ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων ᾿Απολογισμὸς πρώτης περιόδου δημοσιεύσεων

PostHeaderIcon ᾿Απολογισμὸς πρώτης περιόδου δημοσιεύσεων


 

    Τὸν αὔγουστο τοῦ 2010 συμπληρώθηκε ἕναμισης χρόνος ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε ἀρχὴ νὰ δημοσιεύωνται ἠχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων στοὺς «δια­λόγους» τῆς Συμβολῆς, ὁπότε δίνω μὲ συνοπτικὸ τρόπο λίγα στοιχεῖα τοῦ ἔργου ποὺ εἶχε παρουσιαστῆ μέχρι τότε, μαζὶ μὲ μερικὲς διαπι­στώσεις καὶ κάποια συμπεράσματα.

    Μέχρι τότε εἶχαν παρουσιαστῆ περισσότερα ἀπὸ 2000 ἠχητικὰ ἀρχεῖα μὲ συνολικὴ διάρκεια ἴσως γύρω στὶς 180 ὧρες ἀκροάσεως, καὶ εἶναι μό­νον ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἔχει σχεδιαστῆ νὰ δημοσιευθῇ δω­ρεὰν στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς». τὰ 313 ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα προ­έρ­χον­ται ἀπὸ τὸ φωνοαρχεῖο τοῦ πρωτοψάλτου καὶ μουσικοδι­δα­σκά­λου Δη­μη­τρίου ᾿Ιωαννίδη.

    ᾿Ανάμεσα στὶς ἠχογραφήσεις αὐτὲς διαπιστώθηκε ὅτι ὑπάρχουν ἀρ­κε­τὲς ποὺ εἶναι σπάνιες ἢ ἐξαιρετικὰ καλῆς ποιότητος. ἐπίσης ἕνα μέρος τοῦ δη­μοσιευομένου ἀρχείου ἀποτυπώνει, ἔστω ἀποσπασματικὰ καὶ ἐπι­λε­κτι­κά, τὰ πρῶτα ἔτη λειτουργίας τῆς ἐλεύθερης ἐκκλησιαστικῆς ῥαδιο­φωνίας (1988-1991), πρᾶγμα ποὺ ἀποκτᾷ ἐνδιαφέρον καὶ σημασία μόνον καὶ μό­νον γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος, χωρὶς νὰ συνεξετάζωμε καὶ τὴν ὅποια μουσικὴ σημασία τῶν γενομένων καταγραφῶν.

    Ἤδη παρουσιάζονται (καὶ πρόκειται νὰ παρουσιαστοῦν πολὺ πε­ρισ­σότερες) σπάνιες, μοναδικὲς καὶ αὐθεντικὲς ἠχογραφήσεις κάποιων ψαλ­τῶν ἢ ψαλτικῶν γεγονότων ποὺ δὲν ἔχουν διασωθῆ ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ ἢ τοὐ­λάχιστον δὲν ἔχουν δοθῆ στὴν δημοσιότητα ἀπὸ ἀλλοῦ ἢ δὲν εἶναι γνω­στὸ ἂν ὑπάρχει ἄλλη παρόμοια καταγραφὴ στὰ χέρια κάποιων συλλεκτῶν. σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις στὸ ὑπὸ δημοσίευσιν ἠχητικὸ ἀρχεῖο δια­σῴ­ζονται καὶ κάποιες δημοσιεύσεις ἀπὸ ἄλλες ἱστοσελίδες, οἱ ὁποῖ­ες ὅμως γιὰ διάφορους λόγους δὲν ἀνευρίσκονται πλέον σήμερα. παρου­σι­άζονται στὸ εὐρὺ κοινὸ ψάλτες ποὺ ἦσαν μέχρι σήμερα ἄγνωστοι ἢ γνω­στοὶ μὲν ἀλλὰ χωρὶς διασῳζόμενες ἠχογραφήσεις. δίνονται βιογραφικὲς πληροφορίες καὶ ἄλλα στοιχεῖα ἄγνωστα ἀπὸ ἀλλοῦ. κάποιοι ἔμαθαν τὴν σωστὴ γραφὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ δασκάλου τους ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστο­σε­λίδα. καὶ ἄλλοι θυμήθηκαν γεγονότα ποὺ τὰ εἶχαν ξεχάσει ἐδῶ καὶ δεκα­ε­τίες.

    Διαπιστώθηκε ἐπίσης ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι προσεγγίζουν τὴν ἱστο­σε­λίδα τῆς «Συμβολῆς» μὲ τρόπο παράξενο καὶ ἐπιεικῶς ἀνώριμο. μᾶς βλέ­πουν ἀνταγωνιστικά, ἐνίοτε δὲ καὶ φθονερά! ἔχουν δημιουργηθῆ ἀκόμη καὶ νέες ἱστοσελίδες ἀπὸ κάποιους ποὺ θέλουν σὲ ἕναν ἐξειδικευμένο το­μέα νὰ δείξουν ὅτι ἔχουν ὑλικὸ πλουσιώτερο, περισσότερο καὶ καλλίτερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν δικῶν μας διαλόγων. καὶ φυσικὰ γιὰ μᾶς μακάρι νὰ ἔχουν τέτοιο ὑλικὸ καὶ μακάρι νὰ τὸ δημοσιεύσουν ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο. ἐμεῖς δὲν ἔχομε τέτοια πολεμικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ διάθεσι. ἀλλὰ ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ τὴν νοοτροπία τους·

– κοιτοῦν τί ὑλικὸ θὰ δημοσιευθῇ ἐδῶ, π.χ. τὸ ἀπόσπασμα κάποιας ἠχογραφήσεως ἢ μία σελίδα ἑνὸς βιβλικοῦ χειρογράφου, καὶ σπεύ­δουν νὰ δημοσιεύσουν λίγες ὧρες μετὰ ὁλόκληρη τὴν ἠχογράφησι ἢ ὁλόκληρο τὸ χει­ρόγραφο, ἂν τύχῃ καὶ τὰ ἔχουν·

– ἀναδημοσιεύουν ὑλικὸ τῆς «Συμβολῆς», χωρὶς νὰ κατονομάζουν τὴν ἀρχικὴ πηγὴ προελεύσεως, ἢ ἀκόμη καὶ παραποιῶντας ἐλαφρὰ τὸ ἀρχεῖο, γιὰ νὰ «θολώσουν τὰ νερά», ἢ ἀκόμη δίνοντας δικό μας ὑλικὸ σὲ δια­χει­ριστὲς ἄλλων ἱστοσελίδων, ὥστε ἐκεῖνοι νὰ τὸ δημοσιεύσουν ἀγνοῶντας τὴν ἀρχικὴ προέλευσι τῶν ἀρχείων·

– μόλις δοῦν κάποια νέα (ἢ καὶ παλαιὰ) μέλη τῆς «Συμβολῆς» νὰ δρα­στη­ριοποιοῦνται (στοὺς «διαλόγους»), καὶ νὰ θέλουν νὰ παρουσιάσουν ἐδῶ ἀρχειακὸ ὑλικό, ἐπι­κοινωνοῦν μαζί τους καὶ προσπαθοῦν νὰ τοὺς πείσουν νὰ δώσουν τὸ ὑλικό τους σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες, νὰ σταματήσουν δὲ τὴν δραστηριότητά των στὸν παρόντα ἱστοχῶρο·

– παρ᾿ ὅτι στοὺς διαλόγους τῆς «Συμβολῆς» δημοσιεύονται τακτικῶς ἠχογραφήσεις καὶ ἄλλες πληροφορίες, ποὺ ἐνδιαφέρουν ἕνα εὐρὺ κοινό, κά­ποιοι ἀποφεύγουν νὰ γνωστοποιήσουν τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται ἐδῶ ἢ νὰ παραπέμψουν στὶς διαδικτυακές μας σελίδες, ἂν καὶ ἔχωμε ὑλικὸ ποὺ ὡρι­σμένοι ἀδίκως τὸ ἀναζητοῦν σὲ ἄλλους ἱστοχώρους.

    Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ποὺ προσεγγίζουν τὴν ταπεινή μας προσ­πάθεια μὲ διάθεσι προσφορᾶς ἢ εἰλικρινοῦς συνεργασίας καὶ ἐπι­κοι­νωνοῦν μαζί μας, προκειμένου νὰ χρησιμοποιήσουν ὑλικὸ τῆς ἱστοσελίδος μας, ὅπως ἄλλωστε κάνουμε καὶ ἐμεῖς σὲ ἀντίστοιχες περιπτώσεις. θὰ ἦταν ἀσφαλῶς παράλειψις νὰ μὴ γίνῃ ἀναφορὰ στοὺς ὑπευθύνους με­γά­λων καὶ σημαντικῶν διαδικτυακῶν κοινοτήτων, μὲ τοὺς ὁποίους διατη­ροῦ­με ἄριστες διαδικτυακὲς σχέσεις, καὶ οἱ ὁποῖοι ἔχουν προβάλει τὴν ἱστο­σε­λίδα τῆς «Συμβολῆς», ἀναφέρονται ἐνίοτε καὶ παραπέμπουν σ᾿ αὐτὴν καὶ εὐγενῶς παραχωροῦν ὑλικό τους γιὰ ἀναδημοσίευσι στὸν παρόντα ἱστο­χῶρο. τοὺς εὐχαριστοῦμε καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτή.

    ᾿Εν πάσῃ περιπτώσει, ἂν εἶναι θέλημα θεοῦ, παρ᾿ ὅλες τὶς τεχνικὲς οἰκο­νο­μικὲς καὶ ἄλλες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζομε, ἡ «Συμβολὴ» (ἔντυπη καὶ διαδικτυακὴ) θὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία της μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἔχουν διαγραφῆ ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι σήμερα καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν φίλων καὶ μελῶν της.