ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν Εὐαγγέλιον κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν

PostHeaderIcon Εὐαγγέλιον κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν

 

Ὁ Χριστιανὸς μπροστὰ στὸ Χριστὸ καὶ στὸν κόσμο

 

Κυρ. μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μρ 8,34-9,1)

 

Τὴν Κυριακή της σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Νηστειῶν), στὴν ὁποία δια­βά­ζεται ἡ ἴδια εὐαγγελικὴ περικοπή, δόθηκε ἡ εὐκαιρία ν’ ἀσχοληθοῦμε καὶ ν’ ἀποδώσουμε τὰ νοήματα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, ποὺ περιέχονται σ’ αὐτήν. Ἡ ἀπόδοση ἔγινε μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ χρόνου καὶ τῶν περι­στα­τικῶν ποὺ ὁ Κύριος τὰ εἶπε, καθὼς καὶ τοῦ σκοποῦ στὸν ὁποῖο ἀπέβλεπε. Τώρα μᾶς δίδεται νέα εὐκαιρία νὰ δοῦμε τὸ μοντέλο τοῦ κατὰ Θεὸν ἀν­θρώ­που, ὅπως τὸν ἰχνογραφεῖ ὁ Κύριος μὲ ὅσα λέει στὴν περικοπή.

Ὁ Ἰησοῦς θέλει τὸν ἄνθρωπό του μὲ αὐταπάρνηση, μὲ ἄρση τοῦ σταυ­ροῦ του, καὶ μὲ ἀκολουθία του. Μὲ τὸ πρῶτο ζητεῖ ν’ ἀρνηθεῖ ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο τὸ διάβολο καὶ τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἁμαρτωλές του τάσεις. Ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δέκτης πειρασμῶν ἐξωτερικῶν (ἀπὸ τὸ διάβολο καὶ τὸν διαβολοκρατούμενο κόσμο), καὶ ἐσωτερικῶν, ποὺ ἀνακύ­πτουν ἀπὸ τὸ διεστραμμένο θέλημά του, καθὼς ἄλλα λέει καὶ ἄλλα κάνει. Θέλει τὸ καλὸ καὶ κάνει τὸ κακό. Θέλει τὴν ἁγιότητα καὶ ὑπηρετεῖ τὴν ἁμαρτία. Ὑποστηρίζει τὴν ἀντίσταση καὶ γίνεται δοῦλος τῆς ἁμαρτίας.

Δὲν εἶναι ὅμως εὔκολο καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μέτωπο, δηλαδὴ ἡ μάχη ποὺ πρέπει νὰ δίνει ὁ ἄνθρωπος κατὰ τῶν πειρασμῶν, ποὺ δὲν τοὺς προκαλεῖ ἡ φύση του, ἀλλὰ τοὺς ὑποβάλλει ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ κακοῦ διάβολος καὶ ὁ πειθαρχημένος στὴν ἐξουσία του κόσμος. Ὁ διάβολος δίνει τοὺς κακοὺς λογισμούς. Ὁ κόσμος συμμορφώνεται πλήρως καὶ δημιουργεῖ κατεστη­μένο, ποὺ ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ Χριστιανὸ νὰ συμμορφωθεῖ. Ἀλ­λὰ ὁ Χριστιανὸς καὶ τοὺς λογισμοὺς μπορεῖ νὰ τοὺς διώχνει ἀπὸ τὸ μυαλό του ἐγκαίρως καὶ νὰ τοὺς ἐξουδετερώνει, πρὶν τοῦ δημιουργήσουν ἐκρηκτικὴ κατάσταση, καὶ τὸν κόσμο νὰ τὸν ἀποχωριστεῖ, ζώντας μὲν μέσα στὸν κόσμο, ἀλλὰ μὴ κάνοντας τὰ θελήματά του. Διότι ὁ κόσμος, δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ». Στὸ β΄ κεφάλαιο τῆς Α΄ Ἐπιστολῆς τοῦ Ἰωάννου (στ. 15-18) βλέπει κανεὶς τί εἶναι κόσμος καὶ τί θέλει.

Ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ κακοῦ λογισμοῦ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸ ἀντίδοτο (προσευχή, μελέτη τῶν ἁγίων Γραφῶν, ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ). Ὅ­ταν ἡ ἀκύρωση τοῦ κακοῦ λογισμοῦ εἶναι ἄμεση, ὁ κακὸς λογισμὸς δὲν προλαβαίνει νὰ μιάνει τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν δὲν γίνεται ἡ ἀκύρωση ἢ ἀνα­βάλ­λεται ἢ γίνεται μὲ βραδύτητα καὶ ἀμέλεια, τότε ὁ λογισμός, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος στὴν Ἐπιστολή του, γίνεται ἐπιθυμία, καὶ ἡ ἐπιθυμία πράξη. Ἂν ἡ ἧττα σημειωθεῖ καὶ πάλι καὶ πάλι χωρὶς ἀντίσταση, τότε ὁ διάβολος δένει στὸ ἅρμα του τὸν ἄνθρωπο καὶ σηκώνει σημαία θριάμβου. Ὁ ἡττημένος καὶ αἰχμάλωτος ἐννοεῖται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ.

Δύο ἰσχυρὰ μέτωπα ἔχει ν’ ἀντιμετωπίσει ὁ ἄνθρωπος, μὲ ἰσχυρότερο τὸ ἐσωτερικό, τὴν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Θὰ ἔλεγε ἴσως κάποιος ὅτι κανένας δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βάλει μὲ δύο μέτωπα καὶ νὰ νικήσει. Ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι ἡττοπάθεια καὶ ὑποτίμηση τῶν δυνάμεών του καὶ κυρίως τῆς βοη­θείας ποὺ δίνει ὁ Θεός. Ἐξ ἄλλου, γιὰ νὰ τὰ δίνει ὁ Χριστός, σημαίνει ὅτι εἶναι κατορθωτό. Καὶ κατορθώνει αὐτὸς ποὺ δίνει τὴ μάχη μὲ πίστη στὴν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνος του καὶ στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Τὸ δεύτερο ποὺ ζητάει ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ. Ἀπαρ­νού­μενος κανεὶς τοὺς ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς πειρασμούς, θὰ γίνει ἀντι­κεί­μενο φθόνου καὶ εἰρωνείας τοῦ κόσμου, μίσους, καὶ διώξεώς του, τὰ ὁποῖα ὁ σταυροφόρος πρέπει νὰ τὰ σηκώνει ἀγόγγυστα. Νὰ μὴν λιπο­ψυ­χή­σει καὶ ὑποκύψει, ἀλλὰ ν’ ἀντιστέκεται ἀμυνόμενος μὲ τὸ λιγότερο κόστος.

Καὶ τέλος ζητεῖ ὁ Κύριος ἀκολουθία. Δὲν νοεῖται ἕνας ποὺ ἔχει ἀπαρ­νη­θεῖ τὰ πάθη του καὶ τὶς προκλήσεις τοῦ κόσμου, ποὺ ἀντιστέκεται καὶ ἀν­τέχει στὴν πολεμική του κόσμου, νὰ μὴν ἀκολουθεῖ τὸ Χριστό, τὸν πρῶ­το καὶ μεγάλο σταυροφόρο. Τὸν ἀκολουθεῖ κατὰ βῆμα. Λέει ὅ,τι λέει ἐ­κεῖ­νος. Κάνει ὅ,τι κάνει ἐκεῖνος. Πηγαίνει ὅπου πηγαίνει ἐκεῖνος. Ἂν Ἐκεῖνος κατέληξε στὸ θάνατο, ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἕτοιμος καὶ πρόθυμος γιὰ ὅλα. Ἔτσι ἐκπληρώνει αὐτὸ ποὺ ζητεῖ ὁ Χριστός, καταξιούμενος τῆς αἰωνίου ζωῆς.

 

Ἀθανάσιος Γ. Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

 

(δημοσίευσις 17/9/2011)