16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Πληροφορίες

PostHeaderIcon ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

Σύντομο λεξικ τς Καινς Διαθήκης. Πρόλογος τοῦ μητροπολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος κυρίου Βαρθολομαίου. ῾Ερμηνεύονται οἱ 1000 δυσκολώτερες λέξεις τῆς Καινῆς Διαθήκης. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη. Πρώτη ἔκδοσις 1988, ἔκτη ἔκδοσις 2000.

Μορφ κι μφάνισι τν βιβλικν προσώπων. Σύντομη καὶ πρωτότυπη μελέτη ποὺ ἀπαντᾷ σὲ ἐρωτήματα τοῦ τύπου· πῶς ἦταν ἡ μορφὴ τοῦ Κυρίου; Ποιά ἡ σωματικὴ διάπλασι τοῦ ἀποστόλου Παύλου; Πῶς ντυνόταν ὁ ᾿Αβραάμ;

᾿Επικίνδυνες μεταφράσεις τῆς Βίβλου (ἀπὸ ἀλλοιωμένα κείμενα). Συλλογικὸ ἔργο μὲ δοκίμια καὶ ἐργασίες ῾Ελλήνων θεολόγων καὶ φιλολόγων, οἱ ὁποῖοι ἐξετάζουν ἐπιστημονικῶς τὶς σύγχρονες μεταφράσεις τῆς Βίβλου καὶ ἐπισημαίνουν τοὺς κινδύνους ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ τὰ λάθη καὶ τὶς παρερμηνεῖές τους. Θεσσαλονίκη 2008, σελίδες 224, τιμὴ 25€.

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

 

Ο κόσμος τς προσευχς. ῾Οδηγὸς πνευματικοῦ ἀγῶνος. Μὲ κείμενα τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐκκλησίας. Δεύτερη ἔκδοσις, ᾿Αθῆναι 2004, σελίδες 224.

Η οκογένεια στ σχέδιο το Θεο. Προλόγισμα τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου (Καντιώτου). ῞Ενα πρωτότυπο βιβλίο γιὰ τὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια, μὲ βάσι ἑπτὰ ἀντιπροσωπευτικὲς οἰκογένειες τῆς ῾Αγίας Γραφῆς. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. Δευτέρα ἔκδοσις 2003, σελίδες 256.

θέσι τς γυναίκας στ Χριστιανισμό. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. Ἀθῆναι 2005.

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ»

 

1. Ο γιος Νικόλαος. Βίος καὶ θαυμαστὰ σημεῖα. Ἱστορικὰ καὶ ἁγιολογικὰ σημεῖα. 3η ἔκδοσις 2001. [ἐξηντλήθη]

2. Ο γιος Δημήτριος. Βίος, μαρτύριο καὶ θαυμαστὰ σημεῖα. Ἱστορικὰ καὶ ἁγιολογικὰ σημεῖα. 3η ἔκδοσις 2001. [ἐξηντλήθη]

3. Ο γ. Διονύσιος θαυματουργός. Ἀναλυτικὸς βίος τοῦ ἁγίου, 50 θαυμαστὰ σημεῖα ἀπὸ τὸν 17ο αἰῶνα μέχρι σήμερα, ἑορτές, ναοί, ἱερὰ προσκυνήματα, εἰκόνες, ὑμνολογία. Μὲ ἁγιολογικὸ παράρτημα γιὰ τοὺς ὑπολοίπους 10 ἁγίους ποὺ ἑορτάζουν τὴν ἴδια ἡμέρα. ᾿Αθῆναι 2000, σελ. 128.

4. Ο σιος Ιλαρίων μέγας. ῾Ο φωτιστὴς τῆς Παλαιστίνης καὶ πνευματικὸς πατέρας τοῦ ἀρχαίου παλαιστινιακοῦ μοναχισμοῦ. Ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Σελίδες 104.

5. Ο γιος ᾿Αβραάμ, δίκαιος γενάρχης. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. ῾Ο βίος τοῦ ἁγίου πατριάρχου τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ καὶ προπάτορος τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μὲ βάσι τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς ῾Αγ. Γραφῆς. Μὲ διπλὸ ἁγιολογικὸ παράρτημα. ᾿Αθῆναι 2002, σελίδες 120.

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

κολουθία π πειλ πολέμου. Κείμενον καὶ μετάφρασις. Ἔκδοσις ἐμπλουτισμένη μὲ ἐπιπλέον καταλλήλους εὐχάς. Σελίδες 104.

κολουθία το γίου λεξάνδρου ρχιεπισκόπου λεξανδρείας. Ὑπὸ Ἀποστόλου Παπαχρήστου, θεολόγου-μουσικοδιδασκάλου. Δευτέρα ἔκδοσις 2003. [ἐξηντλήθη]

κολουθία το γίου ωσφ το μνογράφου. Ὑπὸ Ἀποστόλου Παπαχρήστου, θεολόγου-μουσικοδιδασκάλου. [ἐξηντλήθη]

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»

 

Τ πρόσωπον τς παρθένου Μαρίας. Σύντομη ὀρθόδοξη ἀναίρεσι αἱρετικῶν ἀντιλήψεων. Συνεκδίδεται καὶ ἡ σύντομη μελέτη «῾Ο εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης καὶ ἡ συγγένειά του μὲ τὴν Θεοτόκον». ᾿Αθῆναι 2003.

Ο γιος ᾿Αλέξιος νθρωπος το Θεο. ῾Αγιολογικά, ὑμνογραφικά, ὕμνοι. ῾Υπὸ ᾿Ηλία Δ. Μπάκου, διδάκτορος θεολογίας. ᾿Αθῆναι 2001, σελίδες 144.

Τ μαρτύριο κα τ θαύματα τν γίων ᾿Αναργύρων Κύρου κα ᾿Ιωάννου. Βίος, μαρτύριο καὶ 40 θαύματα κατ᾿ ἐπιλογήν. Ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη. ῞Αγιον ῎Ορος 2003, σελίδες 168.

Ζαχαρίου Καραντινο ερομονάχου το ξ Ατωλίας, κολουθία κα συναξάριο τν νεομαρτύρων Χρίστου κα Πανάγου τν κ Γαστούνης (1716). Πρόλογος τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη. Κριτικὴ ἔκδοσι, εἰσαγωγικά, παρατηρήσεις, σχόλια. Ὑπὸ Ἰωάννου Γ. Χατζῆ, θεολόγου, διδάκτορος Νεωτέρας Ἱστορίας. Ἀθῆναι 2005, σελίδες 144.

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

Νέον ερμολόγιον. Μὲ εὐλογίαν τῆς ἱερᾶς Συνόδου. ῾Υπὸ ᾿Αποστόλου Παπαχρήστου, θεολόγου - μουσικοδιδασκάλου. Σελίδες 512. [ἐξηντλήθη]

Ελένη Ν. Οκονομοπούλου, μουσουργός. Ὑπὸ Εὐαγγελίας Π. Γεωργουλέα. ᾿Αθῆναι 2000, σελίδες 128. [ἐξηντλήθη]

Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ κα συμβολή του ες τν μουσικν μεταρρύθμισιν το 1814. 1. Βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ μουσικὴ προσφορά. 2. Σπουδὴ εἰς τὴν μουσικὴν ὀρθογραφίαν αὐτοῦ. Καταλογογραφικὴ παρουσίασι τοῦ ἐντύπου καὶ χειρογράφου ἔργου του. Περισσότερα ἀπὸ 200 μουσικὰ παραδείγματα. ᾿Αθῆναι 2004, σελίδες 96.

Μουσικολογικς πισημάνσεις. Μελέτη γιὰ τὴν σχέσι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μὲ τὴν σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ μουσική, γιὰ τὰ ὅρια τοῦ ἱεροπρεποῦς ἤθους καὶ ὕφους, γιὰ τὴν πολυηχία καὶ τὴν πολυρρυθμία. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. Φλώρινα 2004.

Μουσικολογικ θέματα. Νεύματα – κτωηχία – Μακαμάτ. Συ­στηματικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἐμφάνισι, ἐξέλιξι καὶ πορεία τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχι­μανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. Ἀθῆναι 2005, σελίδες 88.

Τὸ Θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου (μουσικοφιλολογικῶς). Πρωτότυπη ἔρευνα καὶ σχολιασμὸς γιὰ τὸ «Θεωρητικὸ μέγα τῆς Μουσικῆς» ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Χρύσανθο (1815) μέχρι τὶς νεώτερες ἐκδοτικὲς παρουσιάσεις τοῦ βιβλίου. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχι­μανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. ᾿Αθῆναι 2008, σελίδες 100.

Οἱ μουσικοὶ τοῦ παλατιοῦ. ῾Ιστορικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ μελέτη στὸν χῶρο κυρίως τῆς ῾Ελλάδος στὰ προχριστιανικὰ καὶ μεταχριστιανικὰ χρόνια. ῾Υπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη. Ἀθῆναι 2009, σελίδες 40.

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

 

1. Κλεωνίδου Εσαγωγ ρμονική. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, σχήματα. Ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη. Πρώτη ἔκδοσι Θεσσαλονίκη 1990, δεύτερη ἔκδοσι Ἀθῆναι 2006, σελίδες 80.

2. λυπίου Εσαγωγ μουσική. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, πίνακες. Ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη. Πρώτη ἔκδοσι 1995, δεύτερη ἔκδοσι 2003, σελίδες 152.

3. Πλουτάρχου θηναίου Περ μουσικς. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφρασι, σχόλια, σχέδια, εἰκόνες. Ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Σιαμάκη. Ἀθῆναι 2005, σελίδες 200.

 

 

ΣΕΙΡΑ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ»

 

Τ λφάβητο. Διαχρονικὴ καὶ παγκόσμια ἔρευνα γιὰ τὸ ἀλφάβητο καὶ τὶς χρήσεις του. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀποκαλύπτεται ὁ ἐφευρέτης τοῦ ἀλφαβήτου. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. Θεσσαλονίκη 1988, σελίδες 904.

Γραφικά. Ἡ τέχνη τοῦ γράφειν, οἱ γραφικὲς ὗλες, οἱ μελᾶνες καὶ τὰ εἴδη βιβλιοδεσίας. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. Θεσσαλονίκη 1988, σελίδες 320.

Στξ κα Τάρταρος. ῾Ομηρικὲς σπουδές. Πρωτότυπη ἔρευνα γιὰ τὴν ἐξιχνίασι τῆς σημασίας ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέξεων καὶ γιὰ τὴν χρῆσί τους στὴν Βίβλο. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. [ἐξηντλήθη]

Ο βασικς κανόνας τς συνθέσεως τν ημάτων. ᾿Εξετάζεται ἕνας πανάρχαιος κανόνας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται οἱ παραβάσεις του, ἡ ἱστορική του ἐξέλιξι καὶ οἱ ἀπόψεις ἀρχαίων καὶ συγχρόνων φιλολόγων. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου - διδάκτορος θεολογίας. Θεσσαλονίκη 1993, σελίδες 112.

Χριστιανικο πάπυροι. Δημοσιεύονται καὶ σχολιάζονται 32 πάπυροι τῆς πρωτοχριστιανικῆς ἐποχῆς, μὲ σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ζωὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. [ἐξηντλήθη]

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

(᾿Εκδόσεις μ φιλολογικν κα κδοτικν πιμέλειαν π το πιτελείου το «Καλάμου» δι λογαριασμν τρίτων)


(1) – «ΣΥΜΒΟΛΗ» ες τν τάξιν τς ρθοδόξου λατρείας. ᾿Επιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ. Τριμηνιαία ἔκδοσις διὰ θέματα τυπικοῦ καὶ συναφῆ λειτουργικὰ καὶ λατρευτικὰ ζητήματα. Τὸ τυπικὸν εἰδικῶν περιπτώσεων καὶ τοπικῶν ἑορτῶν, μελέται γενικῶν θεμάτων τυπικοῦ, ἀναπληρώσεις ἀκολουθιῶν, ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις), σπάνιαι ἀκολουθίαι, ἄρθρα διὰ τὴν ῾Αγίαν Γραφήν, θέματα κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου, θεολογικά, φιλολογικά, ἱστορικά, βιβλιοπαρουσιάσεις. ῾Η Συμβολὴ ἐνδιαφέρει κληρικούς, μοναχούς, ψάλτας, τυπικαρίους, ἱεροσπουδαστάς, ἐρευνητὰς καὶ κάθε φιλακόλουθον πιστόν.

(2) – Π. Μ. Σωτήρχου, Χαρε, πύλη Κυρίου. Τί λένε οἱ ἅγιοι πατέρες γιὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. ᾿Εκδόσεις «᾿Αποκάλυψις», ᾿Αθῆναι 1997, σελίδες 128.

(3) – Βασιλείου Σ. Διαμαντοπούλου, Ο χαιρετισμο τς Θεοτόκου. Μὲ ἑρμηνεία. ᾿Αθῆναι 1999, σελίδες 88.

(4) – Βασιλείου Σ. Διαμαντοπούλου, Η θεία λειτουργία το γίου ᾿Ιωάννου το Χρυσοστόμου κα θεία μετάληψι. Μὲ ἑρμηνεία. ᾿Αθῆναι 1999, σελ. 176.

(5) –῾Ι. Κ. Ἁγίου Νικολάου Μπουραζέρη, ᾿Ιησος Χριστός, προσδοκία τν θνν. ᾿Αθῆναι 2000, σελίδες 176.

(6) – Παύλου Ντανᾶ, ἀρχιμανδρίτου-ἱεροκήρυκος, Ο βάρβαρος πο γινε γιος. Βόνιτσα 2000, σελίδες 102.

(7) – Βασιλείου Σ. Διαμαντοπούλου, Τ τροπάρια τν παθν κα τς ᾿Αναστάσεως το Κυρίου. Μὲ ἑρμηνεία. ᾿Αθῆναι 2000, σελίδες 424.

(8) – Εάρεστος Θε γενόμενος – ρχιμανδρίτης Σωφρόνιος. ᾿Αγρίνιον 2000.

(9) – Π. Μ. Σωτήρχου, Η Ελλάδα στν γχόνη. ᾿Απὸ τοὺς μυρμηγκολέοντες τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. ᾿Εκδόσεις «᾿Αποκάλυψις», ᾿Αθῆναι 2001, σελίδες 288.

(10) – Βασ. Σ. Βασιλοπούλου, Ο γιος Κοσμς Ατωλός. Βίος καὶ προφητεῖες. ᾿Αθῆναι 2001, σελ. 48.

(11) – Ο ρχιερέας τς γάπης. ῾Ο μακαριστὸς μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος. Μὲ φωτογραφικὸ παράρτημα. Πειραιεὺς 2002, σελίδες 128.

(12) – Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπούλου, Ο γιος ᾿Ιωάννης Σιναΐτης. ᾿Αθῆναι 2002, σελίδες 48.

(13) – ᾿Ακολουθία τς Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. ᾿Αθῆναι - Καλάβρυτα 2002.

(14) – ᾿Εμμανουὴλ Τ. ῾Ρακιτζῆ, Μελέτες, ρθρα κα πιστολές. ᾿Επιστήμη, φιλοσοφία, μουσικὴ καὶ παιδεία. ᾿Αναμνηστικὸς τόμος. ᾿Αθῆναι 2004, σελίδες 344.

(15) – Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπούλου, Ο τρες Ιεράρχες. Βίος καὶ παράκλησις. ᾿Αθῆναι 2004, σελ. 64.

(16) – ᾿Ιωάννου Δ. Σίμου, Η μουσικ κπαίδευσι στν νεώτερη κα σύγχρονη Ελλάδα. Μὲ ἀναφορὰ στοὺς ἀρχαίους καὶ βυζαντινοὺς χρόνους. ᾿Αθῆναι 2004, σελίδες 184.

(17) – Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπούλου, Ο γιος Γεώργιος μεγαλομάρτυς. Βίος καὶ παράκλησις. ᾿Αθῆναι 2005, σελ. 48.