11. Φιλολογία ῾Ιστορία ᾿Αφιερώσεις καὶ ἐπέτειοι τοῦ ἔτους 2011

 

᾿Αφιερώσεις καὶ ἐπέτειοι τοῦ ἔτους 2011

 

    Ἔτος Γεωργίου Βιολάκη 2011.  ἡ Συμβολὴ ἀφι­έρωσε τὸ ἔτος 2011 στὸν πρωτοψάλτη τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Γεώργιο Βιολάκη (1820-1911) μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησί του.  στὰ πλαίσια τοῦ ἀφιερώματος παρουσιάστηκαν στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, καθὼς καὶ ἠχογραφήσεις μελῳδημάτων του, ἔγιναν σχετικὲς διαλέξεις, ἐνῷ σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἐν ᾿Αθήναις Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως τελέστηκε καὶ μνημόσυνον πρὸς τιμὴν αὐτοῦ τοῦ ῞Ελληνος ἀπὸ τὴν Σίφνο, ποὺ διέπρεψε στὴν Κωνσταντινούπολι ὡς πρω­τερ­γάτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς (περισσότερα ἐδῶ).  

    — Ἔτος κατὰ τῆς θαλάσσιας πειρατείας 2011.  ὁ Διεθνὴς ᾿Οργα­νι­σμὸς Ναυσι­πλοΐας ΙΜΟ (γνωστὸς καὶ ὡς Διεθνὴς Ναυτιλιακὸς ᾿Οργα­νι­σμός), μὲ μέλη τὰ περισσότερα κράτη τῆς γῆς (ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ δὲν βρέχονται καθόλου ἀπὸ θάλασσα) καὶ μὲ ἕδρα τὸ Λονδῖνο, ἔχει ἀνα­κη­ρύξει τὸ ἔτος 2011 ὡς ἔτος ἀντιμετωπίσεως τῆς θαλάσσιας πειρατείας.  ἡ πρότασις γι᾿ αὐτὴν τὴν ἀφιέρωσι ἀνήκει στὸν ῞Ελληνα γενικὸ γραμματέα τοῦ ὀργανισμοῦ Εὐθύμιο Μητρόπουλο, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σ᾿ αὐτὴν τὴν θέ­σι ἀπὸ τὸν ἰανουάριο τοῦ 2004.

    — Διεθνὲς Ἔτος Χημείας 2011.  αὐτὴ ἡ ἀφιέρωσις ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. καὶ ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὕστερα ἀπὸ πρότασι τῆς Αἰθιοπίας.

    — Ἔτος Δασῶν 2011.  ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. πάλι καὶ τὴν «διεθνῆ ἕνωσι γιὰ τὴν προστασία τῆς φύσεως» [ἐννοοῦν· «γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσι­κοῦ περιβάλλοντος»] τὸ 2011 ἔχει ἀνακηρυχθῆ ἔτος τῶν δασῶν καὶ ἰδίως ἔτος ἀποκαταστάσεως τῶν κατεστραμμένων δασικῶν ἐκτάσεων.

    — Ἔτος Γουσταύου Μάλερ (1860-1911).  μὲ τὴν συμπλήρωσι 100 ἐτῶν ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ –ἑβραϊκῆς καταγωγῆς– Αὐστριακοῦ συνθέτη καὶ μαέστρου ἡ «διεθνὴς κοινότης γιὰ τὸν Γουσταῦο Μάλερ» ἀνακήρυξε τὸ 2011 ὡς ἰωβηλαῖο ἀφιερωμένο σ᾿ αὐτόν.

    — Εὐρωπαϊκὸ Ἔτος ᾿Εθελοντισμοῦ 2011.  σύμφωνα μὲ παλαιότερη ἀπόφασι τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως τὸ ἔτος 2011 ἀνα­κη­ρύ­χθηκε «εὐρωπαϊκὸ ἔτος ἐθελοντικῶν δραστηριοτήτων» (ἐν συντομίᾳ «εὐ­ρωπαϊκὸ ἔτος ἐθελον­τι­σμοῦ»).

    — Ἔτος ᾿Οδυσσέως ᾿Ελύτη 2011.  σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωσι τοῦ «ἐ­θνικοῦ κέντρου βιβλίου» καὶ τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ καὶ τουρισμοῦ ἀφι­ε­ρώνεται τὸ 2011 στὸν νομπελίστα ῞Ελληνα ποιητὴ ᾿Οδυσσέα ᾿Ελύτη (1911-1996) μὲ τὴν εὐκαρία συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τη γέν­νη­σή του.

— Ἔτος Νυχτερίδος 2011.  τὴν ἀφιέρωσι αὐτὴ ἀνακήρυξε ὁ Ο.Η.Ε. πάλι μαζὶ μὲ τὴν συντονιστικὴ γραμματεία τῆς «συμφωνίας γιὰ τὴν δια­τή­ρησι τοῦ πληθυσμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν νυχτερίδων», διότι οἱ πληθυσμοί αὐ­τοῦ τοῦ ἰπτάμενου θηλαστικοῦ μειώνονται μὲ γρήγορους ῥυθμούς, γεγο­νὸς ποὺ προκαλεῖ ἀνησυχίες γιὰ τὴν διατήρησι τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας.

 

 

᾿Επέτειοι τοῦ ἔτους 2011

 

    — 1630 χρόνια ἀπὸ τὴν 2α οἰκουμενικὴ σύνοδο (381).

    — 1580 χρόνια ἀπὸ τὴν 3η οἰκουμενικὴ σύνοδο (431).

    — 1560 χρόνια ἀπὸ τὴν 4η οἰκουμενικὴ σύνοδο (451).

    — 1330 χρόνια ἀπὸ τὴν 6η οἰκουμενικὴ σύνοδο (681).

    — 1320 χρόνια ἀπὸ τὴν Πενθέκτη σύνοδο ἐν Κωνσταντινουπόλει (691).

    — 550 χρόνια ἀπὸ τὴν ἅλωσι τῆς Τραπεζοῦντος ὑπὸ τῶν Τούρκων (1461).

    — 450 χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοσι τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν Εὐρώπη ὑπὸ τοῦ ᾿Εράσμου (1561).

    — 400 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀποτυχημένη ἐπανάστασι καὶ τὸν διὰ βα­σα­νιστηρίων θάνατο τοῦ μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Λαρίσσης Διονυσίου τοῦ φιλοσόφου (1611).

    — 300 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Κωνσταντίονου Μαυροκορδάτου (1711-1769), ἡγεμόνος τῆς Βλαχίας καὶ τῆς Μολδαυίας.

    — 210 χρόνια ἀπὸ τὴν παράνομη ἀφαίρεσι τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρ­θε­νῶνος ἀπὸ τὸν Ἄγγλο Ἔλγιν (πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ «ἐλγίνεια» γλυπτά).

    — 200 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Οὕγ­γρου συνθέτου καὶ πιανίστα Φρὰντς Λίστ (1811-1886).

   — 200 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησι καὶ 110 ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ λο­γο­τέχνου ᾿Ανδρέου Λασκαράτου (1811-1901).

    — 190 χρόνια ἀπὸ τὴν κήρυξι τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

    — 180 χρόνια ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ πρώτου ῞Ελληνος κυβερνήτου ᾿Ιωάννου Καποδίστρια (1831).

    — 160 χρόνια ἀπὸ τὴν 2α ἔκδοσι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου (1851).

    — 130 χρόνια ἀπὸ τὴν προσάρτησι τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Ἄρτης στὴν ῾Ελλάδα (1881).

    — 110 χρόνια ἀπὸ τὰ περίφημα «εὐαγγελικά» (1901), αἱματηρὰ ἐ­πει­σόδια ἐξαιτίας τῆς δημοσιεύσεως τῶν εὐαγγελικῶν κειμένων σὲ δημο­τικὴ μετάφρασι/παράφρασι.

    — 100 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ 160 ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ κο­ρυ­­φαίου ῞Ελληνος λογοτέχνου ᾿Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851-1911).  παρ᾿ ὅτι δὲν ὑπῆρξε κάποιος φορεὺς νὰ ἀνακηρύξῃ τὸ 2011 ἔτος Παπα­δια­μάντη, ἐντούτοις πολλὲς εἰδικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἀφιερώματα διορ­γα­νώ­νονται καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους ἀπὸ τὸν δῆμο Σκιάθου, τὴν ἑται­ρεία παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν, λο­γοτεχνικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς συλ­λόγους, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἐνορίες, μονές, καὶ διάφορους ἄλλους θεσμικοὺς φορεῖς. 

    — 100 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ῾Επτανησίου ποιητοῦ Γερασίμου Μαρκορᾶ (1826-1911).

    — 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ λογοτέχνου Στρατῆ Τσίρκα (1911-1980).

    — 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ λογοτέχνου Νί­κου Γκά­τσου (1911-1992).

    — 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ ναζιστικὴ Γερμανία κήρυξε τὸν πό­λεμο κατὰ τῆς ῾Ελλάδος (6/4/1941), ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς γερμανικῆς κατοχῆς (27/4/1941), καὶ ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ μάχη τῆς Κρήτης (20/5/1941).

 

 

(δημοσίευσις 27/1/2011)

πρὸς τιμὴν αὐτοῦ τοῦ ῞Ελληνος ἀπὸ τὴν Σίφνο, ποὺ διέπρεψε στὴν Κωνσταντινούπολι ὡς πρω­τερ­γάτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς.