ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἀπόκρεων

PostHeaderIcon Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἀπόκρεων

 

῾Η Β΄ Παρουσία το Κυρίου

 

Κυρ. Ἀποκρέων (Μθ 25,31-46)

 

Ταράζει τὸν «ὕπνο» τῶν ἀνθρώπων ἡ θύμηση τῆς β΄ παρουσίας τοῦ Κυρίου. Γίνεται ἐνοχλητικὴ καὶ προκαλεῖ ἀγωνία, ἀλλ’ αὐτὸ δὲν μειώνει τὴ βεβαιότητα τοῦ ἐρχομοῦ της. Ἐκεῖνο τὸ «ταν λθῃ...» δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ ψευδαισθήσεις. Τὴν κάνει παραπάνω ἀπὸ βέβαιη, καὶ οὐσιαστικὰ δὲν ἀφήνει κανέναν ἀδιάφορο. Εὔκαιρο γιὰ κάποια ψηλάφηση τοῦ θέματος.

1. Πότε θ ρθει; Κανένας δὲν τὸ ξέρει· οὔτε οἱ ἄγγελοι. Ὁ Θεὸς κρατάει τὸ μυστικὸ αὐτὸ κλειδωμένο καὶ ἀπόρρητο. Μᾶς προειδοποιεῖ ὅμως νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι, διότι θὰ ἔρθει τὴν ὥρα ποὺ δὲν τὸν περιμένουμε. Μᾶς δίνει καὶ προγνωστικά, γιὰ νὰ μὴν ποῦν κάποιοι ὅτι εἶναι αὐθαίρετος. Διαβάστε Μθ 24,1-44· 25,1-46. Ἰω 5,43-44. Ρω 11,25-26. Β΄ Θε 2,1-12. Α΄ Θε 4,13-18. Β΄ Πε 3,4· 13. ᾿Απ 13,4-18. Ἐδῶ θ’ ἀναφερθεῖ τὸ περιεχόμενο τῶν χωρίων αὐτῶν ὅσο γίνεται πιὸ ἁπλὰ καὶ συνοπτικά.

2. Τ εαγγέλιο θ κηρυχθε σ’ λο τν κόσμο. Θὰ συγκρουσθεῖ στῆθος μὲ στῆθος μὲ τὶς ψευτοθρησκεῖες καὶ ψευτοφιλοσοφίες τοῦ κόσμου, καὶ θὰ τραβήξει κοντά του ἀνθρώπους ὅλων τῶν φυλῶν καὶ τῶν χρωμάτων.

3. Θ’ κολουθήσει πιστροφ το σραήλ. Πρῶτο πῆρε τὴν κλήση, ἀλλὰ τελευταῖο θὰ προσέλθει στὴ μετάνοια.

4. Θ’ κολουθήσει μεγάλη ποστασία. Ἡ πνευματικὴ κατίσχυση τῆς ἐκκλησίας θὰ προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Ἡ τελευταία φάση τῆς μάχης θὰ χαρακτηριστεῖ γιὰ τὴ σκληρότητά της. Τὸ κακὸ θὰ βάλει τὰ δυνατά του. Ἡ ἐπιστήμη θὰ κηρυχθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας. Οἱ τέχνες θὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀσέβεια. Τὰ σχολεῖα θὰ μεταβληθοῦν σὲ φυτώρια ἀπιστίας. Τὰ βιβλία θὰ διδάσκουν τὸ ψέμα. Οἱ λαοὶ θὰ μιλοῦν τὴ γλῶσσα τῆς ἀλαζονείας. Οἱ ἡγέτες θὰ ὑπηρετοῦν τὴ βία, τὴν ἁμαρτία, τὴν πλεονεξία, τὴν ἁρπαγή. Τὰ κόμματα θὰ παίζουν τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου. Οἱ ἐφημερίδες θὰ ἐκτοξεύουν τὸ δηλητήριο τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς διαφθορᾶς. Τὰ ραδιόφωνα θὰ ἐκπέμπουν τὴν εἰρωνεία. Ἡ τηλεόραση θὰ χύνει τὰ λύματα τοῦ ἠθικοῦ βορβόρου στὰ σαλόνια τῶν σπιτιῶν. Ἡ γυναῖκα θὰ φτύσει τὸ χαλινάρι τῆς σεμνότητος, θ’ ἀποθρασυνθεῖ, θ’ ἀπογυμνωθεῖ, καὶ θὰ γίνει δαυλὸς ποὺ θὰ ὑποκαίει τὶς σαρκικὲς ὀρέξεις, καίγοντας καὶ καιόμενη. Κανένας δὲν θὰ ξέρει ποιά παιδιὰ εἶναι ποιῶν γονέων. Οἱ αἱμομιξίες θὰ φτάσουν στὸ ἔπακρο. Τὸ παγόβουνο τοῦ μίσους καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ θὰ συντρίψει τὸ σκάφος τῆς κοινωνίας.

Ὁ Χριστιανισμὸς θὰ μπεῖ στὸ μουσεῖο τῆς ἀρχαιολογίας. Ἡ ἀγάπη θὰ συναντᾶται μόνο στὰ λεξικά. Ἡ κτηνωδία θὰ βαδίζει ντυμένη μὲ χρυσοποίκιλτα στολίδια. Οἱ πιστοὶ θὰ περάσουν στὴ δυσμένεια καὶ στὸν κατατρεγμό. Διωκόμενοι θὰ καταφεύγουν στὶς σπηλιὲς τῆς γῆς. Ψευτοπροφῆτες ψευτοδιδάσκαλοι καὶ ψευτοαρχιερεῖς, φέροντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ κάνουν σημεῖα καὶ τέρατα καὶ θ’ ἀποπλανοῦν τοὺς ἀδαεῖς καὶ ἀστήρικτους. Θὰ διαλαλοῦν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία αἵρεση καὶ πλάνη, ἀλλ’ ὅλα θὰ εἶναι εὐπρόσδεκτα. Τὸ κακὸ σὲ ἀσύμμετρη ὑπεροχὴ θὰ ὀγκώνεται κατὰ τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, καὶ βρίσκοντας τὴν ἐνσάρκωσή του στὸν θεοποιημένο ἀντίχριστο, στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ διαβόλου, θὰ ὀξύνει τὸ διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἀπαιτώντας ἀναγνώριση καὶ προσκύνηση ἀπὸ ὅλους. Κάποιοι ἐμπαῖκτες θὰ εἰρωνεύονται λέγοντας· «Ποῦ εἶναι ἡ Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου; Γιατί δὲν ἔγινε ἀκόμη; Ἡ κατάσταση παραμένει ἡ ἴδια ὅπως παλιά. Τώρα ἔχει φτάσει στὸ ἀπροχώρητο». Τότε θὰ κλονιστοῦν ἀκόμη καὶ οἱ ἐκλεκτοί.

5. Τν ρα κείνη τς μέγιστης διογκώσεως το κακο, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπωλείας, ντίχριστος, τσαλαπατώντας χορεύοντας καὶ ἀσελγώντας θὰ φαίνεται θρονιασμένος στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ· τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ ἡ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θὰ φαίνεται ἀνεπανόρθωτα ἡττημένη καὶ ἐξαφανισμένη ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς· τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ σεισμοὶ καταποντισμοὶ πεῖνα καὶ ἐπιδημίες θ’ ἁπλώνουν τὰ θανατηφόρα πλοκάμια τους, καὶ τὸ σκοτείνιασμα τοῦ ἥλιου, τὸ πέσιμο τῶν ἄστρων, τὸ ἀποσάλεμα τῶν δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ σχήματος τοῦ κόσμου θὰ συνοδεύουν πένθιμα στὸν τάφο του τὸν κόσμο, ἐκείνη ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ σὰν ἀστραπὴ θ λάμψει π’ κρου σ’ κρο σταυρός, ἀνοίγοντας τὸ δρόμο στὸν ἐρχόμενο Κριτή. Τότε «ὅλες οἱ φυλὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ θρηνήσουν καὶ θὰ δοῦν τὸν Υἱὸ τοῦ Ἀνθρώπου νὰ ἔρχεται πάνω στὰ σύννεφα μὲ δύναμη καὶ λάμψη πολλή».

6. Τότε σ χρόνο ριπς φθαλμο (= ἀνοιγοκλεισίματος τῶν βλεφάρων) Κριτς θ’ ποδώσει δικαιοσύνη σ’ λους ς πάντα τ θνη), πιστοὺς καὶ ἀπίστους (= πρόβατα κα ρίφια), λέγοντας στοὺς μὲν «Ἐλᾶτε, οἱ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν πατέρα μου, κληρονομῆστε τὴ βασιλεία ποὺ εἶναι ἕτοιμη γιὰ σᾶς ἀπὸ τότε ποὺ θεμελιώθηκε ὁ κόσμος... Διότι δείξατε ἀγάπη καὶ συμπόνια στοὺς πεινασμένους, διψασμένους, ξένους, γυμνούς, ἀρρώστους, φυλακισμένους, ποὺ πίσω ἀπ’ αὐτοὺς ἤμουν ἐγὼ ὁ ἴδιος», καὶ στοὺς ἄλλους· «Ἐσεῖς ποὺ τὰ κακὰ ἔργα σας σᾶς ἔκαναν ἄξιους κατάρας, φύγετε μακριὰ ἀπὸ μένα στὴν αἰώνια φωτιά, ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ γιὰ τὸ διάβολο καὶ τοὺς ἀγγέλους του... Γιατὶ δείξατε ἀσπλαγχνία καὶ σκληρότητα στοὺς παραπάνω ἀδυνάτους, ποὺ πίσω ἀπ’ αὐτοὺς ἤμουν ἐγώ».

Ἀδελφοί, ἂς σπεύσουμε νὰ ἐξευμενίσουμε τὸν Κριτὴ μὲ πίστη μετάνοια καὶ ἔργα ἀγάπης, λόγῳ οἰκειώσεως τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ μὴν ἀναγκαστοῦμε νὰ τὸν ἀναγνωρίσουμε, λόγῳ κατακρίσεως ἀπὸ τὸ Χριστό. Τότε θὰ εἶναι ἀργά.

 

θανάσιος Γ. Σιαμάκης, ρχιμανδρίτης

 

 

 


(δημοσίευσι 24/2/2011)