11. Φιλολογία ῾Ιστορία ᾿Εθνικὲς ἐπέτειοι

PostHeaderIcon ᾿Εθνικὲς ἐπέτειοι

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

 

    ῞Ενα ἀρχαῖο καὶ ἱστορικὸ ἔθνος, ὅπως εἶναι τὸ δικό μας, εἶναι πολὺ φυ­σικὸ νὰ ἔχῃ στὴν ἱστορία του πολλὲς ἡμερομηνίες-ὁρόσημα γιὰ τὰ ση­μαν­τικά, εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα, γεγονότα. ὑποδουλώσεις ἢ ἀπελευ­θε­ρώ­σεις πόλεων, μεγάλες μάχες, σημαντικὰ πολιτικὰ καὶ θρησκευτικὰ γεγονό­τα γίνονται ἀφορμὲς γιὰ νὰ ὁρισθοῦν οἱ ἐθνικὲς ἐπέτειοι, ἡμέρες μνήμης, προβληματισμοῦ, ἀναβαπτίσεως στὶς ὑψηλὲς ἀξίες τοῦ ἔθνους καὶ ἀναζω­πυ­ρήσεως τῶν ἰδανικῶν μας.  ἐδῶ δίνουμε ἕναν σύντομο κατάλογο ἐθνι­κῶν ἐπετείων· περιλαμβάνονται ὄχι μόνον πανελλήνιες ἐπέτειοι ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς τοπικές.

14 σεπτεμβρίου 1423. ἡ Θεσσαλονίκη παραχωρεῖ τὴν πολιτική της ἐλευθερία στοὺς Βενετούς.

29 μαρτίου 1430. ἡ ἅλωσι τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς Τούρκους (βλέπε τὸ σχετικὸ βιβλίο ποὺ ἔχει κυκλοφορηθῆ ἀπὸ τὶς 'Εκδόσεις Παπα­δημητρίου «῾Εάλω Θεσσαλονίκη», ὅπου περιγράφεται τὸ θλιβερὸ γεγονός).

29 μαΐου 1453. ἡ ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρ­κους.

6 σεπτεμβρίου 1669. ἡ βενετοκρατούμενη Κρήτη καταλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

24 ἀπριλίου 1819. ἡ Πάργα παραχωρεῖται ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους στοὺς Τούρκους.

23 μαρτίου 1821. ἡ Καλαμάτα ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τῶν Τούρκων.

25 μαρτίου 1821. ἡ ἑλληνικὴ ἐθνεγερσία κατὰ τῶν Τούρκων.

8 μαΐου 1821.  ἡ μάχη στὸ Χάνι τῆς Γραβιᾶς.

23 σεπτεμβρίου 1821. ἡ ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἀπὸ τοὺς ῞Ελληνες.

30 μαρτίου 1822. ἡ σφαγὴ τῆς Χίου.

26 ἰουλίου 1822.  ἡ καταστροφὴ τοῦ Δράμαλη στὰ Δερβενάκια.

20 μαΐου 1825. ἡ ἧττα τῶν ῾Ελλήνων στὸ Μανιάκι.

10 ἀπριλίου (κυριακὴ τῶν βαΐων) 1826.  ἡ ἡρωικὴ ἔξοδος τοῦ Με­σο­λογγίου.

22 ἰανουαρίου 1830. ἡ Εὐρώπη ἀναγνωρίζει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς ῾Ελ­λάδος.

27 σεπτεμβρίου 1831. ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.

3 Σεπτεμβρίου 1843.  τὰ σεπτεμβριανά· ἐπανάστασι ποὺ ἀνάγκασε τὸν βασιλιᾶ ῎Οθωνα νὰ δώσῃ σύνταγμα.

24 μαΐου 1864. ἡ ἕνωσι τῶν 'Ιονίων Νήσων μὲ τὴν ῾Ελλάδα.

26 ὀκτωβρίου 1912. ἡ κατάληψι τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.

26 ἰουλίου 1913. ἡ ἀνατολικὴ Μακεδονία προσαρτᾶται στὴν ῾Ελ­λά­δα, καὶ τὰ σύνορα τῆς χώρας φτάνουν μέχρι τὸν Νέστο ποταμό.

19 μαΐου 1919. ἡ γενοκτονία τῶν ῾Ελλήνων Ποντίων ἀπὸ τοὺς Νεο­τούρ­κους.

13 αὐγούστου 1922.  ἡ μικρασιατικὴ καταστροφή.

15 αὐγούστου 1940. ὁ τορπιλλισμὸς τῆς «῞Ελλης» ἀπὸ τοὺς 'Ιτα­λούς.

28 ὀκτωβρίου 1940.  ἑλληνοϊταλικὸς πόλεμος – ἐπέτειος τοῦ «ΟΧΙ».

18 νοεμβρίου 1940. ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς καταλαμβάνει τὴν Κορυ­τσά.

6 ἀπριλίου 1941. ἡ Γερμανία ἐπιτίθεται στὴν 'Ελλάδα.

20 μαΐου 1941.  ἡ μάχη τῆς Κρήτης.

12 ὀκτωβρίου 1944.  ἀποχώρησι τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τὴν 'Αθήνα.

1 ἀπριλίου 1955. ἡ ἔναρξι τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ γιὰ τὴν ἀπε­λευ­θέ­ρω­σι τῆς νήσου Κύπρου (1955-1959).

 

(ἐδημοσιεύθη τῷ 1999)