ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Περιγραφὴ τοῦ βασικοῦ ἀρχείου

PostHeaderIcon Περιγραφὴ τοῦ βασικοῦ ἀρχείου

    ᾿Απὸ τὰ μέχρι τώρα λεχθέντα γίνεται φανερὸ ὅτι τὸ παρουσιαζόμενο ἀρ­χεῖο χωρίζεται σὲ δύο τμήματα· τὸ πρῶτο –καὶ παλαιότερο– εἶναι ἠχο­γρα­φήσεις ἀποκλειστικὰ σὲ φωνοταινίες, ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ μέρος τοῦ ὅλου ἀρχείου καὶ καταρτίστηκε σὲ περίοδο ποὺ δὲν ὑπῆρχε οὔτε σκέψι γιὰ τυχὸν δημοσίευσί του· τὸ δεύτερο εἶναι νεώτερο καὶ οὐσιαστικὰ συμ­πλή­ρωσι καὶ ἐπέ­κτα­σι τοῦ πρώτου, περιλαμβάνει καταγραφὲς τόσο ἀναλο­γι­κὲς σὲ φωνοταινίες ὅσο καὶ ψηφιακές, καὶ καταρτίστηκε μὲ τὴν συνείδησι ὅτι πλέον δημιουργεῖται κάποιο ἀρχεῖο μὲ τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι εὐρύ­τερα ἀξιοποιήσιμο.

    Ἂς δοῦμε μία σύντομη περιγραφὴ τοῦ βασικοῦ (καὶ παλαιοτέρου) ἀρχείου. μόνον οἱ μαγνητοφωνήσεις τῶν ἐτῶν 1988 καὶ 1989 εἶναι κάπου 200 φωνοταινίες.  ἀπὸ αὐτὲς ἔχει παρουσιαστῆ μέχρι τώρα περίπου τὸ 25% τοῦ ὑλικοῦ· δηλαδὴ ἔχουμε δρόμο ἀκόμη μπροστά μας!  οἱ ἐπι­σκέπτες θὰ βαρεθοῦν νὰ βλέπουν δημοσιεύσεις μαγνητοφωνήσεων κυρίως τοῦ 1989. καὶ μετὰ ἀκολουθοῦν τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν.  ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ περισσότερες ἀπὸ 100 φωνοταινίες μὲ ἠχογραφήσεις τῆς περιόδου 1963-1980.  πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς βασικῆς συλλογῆς ἔχουν ὡς ἀκολούθως.

 

α΄ πρωτότυπες ἐγγραφές

 

    Μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐγγραφὲς ποὺ ἐπραγματοποίησα ὁ ἴδιος ἦταν στὶς 16 μαρτίου τοῦ 1987 (παραμονὴ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ᾿Αλεξίου, πανη­γυρικὸς ἑσπερινός), μᾶλλον μὲ δανεικὸ κασεττόφωνο, ἀλλὰ μετὰ πέρασε πάνω ἀπὸ ἕνα ἔτος, γιὰ νὰ ἀρχίσω τὴν συστηματικὴ συλλογή μου. αὐτῆς τῆς συλλογῆς οἱ πρῶτες 200 φωνοταινίες ἐνεγράφησαν (ἢ ἀπεκτήθησαν ἀπὸ ἄλλους συλλογεῖς) τὰ ἔτη 1988 καὶ 1989· στὸ 1988 ἀνήκουν περίπου 20 φωνοταινίες, καὶ οἱ ὑπόλοιπες στὸ 1989. ἄλλες 100 περίπου φωνο­ται­νίες προστέθηκαν στὴν συλλογή μου κατὰ τὴν διετία 1990-1991, γιὰ νὰ φτάσουν συνολικὰ σχεδὸν τὶς 300. στὴν ἑπόμενη διετία 1992-1993 ἡ συλ­λογὴ ἐμπλουτίζεται λίγο ἀκόμη, ἐνῷ ἄλλες 50 περίπου φωνοταινίες περιέ­χουν ἐγγραφὲς ποὺ πραγματοποίησα κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη μέχρι τὶς 25 μαρτίου 2009, ἡ ὁποία οὐσιαστικῶς εἶναι καὶ ἡ τελευταία ἐγγραφὴ σὲ φωνοταινία. ἐφεξῆς ὅποιες ἠχητικὲς ἐγγραφὲς γίνονται ὑπ᾿ ἐμοῦ εἶναι σὲ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα νέας τεχνολογίας, καὶ μόνον κατ᾿ ἐξαίρεσιν μπορεῖ πλέον νὰ τύχῃ νὰ γίνῃ ἐγγραφὴ σὲ φωνοταινία (γιὰ τεχνικοὺς ἴσως λό­γους).

20 περίπου εἶναι οἱ φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1988.

180 περίπου οἱ φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1989.

23 εἶναι οἱ φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1990.

75 περίπου φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1991.

15 περίπου φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1992.

26 περίπου φωνοταινίες τοῦ ἔτους 1993.

49 περίπου φωνοταινίες τῶν ὑπολοίπων ἐτῶν μέχρι τὸν μάρτιο τοῦ 2009.

    Ἔτσι ἀπὸ τὴν ἄνοιξι τοῦ 1987 μέχρι τὴν ἄνοιξι τοῦ 2009 συμπληρώ­θη­κε ἕνα διάστημα 22 ἐτῶν μὲ καταγραφὲς βυζαντινῆς μουσικῆς σὲ φωνο­ται­νίες. πλουσιώτερη ὑπῆρξε ἡ τριετία 1989-1991. ὅμως μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἀρ­χεῖο ἔχουν ἐνταχθῆ καὶ ἠχογραφήσεις ἀρκετὰ παλαιότερες τοῦ 1987, ὅπως ἐλάχιστες τοῦ 1925, 1930, 1961 καὶ ἄλλων ἐτῶν (κυρίως ἀντιγραφὲς ἀπὸ διάφορες ἐκπομπές μὲ ᾿Ιάκωβο Ναυπλιώτη καὶ ἄλλους παλαιοὺς ψάλ­τες τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν μέσων τοῦ 20οῦ αἰῶνος).

 

β΄ παλαιὲς ἠχογραφήσεις

ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ ἄλλους συλ­λέ­κτες

 

    Πρόκειται γιὰ ἠχογραφήσεις ποὺ ἐνσωματώθηκαν στὸ παρὸν ἀρχεῖο πρὸ ἐτῶν, πρὸ τοῦ ἔτους 2001·

1 φωνοταινία τοῦ 1963,

5 φωνοταινίες τοῦ 1964,

4 φωνοταινίες τοῦ 1965,

1 φωνοταινία τοῦ 1967,

1 φωνοταινία τοῦ 1970,

1 φωνοταινία τοῦ 1971,

1 φωνοταινία τοῦ 1975,

27 φωνοταινίες τοῦ 1978,

54 φωνοταινίες τοῦ 1979,

32 φωνοταινίες τοῦ 1980,

4 φωνοταινίες τοῦ 1982,

4 φωνοταινίες τοῦ 1983,

2 φωνοταινίες τοῦ 1985,

1 φωνοταινία τοῦ 1986.

Οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ἕνα πολὺ καλὸ συμπλήρωμα τῶν δικῶν μου ἠχογραφήσεων γιὰ τὰ πρὸ τοῦ 1988 ἔτη.

    Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ συλλογή, ἡ ὁποία σταδιακῶς ἔχει ἀρχίσει νὰ παρουσιάζεται ἐδῶ. ἐν τῷ μεταξὺ ἡ συλλογὴ αὐτὴ πλέον ἐμπλουτίζεται καὶ μὲ ἄλλες παλαιὲς ἐγγραφὲς σὲ φωνοταινίες, ποὺ ἔχουν κάμει ἄλλοι συλλέκτες, καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸ 2009 καὶ μετὰ παραχωροῦν τὸ ὑλικό τους γιὰ ψηφιοποίησι καὶ δημοσίευσι. σ᾿ αὐτὰ θὰ ἀναφερθῶ λίγο παρακάτω.

 

αὔγουστος 2010