ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων Οἱ πρῶτες δημοσιεύσεις τοῦ ἀρχείου

PostHeaderIcon Οἱ πρῶτες δημοσιεύσεις τοῦ ἀρχείου

 

    ῾Η ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς» ἐμφανίστηκε στὸν διαδικτυακὸ χῶρο τὴν 1ην φεβρουαρίου 2007. οἱ πολλαπλὲς δυσκολίες ποὺ παρουσιάστηκαν, καὶ ἀ­κόμη παρουσιάζονται, γιὰ τὴν διατήρησι καὶ ἀνάπτυξί της θὰ ἀναφερ­θοῦν ἀλλοῦ. ἐδῶ δίνονται κάποιες πληροφορίες γιὰ ἕνα μεγάλο ἀρχεῖο ἰ­διωτικῶν ἠ­χο­γρα­φήσεων ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν καὶ ὕμνων, ποὺ πα­ρου­σιάζεται σιγὰ σιγὰ καὶ ἐντελῶς δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομέ­νους ἐπισκέπτες.

    Χρειάστηκε νὰ περάσουν δύο χρόνια μετὰ τὴν ἔναρξι τῆς ἱστοσελίδος, ὥστε ἀπὸ τὸν φε­­βρουάριο τοῦ 2009 νὰ ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες ψηφιο­ποι­ή­σεως τοῦ ὑλι­κοῦ, δηλαδὴ τῆς μετατροπῆς του ἀπὸ ἀναλογικὲς ἐγγραφὲς σὲ ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα ἤχου (κυρίως σὲ mp3). οἱ ἐργασίες αὐτὲς δὲν ἔχουν ὁλο­κληρωθῆ ἀ­κό­­μη, ἀλλὰ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξι. πρό­κειται γιὰ ἐρασι­τε­χνικὲς ἠχογρα­φή­σεις κυρίως τοῦ δευτέρου ἡμίσεος τοῦ 20οῦ αἰῶνος (ὑ­πάρ­χουν καὶ λίγες παλαιότερες τοῦ 1950). τὸ συνολικὸ ἀρχεῖο εἶναι χωρι­σμένο σὲ μι­κρότερα ἀρ­χεῖα, κυρίως σὲ φω­νο­ταινίες (κα­σέτ­τες), καὶ περι­λαμ­βάνει ἠχητικὸ ὑλικὸ διαρκείας περίπου 1000 ὡρῶν (μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, τὸν αὔγουστο τοῦ ἔτους 2010).

    Οἱ ἠχογραφήσεις αὐτὲς ἔχουν πραγματοποιηθῆ κατὰ καιροὺς ἀπὸ διά­φο­ρους συντελεστές, ἐνῷ ἕνα σημαντικὸ τμῆμά τους προσφέρθηκε ἀφι­λο­κερ­δῶς ἀπὸ φίλους γνωστοὺς καὶ συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν τὶς πρω­τότυπες πηγὲς σὲ πομπίνες (καρούλια) καὶ φωνοταινίες. ἡ ἐργασία ψηφιο­ποιήσεως καὶ ἐπεξεργασίας τοῦ ὑλικοῦ θὰ ἀπαιτήσῃ βεβαίως ἀρ­κετὸν και­ρὸν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσί της, ἀλλὰ καθὼς θὰ ἑτοιμάζωνται λίγες λίγες καὶ σταδιακῶς οἱ ἠχογραφήσεις, θὰ δημοσιεύωνται καὶ στὴν ἱστο­σε­λίδα. ὁμο­λο­γῶ ὅτι στὴν ἀρχὴ δὲν εἶχα συνειδητοποιήσει τὸ μέγεθος τοῦ ἐγ­χειρή­μα­τος· νόμιζα ὅτι θὰ ἦσαν ἠχητικὲς ἐγγραφὲς περίπου 350 ὡρῶν καὶ ὑπο­­­λό­γιζα ὅτι σὲ ἕνα δυὸ χρόνια θὰ μποροῦσαν νὰ δημοσιευθοῦν ὅλες. ὕ­στερα ἀπὸ ἕναν χρόνο περίπου συνειδητοποίησα ὅτι εἶχα πέσει ἔξω στοὺς ἀρχι­κοὺς ὑπολογισμούς μου.

    ᾿Επίσης ἀπὸ συζητήσεις ποὺ εἶχα μὲ ἄλλα μέλη τῆς «Συμβολῆς» προ­κύ­πτει ὅτι ἐκτὸς τοῦ δικοῦ μου ἀρχείου ὑπάρχουν ἀκόμη περὶ τὶς 20000 (εἴ­κοσι χιλιάδες) ἠχητικὰ ἀρχεῖα (τοὐλάχιστον!), ἀγνώστου συνολικῆς χρονι­κῆς διαρκείας, ἀλλὰ κατὰ μετριοπαθεῖς ὑπολογισμοὺς ἴσως νὰ εἶναι ἄλλες 1000 ὧρες ἠχογραφήσεων.  δὲν ξέρω ἂν εἶναι σωστοὶ αὐτοὶ οἱ ὑπολογι­σμοί.  ἴσως γιὰ κάποιους νὰ μὴν εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλος αὐτὸς ὁ ἀριθμός, ἀλλὰ προσωπικῶς δὲν γνωρίζω ἂν τελικῶς θὰ δημοσιευθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα οὔτε πότε.  προφανῶς ὅμως σὲ ἕνα μεγάλο μέρος τους θὰ ἔχουν κά­ποια πρωτοτυπία καὶ μοναδικότητα.

    ᾿Απὸ τὶς παρουσιαζόμενες ἠχογραφήσεις ὅσες ἀνήκουν στὸ προσωπικό μου ἀρχεῖο δηλώνονται ὡς «ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕ­μνων Δ.Α.» [Δ.Α. = Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου].  ἕνα μεγάλο τμῆμά τους εἶ­ναι ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς (κυρίως) καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές. ἡ καταγραφὴ τῶν πε­ρισσοτέρων πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ἐμένα, ἀλλὰ ἀρκετὲς εἶναι καὶ αὐ­τὲς ποὺ παραχωρήθηκαν ἀπὸ φίλους καὶ συνεργάτες, τοὺς ὁποίους θὰ ἀν­αφέρω παρακάτω.

    Τὰ πρῶτα δείγματα ἄρχισαν νὰ παρουσιάζωνται τὸν ἀπρίλιο τοῦ 2009 στοὺς «διαλόγους τῆς Συμβολῆς». οἱ «διάλογοι» εἶναι ὁ χῶρος (φόρουμ) συμμετοχῆς καὶ συζητήσεων τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν τῆς «Συμβολῆς»· στὴν πραγματικότητα ὅμως μέχρι τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2010 ὁ χῶ­ρος τῶν «διαλόγων» ἐξυπηρέτησε τὶς ἀνάγκες τῆς ἱστοσελίδος καὶ τὴν ἀνεπλήρωσε, ἀφοῦ λόγῳ τεχνικῆς ἀπειρίας καὶ ἄλλων δυσκολιῶν δὲν μπο­ροῦ­σα μέχρι τότε νὰ ἀναπτύξω τὴν ἱστοσελίδα μὲ διάφορες δημοσιεύσεις.  οἱ «διάλογοι τῆς Συμβολῆς» σὲ κάποιες περιπτώσεις τέμνουν καὶ καθιε­ρώ­νουν ἢ ἔστω ἀκολουθοῦν κάποιες τακτικὲς διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς συνη­θι­σμένες στὸ ἑλληνικὸ (τοὐλάχιστον) διαδίκτυο.  ἔτσι εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα (ἐ­λά­χιστα ἴσως) ἠλεκτρονικὰ βήματα διαλόγου τοῦ ἑλληνικοῦ διαδικτύου ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν πρόσβασι στὰ συνημμένα ἀρχεῖα ὄχι μόνον στὰ μέλη τους ἀλλὰ σὲ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες (συγκρίνουμε ἐδῶ τοὺς χώρους συ­ζητήσεων «φόρουμ», καὶ ὄχι τὶς ἀνοικτὲς ἱστοσελίδες). ἑπομένως δὲν χρει­ά­ζεται νὰ εἶναι κάποιος ἐγγεγραμμένο μέλος, προκειμένου νὰ δῇ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀντιγράψῃ στὸν σκληρό του δίσκο τὰ συνημμένα ἀρχεῖα.  ἡ «Συμ­βολὴ» δὲν συμπαθεῖ τὶς «κλειστὲς» κοινότητες καὶ ἰδίως τὶς κάθε εἴδους «κλίκες», ἐνῷ ἡ διάθεσις ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς ἔγινε πρᾶξι ἀπὸ τοὺς πρώ­τους μῆνες λειτουργίας αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδος.

    ᾿Ακριβῶς λόγῳ αὐτῶν τῶν ἀδυναμιῶν μου ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς παρέ­μενε στατική, ἐνῷ ἐγὼ περιπλανήθηκα συμμετέ­χοντας καὶ σὲ ἄλλες ἱστο­σελίδες, κάποιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶχαν ἐμφανιστῆ μετὰ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς», ἀλλὰ οἱ συντελεστές των διέθεταν τοὐλάχιστον καλλίτερες τε­­χνικὲς γνώσεις καὶ μποροῦσαν νὰ ἀξιοποιήσουν τὸ διαδίκτυο.  ἐλ­πί­ζω λοι­πὸν ὅτι δὲν θὰ φανῇ παράξενο τὸ γεγονὸς ὅτι ἤθελα στὴν ἀρχὴ νὰ δη­μο­σιεύσω ἀλλοῦ τὶς ἠχο­γρα­φήσεις ποὺ διέθετα.  εἶχα ὑπόψει μου δυὸ τρεῖς ἄλλες ἱστοσελίδες μὲ πλούσιο τέτοιο ὑλικὸ καὶ σκεπτόμουν ἐκεῖ νὰ προσφέρω καὶ τὸ δικό μου, ὅταν θὰ κατάφερνα νὰ τὸ ψηφιοποιήσω.  καὶ τὶς σελίδες μὲ κείμενα μου­σι­κῆς ποὺ ἀνεβάζω σιγὰ σιγὰ ἐδῶ, πάλι ἀλλοῦ εἶχα σκοπὸ νὰ τὶς δη­μο­σιεύσω καὶ μάλιστα εἶχα κάμει καὶ μία δοκιμή· ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν ἔτσι τὰ πράγματα, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἡ διαδικτυακὴ κοινότης (φόρουμ) τῆς «Συμβολῆς», πρᾶγμα ποὺ μοῦ ἔδω­σε τὴν δυνατότητα πλέον ἐδῶ νὰ ἀρχίσω τὴν δημοσίευσι αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

αὔγουστος 2010