16. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος» Βιβλιοπαρουσιάσεις

PostHeaderIcon Διάφορα

– Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ῾Αγιολογικὰ – ὑμνογραφικὰ – ὕμνοι. Κριτικὴ ἔκδοσι σὲ ἕνα corpus τῶν ἀκολουθιῶν εἰς τὸν ὅσιον ᾿Αλέξιον ποὺ ἔγραψαν οἱ Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως (οἱ ὕμνοι του ἐκδίδονται γιὰ πρώτη φορά), ᾿Ιωσὴφ ὁ ὑμνογράφος καὶ Νικόλαος ἱερεὺς ὁ Μαλαξός. ῾Υπὸ ᾿Ηλία Μπάκου, διδάκτορος Θεολογίας. Σχῆμα 17Χ24, σελίδες 144, τετράχρωμη ἔκδοσι.

– ΝΕΟΝ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ. Βιβλίο ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ποὺ περιέχει τὴν μελοποίησι τῶν εἱρμῶν ποὺ δὲν εἶχαν μελοποιηθῆ μέχρι σήμερα. Μὲ εὐλογία καὶ ἔγκρισι τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ῾Υπὸ ᾿Αποστόλου Παπαχρήστου, θεολόγου - μουσικοδιδασκάλου.

– ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ. Δημοσιεύονται καὶ σχολιάζονται τὰ κείμενα 32 παπύρων τῆς πρωτοχριστιανικῆς ἐποχῆς. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. Σχῆμα 17Χ25, σελίδες 40.

 

– ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΑΠΕΙΛΗι ΠΟΛΕΜΟΥ. Μία εἰδικὴ συλλογὴ προσευχῶν, παρακλητικοῦ κανόνος καὶ ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν δεινῶν τοῦ πολέμου. Μὲ μετάφρασι τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειμένων, ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις καὶ θεολογικὰ σχόλια. Στὰ εἰσαγωγικὰ κείμενα τοῦ βιβλίου ἐμπεριέχονται καὶ δύο κατάλογοι, α) στρατιωτικῶν καὶ ἐν πολέμῳ ἁγίων, β) ἐθνικῶν ἐπετείων. Σχῆμα 14Χ21, σελίδες 104, ᾿Αθῆναι 1999.

 

– ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ. Στὰ 3 μέρη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ τῶν 904 σελίδων ὁ συγγραφεὺς χρησιμοποιῶντας ἄφθονα ντοκουμέντα ἐξετάζει τὶς προαλφαβητικὲς γραφὲς τῆς γῆς, τὸ ἀλφάβητο ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐξέλιξί τους καὶ τὶς ἄλλες μὴ κύριες χρήσεις τοῦ ἀλφαβήτου (ἀριθμοί, μουσικὲς νότες, στενογραφικὰ σημεῖα καὶ λοιπά). Γιὰ πρώτη φορὰ ἀξιοποιοῦνται στὸ ἔπακρο οἱ πληροφορίες τῆς ἁγίας Γραφῆς γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ ἀποκαλύπτεται ὁ ἐφευρέτης τοῦ ἀλφαβήτου. ῾Η ἔκδοσι ἔχει 380 φωτογραφίες ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων, 12 χάρτες, πολλὰ σχέδια καὶ πίνακες, 1170 σημειώσεις, 4400 παραπομπὲς σὲ πηγὲς καὶ καλύπτει κυρίως τοὺς χρόνους 2500 πρὸ Χριστοῦ ἕως 1500 μετὰ Χριστόν. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου - διδάκτορος θεολογίας. Σελίδες 904, σχῆμα 17Χ25, Θεσσαλονίκη 1988. Διατίθεται σὲ περιωρισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.

 


– ΓΡΑΦΙΚΑ. Μιὰ ἐκπληκτικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν τέχνη τοῦ γράφειν ἀπὸ τὰ βαθιὰ προϊστορικὰ χρόνια μέχρι σήμερα, γιὰ τὶς 60 γραφικὲς ὗλες ποὺ δοκίμασε ὁ ἄνθρωπος μέχρι τὴν ἀνακάλυψι τοῦ χαρτιοῦ, γιὰ τὶς μελάνες ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν χωρῶν τῆς γῆς, γιὰ τὰ ἑφτὰ εἴδη βιβλιοδεσίας καὶ γιὰ τὸν ῥυθμὸ τῶν γραμμάτων, ὅπως διαμορφώθηκαν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. Τὸ περισσότερο πηγαῖο ὑλικὸ τοῦ ἔργου χρησιμοποιεῖται γιὰ πρώτη φορά. ᾿Ανατρέπονται παλαιὲς ἐπιστημονικὲς ἀπόψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν μέχρι τώρα, καὶ διατυπώνονται πολλὰ καινούργια συμπεράσματα, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι θεμελιώδη. Τὰ «Γραφικὰ» εἶναι προέκτασι καὶ συνέχεια τοῦ βιβλίου τοῦ ἰδίου συγγραφέως «Τὸ ἀλφάβητο». ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου - διδάκτορος θεολογίας. Σελίδες 320, σχῆμα 17Χ25, Θεσσαλονίκη 1988. Διατίθεται σὲ περιωρισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.

– ΜΟΡΦΗ ΚΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σύντομη μελέτη ποὺ ἀπαντᾷ σὲ ἐρωτήματα τοῦ τύπου· πῶς ἦταν ἡ μορφὴ τοῦ Κυρίου; ποιά ἡ σωματικὴ διάπλασι τοῦ ἀποστόλου Παύλου; πῶς ντυνόταν ὁ ᾿Αβραάμ; ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. Σχῆμα 17Χ25, σελίδες 32.

– ΣΤΥΞ ΚΑΙ ΤΑΡΤΑΡΟΣ (ὁμηρικὲς σπουδές). Πρωτότυπη ἔρευνα γιὰ τὴν ἐξιχνίασι τῆς σημασίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν λέξεων ᾅδης, ταρταρῶ, στυγνός, στυγνάζω, στυγητός, ἀποστυγῶ καὶ ἄλλων ὁμοίων, καὶ γιὰ τὴν χρῆσί τους μέσα στὴν Βίβλο. ῾Υπὸ Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας. Σχῆμα 17Χ25, σελ. 32.

 

 

Κεντρικ διάθεσι – παραγγελίες·

Βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος,

Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη,

Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819.

 

Διεύθυνσι ἐπικοινωνίας (μόνον ἁπλῆς ἀλληλογραφίας)·

Ἐκδόσεις ΚΑΛΑΜΟΣ

Εἰρήνης 3-7, Τ.Κ. 15342, Ἁγία Παρασκευὴ ᾿Αττικῆς.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it