16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Πληροφορίες

PostHeaderIcon Ἱστορικὸν τῶν ᾿Εκδόσεων «Κάλαμος»

 

Ὁ κάλαμος εἶναι ἐφεύρεσι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, διότι αὐτοὶ πρῶτοι σὲ ὅλον τὸν κόσμο χρησιμοποίησαν τὸ γνωστὸ φυτὸ κάλαμοςκαλάμι ὡς ἐργαλεῖο γραφῆς. ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Πλάτωνα (Φαῖδρος 267c), ἔπειτα στὴν ἑλληνικὴ μετάφρασι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὴν γνωστὴ ὡς μετάφρασι τῶν ἑβδομήκοντα (Ψαλμὸς μδ΄ 2) καὶ ἔπειτα σὲ πολλοὺς ἄλλους Ἕλληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς.

Οἱ ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» γεννήθηκαν μὲ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1985, καὶ πρόκειται γιὰ πνευματικὴ προσπάθεια καὶ ἐρευνητικὸ κέντρο καὶ ὄχι γιὰ ἐκδοτικὸ-ἐμπορικὸ οἶκο μὲ τὴν γνωστὴ ἔννοια. ὁ προσδιορισμὸς «ἐκδόσεις» στὸν διακριτικὸ τίτλο κδόσεις «Κάλαμος» τίθεται, γιὰ νὰ μὴ γίνεται σύγχυσι μὲ ἄλλους ὁμότιτλους ὅρους (ἐπωνυμίες ἑταιρειῶν, τοπωνύμια, καὶ λοιπά). τὸ 1998 ἡ κύρια ἕδρα τους μεταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ παράλληλα συνέχισαν νὰ δραστηριοποιοῦνται καὶ σὲ ἄλλες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Αἰτωλοακαρνανία, Πάτρα). ἔχουν συμβάλει ποικιλοτρόπως στὴν παραγωγὴ ἔκδοσι καὶ προώθησι διαφόρων ἐκδόσεων, συνεργάζονται μὲ ἐξειδικευμένους συνεργάτες (ἐπαγγελματίες τοῦ ἐκδοτικοῦ χώρου, ἐπιστήμονες, καλλιτέχνες, καὶ τεχνῖτες τοῦ ἐντύπου), καὶ ἐξειδικεύονται στὴν παροχὴ συμβουλῶν στοὺς τομεῖς τῆς ἔρευνας, τῆς συγγραφῆς, τῆς ἐπιμέλειας (ἐκδοτικῆς, φιλολογικῆς, ἐπιστημονικῆς), τῆς διορθώσεως καὶ τῆς ἐκδοτικῆς παραγωγῆς.

Σκοποὶ τῶν ᾿Εκδόσεων «Κάλαμος» εἶναι·

— ἡ μελέτη καὶ προβολὴ τῶν πνευματικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν στοιχείων καὶ ἀξιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ·
— ἡ σπουδή, καλλιέργεια καὶ εὐρύτερη παρουσίασι τοῦ ἑλληνορθοδόξου ἤθους καὶ τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς παραδόσεως·
— ἡ προώθησι τῆς ἔρευνας τῶν γραπτῶν πηγῶν·
ἡ συγγραφὴ κειμένων μὲ ὀρθοέπεια καὶ ὀρθογραφία·
ἡ προαγωγὴ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης·
ἡ ἐπιστημονικὴ καὶ ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια παλαιῶν καὶ σύγχρονων κειμένων ποὺ ἐντάσσονται στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ στὴν ἑλληνορθόδοξο παράδοσι·
ἡ συμβολὴ στὴν δημιουργία ποιοτικῶν ἐκδόσεων τόσο ἀπὸ τεχνικῆς πλευρᾶς ὅσο καὶ ἐξ ἐπόψεως περιεχομένου·
ἡ προβολὴ τῶν αὐθεντικῶν βίων τῶν ἁγίων τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν συγγραμμάτων τους·
ἡ παραγωγὴ πρωτότυπων, ἐπιστημονικῶν, ἐκλαϊκευτικῶν καὶ γενικῶς ἐπωφελῶν μελετῶν.

Μὲ τὶς ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» συνεργάστηκαν καὶ συνεργάζονται κατὰ καιροὺς συγγραφεῖς (λογοτέχνες, ἐρευνητές, κληρικοί, μοναχοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ.), ἐπιστήμονες (φιλόλογοι, θεολόγοι, μουσικολόγοι, ἰατροί, νομικοί, κ.λπ.), ἐκδότες, καὶ διάφοροι φορεῖς (ἱδρύματα, ἱερὲς μονές, σύλλογοι, βιβλιοπωλεῖα, ᾠδεῖα, κ.λπ.).