15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου ᾿Εκδόσεις καὶ δημοσιεύσεις «῾Ο Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ» (βιβλιοπαρουσίασι)

 

«Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ»

(βιβλιοπαρουσίασι)

 

 

    Δρος Κωνσταντίνου Σιαμά­κη, Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ, ᾿Αστρονομία-Γεωλογία καὶ ᾿Αρχαία ῾Ιστορία τους. Θεσσαλονίκη 2011, ἐκδόσεις «Δόναξ», σχῆμα 17Χ24, σελ. 416. Copyright δρ Κωνσταντῖ­νος Σιαμάκης, Τ.Θ. 1635, Πανεπιστημι­ούπολις, 54006 Θεσσαλο­νίκη, τηλ. 2310-73.73.77. Χορηγός· ᾿Αρι­στοτέλης Ζίγ­κας.

    Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ τελευταῖος πανεπιστήμων στὸν κόσμο ἦταν ὁ ἀρχαῖος ῞Ελληνας ᾿Αριστοτέλης τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ., ὁ ὁποῖος πρῶτος διῄρεσε τὴν μέχρι τότε ἑνιαία ἐπιστημονικὴ γνῶσι σὲ πολλὲς ἐπὶ μέρους ἐπιστῆμες, διότι πλέον στὴν ἐποχή του ἡ γνῶσι εἶχε αὐξηθῆ τόσο πολύ, ὥστε νὰ μὴν ἐπαρκῇ ὁ νοῦς ἑνὸς μόνον ἀνθρώπου νὰ τὴν ἀφομοιώσῃ καὶ νὰ τὴν κατέχῃ ὁλόκληρη. ἀπὸ τότε ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες εἶναι ἐξειδικευμένοι, καὶ κατέ­χουν συνήθως μία ἐπιστήμη ἢ μόνο ἕνα ἢ δύο μέρη της, καὶ ἔχουν ἁπλῶς μία γενικὴ γνῶσι τῶν ὑπολοίπων τομέων.

    Στὴν περίπτωσι τοῦ δρος Κωνσταντίνου Σιαμάκη ἔχουμε νὰ κά­νουμε μὲ ἕνα ἔκτακτο φαινόμενο ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει τόση πο­λυμέ­ρεια καὶ εὐρυμάθεια στὴν ἐπιστημονική του κατάρτισι, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ κινῆται σχεδὸν τὸ ἴδιο ἀνέτα, μὲ σκέψι πρωτοπόρο καὶ δημιουργική, τόσο στὸν χῶρο τῶν λεγομένων θεωρητικῶν καὶ ἀνθρω­πι­στικῶν ἐπιστημῶν ὅσο καὶ στὸν ἀντίστοιχο τῶν θετικῶν καὶ φυσικο­μαθηματικῶν. δὲν τολμῶ βεβαίως νὰ πῶ ὅτι εἶναι ἕνας σύγχρονος πανεπιστήμων, ἀφοῦ κάτι τέτοιο εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνατο σήμερα, ἀσφαλῶς ὅμως εἶναι ἕνας «πολυεπι­στήμων», ἂν μοῦ ἐπιτρέπεται ὁ νεολογισμός. πέρα ἀπὸ τὴν ἐπὶ δεκαετίες προσφορά του στὴν φιλολογικὴ καὶ θεολογικὴ ἐπιστήμη, γιὰ τὴν ὁποία ἔχει ἀποκτήσει διεθνῆ φήμη, ὁ δρ Κωνσταντῖνος Σιαμάκης ἔχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα καὶ ἄλλες πρωτότυπες καὶ ῥιζοσπαστικὲς μελέτες, ποὺ κινοῦνται συνδυαστικὰ στὸν χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, καὶ ὄχι μόνο, ὅπως· α) ῾Η ὀργάνωσι τῶν ἀριθμητικῶν συστημάτων καὶ τῶν μαθηματικῶν (1988), β) ῾Ιστορία τῆς μουσικῆς τέχνης καὶ τῆς παρασημαντικῆς της (1988), γ) «Μουσικὴ καὶ χορὸς στὸ Βιβλικὸ κόσμο» (1994), δ) «Στοιχεῖα τῆς ὕλης γνωστὰ στὴν ἀρχαιότητα» (1997), ε) «Ἰατρικὴ καὶ ὑγειονομία στὴν Παλαιὰ Διαθήκη» (1998), f) «᾿Ορυκτὰ τῆς Βίβλου» (2002),) ζ) «Τὸ ἡλιακὸ πλανητικὸ σύστημα κατὰ τοὺς ἀρχαίους ῞Ελληνες» (2008).

    Στὶς 416 σελίδες τοῦ νέου του συγγράμματος «῾Ο Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ» (᾿Αστρονομία – Γεωλογία καὶ ᾿Αρχαία ῾Ιστορία τους) παρουσιάζει μὲ εὐσύνοπτο καὶ μεθοδικὸ τρόπο τὴν ἀρχαία καὶ σύγχρονη γνῶσι σ᾿ αὐτοὺς τοὺς τομεῖς, ἀλλὰ συνάμα δίνει καὶ τὶς προσωπικές του ἑρμηνεῖες καὶ ἀνακαλύψεις, στηριγμένες ἐπαρκῶς καὶ μὲ ἄψογο ἐπιστημονικὸ τρόπο, γιὰ πολλὰ φαινόμενα τῆς σύγχρονης ἀστρονομίας, ἀστροφυσικῆς, χημείας, φυσικῆς, γεωλογίας, καὶ βιολογίας, χωρὶς νὰ διστάζῃ ἀκόμη καὶ νὰ διαφοροποιηθῇ ἀπὸ καθιερωμένες ἀπόψεις.

    Τὸ βιβλίο χωρίζεται σὲ τρία μέρη. τὸ 1ο ἔχει τίτλο «Οὐρανός», περιλαμβάνει 9 κεφάλαια καὶ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν ἐξέτασι τῶν ἐννοιῶν ὕλη ἐνέργεια χῶρος καὶ χρόνος μέχρι τὸν γαλαξία καὶ τὸ σύμπαν. τὸ 2ο μέρος ἔχει τίτλο «Γῆ» καὶ στὰ τρία κεφάλαιά του ἐξετάζει τὰ ἀστρονο­μικὰ καὶ ἀστροφυσικὰ στοιχεῖα τοῦ πλανήτη μας καὶ τὸν ἄνθρωπο ὡς ζῶντα ὀργανισμὸ τοῦ γήινου φλοιοῦ. τὸ 3ο μέρος ἔχει τίτλο «῾Ιστορία» μὲ κύριο θέμα του τὴν ἀρχαία παραμεσόγειο ἀστρονομία καὶ γεωλογία. τὰ κείμενα εἶναι γραμμένα μὲ ἐξαιρετικὴ γλαφυρότητα, σαφήνεια καὶ ἀκριβο­λογία, ἐνῷ συνοδεύονται ἀπὸ 86 πίνακες-καταλόγους, 60 φωτο­γραφίες καὶ 20 ἀπεικονίσεις (σκίτσα)

    ῞Οπως σημειώνει ὁ συγγραφεὺς στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου του, «ἀγαλλιῶμαι, ὅταν βυθίζωμαι στὴ μελέτη τῶν ἐπιστημῶν αὐτῶν, ἐπειδὴ μοῦ δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ περιεργάζωμαι τὶς κατασκευὲς τοῦ Κυρίου τὴ λειτουργία τους καὶ τὸ σκοπό τους». καὶ πράγματι ὁ ἀναγνώστης μὲ τὸ παρὸν βιβλίο θὰ ἀντιληφθῇ γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ ποιός εἶναι ὁ οὐσιαστικὸς ῥόλος καὶ ὁ σκοπὸς ὑπάρξεως τῶν πλανητῶν, τῶν δορυφόρων τους, τῶν ἀστεροειδῶν, τῶν μετεωριτῶν, τῶν γαλαξιῶν, τῶν στοιχείων τῆς γῆς, τοῦ σύμπαντος ὁλοκλήρου.

    Μία σύντομη ἀναφορὰ καὶ στὸν χορηγὸ τῆς ἐκδόσεως ᾿Αριστοτέλη Ζίγκα. δὲν τὸν γνωρίζω προσωπικῶς, ἀλλὰ θέλω νὰ τὸν εὐχαριστήσω καὶ νὰ τὸν συγχαρῶ γιὰ τὴν εὐγενική του πρᾶξι νὰ χορηγήσῃ τὴν ἔκδοσι αὐτοῦ καὶ ἄλλων παρομοίων βιβλίων. ἀποδεικνύεται φίλος τῆς ἐπιστή­μης καὶ τῆς ἀληθείας. καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι στοὺς δύσκολους οἰκονο­μικοὺς καιροὺς ποὺ διερχόμεθα προτιμᾷ νὰ χορηγῇ τὴν διάδοσι τῆς ἐπιστημονικῆς γνώ­σεως εἶναι ἀρκετό, γιὰ νὰ τοῦ ἀποδοθῇ ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ εὐεργέτου. καὶ εἶναι πράγματι ἕνας εὐεργέτης τῆς χώρας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.

    Σταχυολογῶ κάποια ἀπὸ τὰ πολλὰ ἀξιοπρόσεκτα σημεῖα τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.

— Γιατί ἕνας ἀριθμὸς ἀπὸ τὰ λεγόμενα ὑπατομικὰ σωματίδια εἶναι μόνο φαντασιώσεις.

— Πόσα πράγματα ἀγνοεῖ ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ σύμπαν καὶ τὴν γῆ καὶ ποιά ἀπὸ αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ τὰ ἀνακαλύψῃ ποτέ.

— Τί εἶναι πλανήτης· καὶ ὅτι στὸ ἡλιακὸ πλανητικό μας σύστημα οἱ πλανῆτες δὲν εἶναι οὔτε 9 οὔτε 10, ἀλλὰ μερικὰ ...ἑκατομμύρια!

— Ποιές συνθῆκες ἐπικρατοῦσαν στὴν γῆ, ὅταν ἐπάνω της δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη τὰ ζῷα, ἀλλὰ μόνον τὰ φυτά.

— Ποιοί εἶναι οἱ ἀπαράβατοι νόμοι τῆς οὐρανίου μηχανικῆς καὶ ποιές σημερινὲς ἀντιλήψεις εἶναι πράγματα ἀφύσικα γιὰ τὴν οὐράνιο μηχανική.

— Γιατί οἱ κομῆτες καὶ οἱ ἀστεροειδεῖς δὲν εἶναι ἐπικίνδυνοι καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ συγκρουστοῦν μὲ τὴν γῆ.

— Ποιοί εἶναι οἱ 4 φύλακες τῆς γῆς ποὺ περιπολοῦν γύρω της καὶ τὴν προστατεύουν.

— Ποιοί εἶναι οἱ σκουπιδοσυλλέκτες, οἱ σκουπιδοφάγοι καὶ οἱ σκου­πιδότοποι τοῦ πλανητικοῦ δίσκου.

— Πῶς κάθε μέρα φτάνουν στὴν γῆ 100 τόνοι ἐξωγήινου ὑλικοῦ!

— Ποιά πεδία τῆς ἀστρονομίας εἶναι ἀκόμη ἀνεξερεύνητα καὶ περιμένουν τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ θὰ τὰ ἐρευνήσουν.

— Πόσα φίλτρα προστασίας περιβάλλουν τὴν ζωὴ πάνω στὴν γῆ.

— Ποιά εἶναι τὰ διαστημικὰ σφουγγαρόπανα καὶ ἀπορροφητῆρες.

— Τί συμβαίνει, ὅταν συγκρούωνται δύο γαλαξίες.

— Τί εἶναι οἱ δακτύλιοι τῶν πλανητῶν, καὶ ποιός εἶναι ὁ δακτύλιος τῆς γῆς ποὺ οἱ ἀστρονόμοι δὲν ἔχουν ἀνακαλύψει ἀκόμη.

— Γιατί οἱ προσομοιώσεις μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς εἶναι ἀνεγγύητες καὶ ὁδηγοῦν σὲ ψευδοσυμπεράσματα.

— Ποιός εἶναι ὁ πλησιέστερος σωματοφύλακας καὶ μασὲρ τῆς γῆς.

— Γιατί ὅσα λέγονται γιὰ τὴν ἐξαφάνισι τῶν δεινοσαύρων εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς.

— Πῶς δημιουργήθηκε τὸ πλανητικό μας σύστημα, ποιός πλανήτης ἐμφανίστηκε πρῶτος καὶ ποιός τελευταῖος.

— Πῶς μποροῦμε νὰ δοῦμε παλιὰ «βίντεο» ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ σύμπαντος.

— Τί εἶναι οἱ παρεξηγημένες «μαῦρες τρῦπες» καὶ ποιός ὁ ῥόλος τους.

— Πῶς κάποτε ἡ ῾Ελλάδα βρισκόταν ἀκριβῶς πάνω στὸν ἰσημερινό.

— Σὲ ποιό σημεῖο τῆς χώρας μας βρίσκεται τὸ μεγαλείτερο ἡφαίστειο ὅλων τῶν ἐποχῶν πάνω στὴν γῆ.

— Ποιά εἶναι ἡ μεγαλείτερη πυρηνικὴ βόμβα τοῦ πλανήτη καὶ τί μᾶς προστατεύει ἀπ᾿ αὐτήν.

— Τί θὰ συμβῇ, ὅταν τὰ ἡφαίστεια καὶ οἱ σεισμοὶ τῆς γῆς σταματήσουν τελείως τὴν δραστηριότητά τους.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα μᾶς περιμένουν στὶς 416 σελίδες αὐτοῦ τοῦ συναρπαστικοῦ βιβλίου.

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

(symbole@mail.com)

 

 

(Δημοσιεύτηκε στὸν ᾿Εκκλησιολόγο, φ. 240, 3/3/2012)