16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Πληροφορίες

PostHeaderIcon Copyright Ἐκδόσεις ΚΑΛΑΜΟΣ

 

Γιὰ τὰ ἀποσπάσματα βιβλίων τῶν ἐκδόσεών μας ποὺ δημοσιεύονται στὸ διαδίκτυο ἰσχύει ὁ ἀκόλουθος ὅρος. Κάθε συγγραφεὺς βιβλίου διατηρεῖ εἰς τὸ ἀκέραιον τὰ πνευματικά του δικαιώματα ὡς δημιουργὸς τοῦ ἔργου, ὅπως αὐτὰ περιγράφονται καὶ προστατεύονται ἐκ τοῦ νόμου.

Σὲ ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ ἢ παραπομπὴ τῶν κειμένων θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρεται ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, ὁ συγγραφεύς του (ἢ ἂν πρόκειται γιὰ συλλογικὸ ἔργο, ἡ ἔνδειξι «συλλογικὸ ἔργο» καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ὡρισμένο κεφάλαιο καὶ ὁ συγγραφεὺς αὐτοῦ) καὶ ἡ ἔνδειξι· «Ἐκδόσεις ΚΑΛΑΜΟΣ», καὶ τὸ ἔτος ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου.

Σὲ περίπτωσι παραβιάσεως τῆς παραπάνω ἀδείας χρήσεως ἢ οἰκειοποιήσεως τῶν δημοσιευομένων κειμένων ἀπὸ τρίτους χωρὶς τὴν ἀναφορὰ προελεύσεώς των ἢ ἔγγραφη ἄδεια ἀπὸ τὸν συντάκτη τους (κατὰ περίπτωσι), θὰ ἰσχύουν ὅσα προβλέπει ἡ σχετικὴ νομοθεσία περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας.