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει προσδιορισθῆ μὲ ἀκρίβεια τὸ χρονο­λογικὸ στίγμα τους, ἀλλὰ πάντως τὸ μεγαλείτερο μέρος τους εἶναι ἀπὸ τὸ 2001 καὶ μετά. κατὰ εὐτυχῆ σύμπτωσι ὅλες αὐτὲς οἱ παρα­χωρη­θεῖ­σες ἠχογραφήσεις τῶν φίλων τῆς «Συμβολῆς» συμπληρώνουν τὸ βασικὸ ἀρχεῖό μου κυρίως γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο 1994-2009, κατὰ τὴν ὁποία πραγματοποίησα σχετικῶς πολὺ λίγες ἐγγραφές.

    Τέλος ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἐπιπλέον ψηφιακὲς ἠχογρα­φή­σεις (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τὴν τέλεσι διαφόρων ἀκολουθιῶν) συνολικῆς διαρκείας 16 ὡρῶν γιὰ τὸ 2009 καὶ 62 ὡρῶν γιὰ τὸ 2010.

 

αὔγουστος 2010