ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Οἱ συντελεστὲς τῆς παρούσης συλλογῆς

PostHeaderIcon Οἱ συντελεστὲς τῆς παρούσης συλλογῆς

 

    Οἱ συντελεστὲς τῶν ἠχογραφήσεων ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» μποροῦν νὰ καταταγοῦν σὲ τρεῖς κατηγορίες.

    Τὴν πρώτη κατηγορία ἀποτελοῦν ἀρκετοὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ὑλικὸν ἀπὸ τὶς δικές των συλλογὲς στὴν διάρ­κεια μιᾶς τριακονταετίας περίπου (1980-2010) καὶ ἔτσι συνέβαλαν οὐσιαστικῶς στὸ νὰ καταρτισθῇ τὸ «᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν με­λῶν Δ.Α.».  οἱ προσ­φορές τους ἐνετάχθησαν εἰς τὸ ἰδικόν μου ἀρχεῖον τὸ σταδιακῶς προσφερόμενον ἐνταῦθα εἰς τὰ μέλη τῶν Διαλόγων καὶ τοὺς ἐν γένει φιλομούσους.  μνημονεύω ἐδῶ τὰ ὀνόματα ὅσων ἐξ αὐτῶν ἐνθυ­μοῦμαι.  μετὰ τὰ ὀνόματά των ἀναφέρεται καὶ ὁ τόπος ὅπου μοῦ ἐδόθη τὸ ἐν λόγῳ ἠχητικὸν ὑλικόν· διευκρινίζω ὅτι δὲν πρόκειται πάντοτε διὰ τὸν τόπον δια­μονῆς των.

– ᾿Ανώνυμος συνεργάτης τοῦ παλαιοῦ τοπικοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου, Μεσολόγγιον·

– Δημήτριος Ξάνθης, Πάτραι·

– ᾿Ανδρέας (νῦν μοναχός), Πάτραι·

– Κωνσταντῖνος Μακρυγιάννης, πρωτοψάλτης, Πάτραι·

– Μηνᾶς Μηναΐδης, πρωτοψάλτης, Νίκαια·

– Δημήτριος Ζαγκανᾶς, ᾿Αθῆναι·

– Δημήτριος Πασσᾶς, Πάτραι·

– Χ. Θ., δεξιὸς ψάλτης, Πάτραι·

– Γιῶργος Βαγενᾶς, βιβλιοπώλης, Πάτραι·

– ᾿Α. Π., δημοσιογράφος, ᾿Αθῆναι·

– Κωνσταντῖνος Σ., συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– Χαράλαμπος Παλαιολόγου, Λῆμνος.

    Σὺν αὐτοῖς πρέπει μὲ εὐγνωμοσύνη καὶ σεβασμὸ νὰ μνημονευθοῦν καὶ οἱ κάτωθι ἀείμνηστοι·

– ᾿Απόστολος Κουτσογιάννης, πρωτοψάλτης Λή­μνου ( 2006)· 

– Φιλάρετος Κωνσταντακόπουλος, ἱερεύς, Πάτραι († 30/6/2011).

    Δευτέρα κατηγορία ἀνθρώπων ποὺ ἐνίσχυσαν τὴν προσπάθειάν μου εἶναι ὅσοι βοηθοῦν ἢ ἐβοήθησαν εἰς τὴν τεχνικὴν ἐπεξεργασίαν, τὴν ψηφι­ο­ποίησιν τοῦ ὑλικοῦ καὶ γενικῶς εἰς τὸ νὰ ὑπάρξῃ ἡ δυνατότης τῆς δωρεὰν διαθέσεως τοῦ ὑλικοῦ μέσῳ τοῦ διαδικτύου (κυρίως στὴν διετία 2009-2010). ὁ ἐν Κρήτῃ ἰατρὸς καὶ συλ­λέ­κτης μουσικῆς Μανόλης Χναράκης μετέφερε σὲ ψηφιακοὺς δίσκους 19 μι­κρότερα ἀρχεῖα (ἀπὸ φωνοταινίες).  ἐπίσης τὸ μέλος τῶν «διαλόγων» DiploFi (Φώτιος) ἀνέ­λαβε τὴν ψηφιοποίησι ἑνὸς ἀκόμη τμήματος (λίγο παραπάνω ἀπὸ 30 φω­νοταινίες), ἐνῷ καὶ ἄλλοι προσέφεραν  ψηφιοποιημένο ὑλικὸ μικρᾶς ἐκτάσεως.  ἡ μετατροπὴ τῶν ψηφιακῶν δίσκων σὲ ἀρχεῖα mp3 γιὰ τὸ δια­δί­κτυο γίνεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἐμένα. τὸ ὑπόλοιπον ὑλικὸ τοῦ ἀρχείου τὸ ψηφιοποιῶ πλέον ἐγὼ μὲ τὴν συνεργασία, ὅπου χρει­άζεται, καὶ ἄλλων φί­λων περιστασιακῶς. προσθέτω ἐδῶ ὅτι χωρὶς τὴν τεχνικὴ συμ­πα­ρά­στασι καὶ προσ­φορὰ τοῦ μέλους DiploFi καὶ τοῦ φίλου Γεωργίου Προ­κο­πά­κη θὰ ἦταν ἀδύνατη ἡ συνεχιζόμενη ἐπεξεργασία καὶ δημοσίευσις τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ.

    Τὴν τρίτη κατηγορία συνεργατῶν ἀπαρτίζουν πλέον ὅσοι ἀπὸ τὸν μάρτιο τοῦ 2009 καὶ ἑξῆς εἴτε δημοσιεύουν εἰς τοὺς Διαλόγους ἠχογραφήσεις καὶ ἄλλο ὑλικὸν εἴτε προσφέρουν ἐκ τοῦ προ­σωπικοῦ των ἀρχείου πρὸς ἐμπλουτισμὸν τῆς ἤδη ὑπαρχούσης συλ­λογῆς. μεταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγονται καὶ οἱ ἑξῆς·

– Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, πρωτοψάλτης καὶ μουσικοδιδάσκαλος, ἄρ­χων λαμπαδάριος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας·

– Δημήτριος ᾿Ιωαννίδης, πρωτοψάλτης καὶ μουσικοδιδάσκαλος, ὀφφι­κι­οῦ­χος ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁ­ποῖος ἔχει διαθέσει πάρα πολλὰ μουσικὰ κείμενα (μελοποιήσεις του καὶ κα­ταγραφὲς) καὶ ἠχογραφήσεις ψαλμάτων του·

– Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, ὀφφικιοῦχος ἄρχων μαΐστωρ τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας·

– ᾿Ανδρέας ᾿Αλιπράντης, δεξιὸς ψάλτης, Γέρακας·

– Μανόλης Θεοδωράκης, ψάλτης καὶ συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– Νικόλαος Κιουρκτσόγλου, συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἱερεύς, Φλώρινα·

– ᾿Ιωάννης Δαμαρλάκης, πρωτοψάλτης ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης·

– Γ. Β., ἰατρός, Πάτραι·

– Χρῖστος Λεβέντης, θεολόγος, φιλόλογος, ἱεροψάλτης, ᾿Αθῆναι·

– Φραγκίσκος Μανιάτης, συλλέκτης, ᾿Αθῆναι·

– Γεώργιος ῾Ρ., ἱερεύς, ᾿Αθῆναι·

– ᾿Αμφιλόχιος ῾Ρ., ἱερεύς, ᾿Αθῆναι·

– Παναγιώτης Παπασταύρου, θεολόγος, πρωτοψάλτης, Πάτραι·

– συνεργάτες τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης·

– Κωνσταντῖνος Φλούμης, Πειραιεύς·

– ἄλλοι συνεργάτες, ἐκ τῶν μελῶν κυρίως τῶν Διαλόγων.

    ῞Ολους τοὺς ἀνωτέρω ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀπὸ ἀδυναμία τῆς μνήμης ξέ­χα­σα νὰ ἀναφέρω καθὼς καὶ ἐκείνους ποὺ οἱ ἴδιοι προτιμοῦν νὰ μὴν ἀνα­φερ­θοῦν ὀνομαστικῶς τοὺς εὐχαριστῶ θερμῶς τόσον προσωπικῶς ὅσον καὶ ἐκ μέρους τῶν ὑπολοίπων μελῶν καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς ἱστοσελίδος ποὺ ὠ­φε­λοῦνται ἀπὸ τὶς γενναιόδωρες προσφορές τους.