15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου ᾿Εκδόσεις καὶ δημοσιεύσεις Εὐχολόγιον τὸ μέγα (νέα ἔκδοσις)

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟ ΜΕΓΑ

 

 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΝ

ΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑΣ,

τὰς τῶν χειροτονιῶν τάξεις, τὴν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ ἀκολουθίαν,

τάς τε ἄλλας ἱεροπραξίας καὶ εὐχάς,

καὶ τὰ ἀποστολοευαγγέλια τῶν ἐπισημοτέρων ἑορτῶν.

 

 

Νεωστὶ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας διορθωθὲν

ΕΞ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

μετά τινων ἀναγκαίων προσθηκῶν

 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ͵βιδ΄ – 2014

 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ. Νέα λειτουργικὴ ἔκδοσι, ἐπιμελημένη καὶ διωρθωμένη, δίχρωμη ἐκτύπωσι (κόκκινο – μαῦρο), καλλιτεχνικὸ ἐξώφυλλο (χρυσοτυπία), σχῆμα 17 Χ 25, σελίδες 840 (112 + 728).

Τὸ ἀπαραίτητο αὐτὸ λειτουργικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὸ σύν­ολον σχεδὸν τῶν μυστηρίων, ἱεροτελεστιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν τῆς ᾿Ορθοδό­ξου ᾿Εκκλησίας εἶχε ἐκδοθῆ γιὰ τελευταία φορὰ τὸ 1927 καὶ ἀπὸ τότε μέ­χρι σήμερα δὲν εἶχε γίνει νέα ἔκδοσί του. ῞Οποιες ἐκδόσεις του ἔγιναν στὸ ἐνδιάμεσο διάστημα ἦσαν φωτογραφικὲς ἀναπαραγωγὲς παλαιοτέρων ἐκ­δόσεων (μὲ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες τους) ἢ ἐκδόσεις μεμονωμένων ἀκολου­θιῶν καὶ μικρῶν εὐχολογίων, ποὺ δὲν καλύπτουν ὅλη τὴν ὕλη τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου. ῞Υστερα ἀπὸ 90 σχεδὸν χρόνια οἱ ᾿Εκδόσεις Παπαδημητρίου εἶναι στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ προσφέρουν στὸν εὐλαβῆ κλῆρο καὶ τοὺς φιλακόλουθους πιστοὺς τὴν παροῦσα νέα ἔκδοσι, ἡ ὁποία διαφέρει κατὰ πολὺ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες ἐκδόσεις τῶν τελευ­ταίων 5 αἰώνων. Συγκεκριμένα ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες διαφορές.

Πρόλογος 10 σελίδων (τί λέγουν οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐκδότες, ἐπιμε­λητὲς καὶ ἐρευνητὲς γιὰ τὶς δυσκολίες τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου).

– ᾿Αναλυτικὴ εἰσαγωγὴ 40 σελίδων, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων διευκρι­νίζεται ὁ ὅρος «εὐχολόγιον», δίνεται ὁ ἀκριβὴς καὶ πλήρης ὁρισμὸς αὐτοῦ, καὶ παρέχονται πολλὲς ἀκόμη πληροφορίες.

– Πλουσιώτατο ὑπόμνημα 46 σελίδων, μὲ τὸ ὁποῖο γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἔκδοσι τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου δηλώνονται οἱ περισσότερες διορθώσεις, ἀλλαγές, ἀποκαταστάσεις καὶ βελτιώσεις ποὺ ἔγιναν στὴν ἔκδοσι.

– ᾿Ελήφθησαν ὑπόψιν περίπου 100 λειτουργικὰ χειρόγραφα (τοῦ 4ου ἕως τοῦ 18ου αἰῶνος).

– Ἔγινε παραβολὴ 130 περίπου λειτουργικῶν παλαιτύπων ἐκδόσεων.

᾿Αποκαθίστανται πολλὰ σημεῖα κειμένου βάσει χειρογράφων.

– Γενικῶς ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ 1000 ἀναγκαῖες διορθώσεις ὡς ἑξῆς·

α) Διωρθώθηκαν περισσότερα ἀπὸ 300 σημεῖα εὐχῶν μὲ ἐσφαλμένο ἢ ἐλλιπὲς κείμενο (σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις δογματικῆς σημασίας).

β) ᾿Αποκαταστάθηκαν ἢ συμπληρώθηκαν περισσότερα ἀπὸ 200 βιβλικὰ χωρία, προκείμενα καὶ ἀποσπάσματα.

γ) Περισσότερες ἀπὸ 460 φιλολογικὲς διορθώσεις (διαιωνιζόμενες ἀνορθογρα­φίες, σημεῖα στίξεως, διορθώσεις ἢ προσθῆκες ἢ ἀποκαταστά­σεις τίτλων καὶ ὑποτί­τλων, συντακτικὲς ἐξομαλύνσεις ὁδηγιῶν).

δ) ᾿Αποκαταστάθηκαν στὴν θέσι τους ἢ διατηρήθηκαν εὐχὲς ἢ καὶ ὁλό­κληρες ἀκολουθίες, ποὺ ἔλειπαν ἀπὸ κάποιες ἐκδόσεις, ἐνῷ ἀντιθέτως ἀφαιρέθηκαν φρά­σεις ἢ εὐχὲς οἱ ὁποῖες αὐθαιρέτως εἰσήχθησαν σὲ νεώτερες ἐκδόσεις (50 περίπου περιπτώσεις).

300 σχόλια, παρατηρήσεις, καὶ ἐπισημάνσεις (στὴν εἰσαγωγή, στὸ ὑπόμνημα, καὶ σὲ ὑπο­σημειώσεις) μὲ περιεχόμενο κριτικό, φιλολογικό, λειτουργικό, τελε­τουργικὸ καὶ πραγματολογικό.

Γιὰ πρώτη φορὰ σὲ λειτουργικὴ ἔκδοσι ἀποκαθίσταται πλῆρες τὸ νεκρώσιμον κοντάκιον.

Νέα κατάταξι τῆς ὕλης τοῦ Εὐχολογίου, πρακτικώτερη, ὥστε νὰ διευκολύνεται ὁ ἀναγνώστης στὴν ἐξεύρεσι κάθε ἀκολουθίας ἢ εὐχῆς.

Νέο ἐπίμετρο 40 σελίδων (μὲ δοξολογίες σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους, καὶ ἄλλες ἀναγκαῖες ἀκολουθίες καὶ διατάξεις).

᾿Αναλυτικὸς πίναξ περιεχομένων ἑλληνιστί.

– Σελίδα τίτλου, περιεχόμενα, καὶ ἀλφαβητικὸ εὑρετήριο ἀγγλιστί.

Γιὰ πρώτη φορὰ περιέχονται στὸ τέλος 9 εὑρετήρια τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου·

1) βιβλικῶν χωρίων καὶ περικοπῶν,

2) κυρίων ὀνομάτων,

3) λειτουργικῶν θεμάτων καὶ ὅρων,

4) ὁμολογιακῶν κειμένων καὶ λιβέλλων,

5) εὐχῶν,

6) ἀπαγγελλομένων κειμένων,

7) ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων,

8) ὑμνογραφημάτων,

9) ἀλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων.

᾿Επιστημονικὴ καὶ ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια: Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώ­της. ISBN 978-960-550-153-2, λιανικὴ τιμὴ (μὲ Φ.Π.Α.) μόλις 33 € [προσοχή· ἡ τιμὴ αὐτὴ εἶναι σχεδὸν ἡ μισὴ τιμὴ ἀπὸ ἐκείνην ποὺ εἶχε ὑπολογιστῆ ἀρχικῶς.]

Εἰδικὴ προσφορὰ γιὰ ἱεροὺς ναούς, μονές, καὶ κληρικούς.  σὲ ὁμαδικὲς παραγγελίες (ἀπὸ 5 ἀντίτυπα καὶ ἄνω) γίνεται ἐπιπλέον ἔκπτωσι, ὥστε ἡ τιμὴ κάθε ἀντιτύπου μειώνεται στὰ 25 € μόνο.

Παραγγελίες καὶ πληροφορίες· ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ᾿Αλί­τσης 4, ᾿Αθῆναι Τ.Κ. 10433, τηλ. 210-8254321, φὰξ 210-8254322.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ............................................................................... 5*

Contents...................................................................................... 12*

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ........................................................................... 17*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................... 27*

1. ῾Ορισμὸς τοῦ Εὐχολογίου...................................................... 27*

2. Χειρόγραφα μὲ εὐχολογικὸν περιεχόμενον........................ 30*

3. Ἔντυποι ἐκδόσεις Εὐχολογίων καὶ συναφῶν κειμένων.... 35*

4. ῾Η ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσις........................................................... 48*

5. Νέα διάρθρωσις τῆς ὕλης..................................................... 53*

6. Διορθώσεις, διαχωρισμοὶ καὶ ἀποκαταστάσεις................. 55*

7. Λειτουργικαὶ καὶ τελετουργικαὶ ἐπισημάνσεις.................. 63*

8. Προτεινόμεναι βελτιώσεις.................................................... 66*

ΥΠΟΜΝΗΜΑ διορθώσεων κ.λπ. .................................................. 67*

 

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

 

1. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

Διάταξις τῆς Ἱεροδιακονίας............................................................... 1

Ἀκολουθία τοῦ Λυχνικοῦ, ἤ τοι τοῦ Ἑσπερινοῦ............................ 13

᾿Ακολουθία τοῦ Ὄρθρου.................................................................. 25

Διάταξις τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας.................................... 35

Σύντ. ἑρμηνεία περὶ τοῦ τίνα τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἁγ. Ἄρτου....... 45

῾Η θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου............................ 47

῾Η θεία Λειτουργία Βασιλείου τοῦ Μεγάλου................................ 75

῾Ερμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων................ 99

᾿Ακολουθία ῾Εσπερινοῦ τῶν Προηγιασμένων............................... 101

῾Η θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων...................................... 111

᾿Απολύσεις τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν............................................ 123

 

2. ΛΟΙΠΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ

α) Τάξεις Χειροτονιῶν καὶ Προχειρίσεων

Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Ὑποδιακόνου............................................. 125

Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Διακόνου.................................................... 126

Τάξις ἐπὶ Χειροτονίᾳ Πρεσβυτέρου............................................. 130

Τάξις ἐπὶ Χειροτoνίᾳ Ἐπισκόπου................................................ 133

—῾Η αὐτὴ τάξις μετὰ πλατυτέρας ἐκθέσεως.............................. 136

—῾Η αὐτὴ τάξις κατὰ τὴν ἑρμηνείαν Μητροφάνους Νύσσης..... 144

Τάξις ἐπὶ χειροτονίᾳ ἀναγνώστου καὶ ψάλτου........................... 149

— ᾿Επὶ προχειρίσει ἀρχιδιακόνου ἢ μ. οἰκονόμου κ.λπ. .......... 150

᾿Ακολουθία ἐπὶ προχειρίσει πνευματικοῦ.................................... 152

 

β) Τὰ περὶ τὴν γέννησιν, τὸ βάπτισμα καὶ τὸ χρῖσμα

Εὐχαὶ εἰς γυναῖκα λεχὼ τῇ α΄ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως................... 154

Εὐχὴ εἰς παιδίον λαμβάνον ὄνομα τῇ η΄ ἡμέρᾳ........................... 156

Εὐχαὶ εἰς γυναῖκα λεχὼ μετὰ μ΄ ἡμέρας

   καὶ εἰς τὸ ἐκκλησιάσαι παιδίον............................................... 157

Εὐχὴ εἰς γυναῖκα, ὅταν ἀποβάληται............................................. 160

Κανόνες περὶ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος......................................... 161

Τάξις γινομένη πρὸ τοῦ Βαπτίσματος......................................... 164

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος............................................. 171

Εὐχαὶ τῆς ᾿Απολούσεως................................................................. 180

Εὐχαὶ εἰς Τριχοκουρίαν................................................................. 182

᾿Ακολουθία περὶ τῶν ἀπ’ ἀρνήσεως ἐπιστρεφόντων.................. 183

Πῶς χρὴ δέχεσθαι τὸν ἐξ Ἰουδαίων προσερχόμενον................... 189

 

γ) Τὰ περὶ τὸν γάμον

᾿Ακολουθία τοῦ ᾿Αρραβῶνος.......................................................... 194

᾿Ακολουθία τοῦ Στεφανώματος, ἤ τοι τοῦ Γάμου....................... 198

Εὐχὴ ἐπὶ λύσιν Στεφάνων............................................................ 209

Κεφάλαια περὶ διγάμων............................................................... 210

᾿Ακολουθία εἰς δίγαμον................................................................. 210

 

δ) Εὐχέλαιον καὶ ἐξομολόγησις

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλαίου....................................................... 217

Κανὼν εἰς τὸ Εὐχέλαιον............................................................ 217

Καθαγιασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου......................................... 224

᾿Ακολουθία τῶν ἐξομολογουμένων............................................... 248

Εὐχαὶ ἐπὶ μετανοούντων............................................................... 249

Εὐχαὶ ἐπὶ τῶν ἐν ἐπιτιμίοις ὄντων.............................................. 250

Εὐχὴ (μετὰ θάνατον) συγχωρητική.............................................. 251

 

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΙ

 

α) Διὰ τὸν ἱερὸν ναόν

Ἀκολουθία καὶ τάξις εἰς ᾿Εγκαίνια ναοῦ..................................... 252

῾Ερμηνεία πάντων τῶν εἰδῶν τοῦ ἐγκαινιασμοῦ.................... 252

Εἰς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων λειψάνων............................. 253

Εἰς τὸν ῾Εσπερινόν.................................................................... 255

Εἰς τὸν Ὄρθρον......................................................................... 259

Εἰς τὸν ᾿Εγκαινισμόν................................................................ 265

Εἰς τὴν Λειτουργίαν.................................................................. 284

Εὐχαὶ διάφοροι εἰς ᾿Εγκαίνια, Πατριάρχου Καλλίστου............. 286

Τάξις ἐπὶ καθιερώσει ᾿Αντιμηνσίων............................................ 288

Τάξις ἐπὶ σαλευθείσης ἁγίας Τραπέζης..................................... 289

Τάξις ἐπὶ θεμελίῳ Ἐκκλησίας...................................................... 291

Περὶ Σταυροπηγίου....................................................................... 292

Τάξις τῇ μεγάλῃ Ε΄ ἐν τῇ ἐκπλύσει τῆς ἁγ. Τραπέζης.............. 293

Τάξις περὶ τῆς ἁγ. Τραπέζης ἧς τὰ ἄμφια διεφθάρησαν.......... 295

Εὐχαὶ ἐπὶ ᾿Εκκλησίας βεβηλωθείσης........................................... 296

 

β) ᾿Εκκλησιαστικαὶ Διακονίαι καὶ Μοναχικαὶ Κουραί

Τάξις ἐπὶ προχειρίσει ῾Ηγουμένου............................................... 298

Τάξις ἐπὶ προχειρίσει διαφόρων.................................................. 301

Εὐχὴ τῷ εἰσερχομένῳ εἰς Διακονίαν ᾿Εκκλησιαστικήν............... 302

᾿Ακολουθία εἰς ἀρχάριον ῾Ρασοφοροῦντα.................................... 302

᾿Ακολουθία τοῦ Μικροῦ Σχήματος, ἤ τοι τοῦ Μανδύου............. 304

᾿Ακολουθία τοῦ Μεγάλου καὶ ἀγγελικοῦ Σχήματος................... 313

Εὐχὴ εἰς τὸ ᾿Αποκουκουλίσαι....................................................... 329

 

γ) ῾Αγιασμοὶ καὶ ἑορτολογικά

᾿Ακολουθία τοῦ Μικροῦ ῾Αγιασμοῦ.............................................. 330

᾿Ακολουθία τοῦ Μεγάλου ῾Αγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων.............. 337

Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τὰ βαΐα τῇ Κυριακῇ τῶν βαΐων............. 347

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου Μύρου........................................................ 347

᾿Ακολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος................................................... 350

Λόγος παραινετικὸς τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ.................................... 356

Λόγος κατηχητικὸς τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα................................ 357

᾿Ακολουθία τῆς γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς........................... 358

Εὐχὴ ἑορτίων κολλύβων (ἑορταζομένου ἁγίου).......................... 372

 

δ) Τὰ περὶ τὸ τέλος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου

᾿Ακολουθία εἰς ψυχορραγοῦντα.................................................... 373

Εὐχὴ εἰς ψυχὴν κρινομένην............................................................ 377

Εὐχὴ ἑτέρα εἰς ψυχορραγοῦντα..................................................... 377

Περὶ τοῦ πῶς δεῖ θάπτειν τοὺς νεκρούς...................................... 378

᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς κοιμηθέντας Χριστιανούς.............. 379

Ἐξοδιαστικὸν τῶν Μοναχῶν........................................................ 405

᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς Ἱερεῖς.............................................. 419

᾿Ακολουθία Νεκρώσιμος εἰς κοσμικοὺς ἄνδρας.......................... 448

Κανὼν ᾿Αναπαύσιμος εἰς νήπια τελευτήσαντα........................... 452

Εὐχαὶ συγχωρητικαὶ εἰς τεθνεῶτα............................................... 458

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΙ ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑΙ

 

1. ΕΠΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

α) Παρακλήσεις καὶ Λιταί

Μικρὰ (ἢ κοινὴ) Παράκλησις εἰς τὴν Θεοτόκον......................... 460

Κανὼν Παρακλητικὸς ἐν ἐξομολογήσει ἁμαρτωλοῦ.................. 468

᾿Ακολουθία εἰς διαφόρους Λιτὰς καὶ ᾿Αγρυπνίας........................ 472

Εὐχὴ Παρακλητικὴ εἰς πᾶσαν Λιτήν............................................ 478

 

β) ᾿Ακολουθία εἰς ἀνομβρίαν

᾿Αποστολευαγγέλιον εἰς ἀνομβρίαν............................................. 480

᾿Εκτενὴς ἐπὶ αὐχμῷ ἀνομβρίας..................................................... 481

Κανὼν ἱκετήριος ἐπὶ ἀνομβρίᾳ.................................................... 483

Εὐχαὶ ἐπὶ ἀνομβρίας..................................................................... 486

 

γ) ᾿Ακολουθία εἰς φόβον σεισμοῦ

Κανὼν εἰς φόβον σεισμοῦ............................................................. 494

Εὐχαὶ ἐπὶ ἀπειλὴν σεισμοῦ.......................................................... 499

᾿Αποστολευαγγέλιον εἰς σεισμόν................................................. 502

 

δ) ᾿Ακολουθία εἰς λοιμώδη νόσον καὶ λιμόν

Κανὼν εἰς ἀπειλὴν λοιμικῆς ἀσθενείας...................................... 503

Εὐχαὶ εἰς λοιμικὴν νόσον.............................................................. 507

Εὐχαὶ ἐν καιρῷ λιμοῦ.................................................................... 514

 

ε) ᾿Ακολουθία ἐπὶ ἀπειλῇ πολέμου καὶ συμφορᾷ λαοῦ

᾿Αποστόλος καὶ Εὐαγγέλιον εἰς ἐπιδρομὰς ἐθνῶν...................... 516

Κανὼν παρακλητικὸς ἐπὶ προσδοκίᾳ πολέμου........................... 517

Εὐχαὶ ἐπὶ ἐπιδρομὰς ἐθνῶν.......................................................... 521

Εὐχαὶ ἐπὶ συμφορᾷ λαοῦ, Πατριάρχου Καλλίστου.................... 525

Εὐχὴ ὑπὲρ τοῦ χριστωνύμου λαοῦ............................................... 529

Εὐχὴ εἰς βασιλέα καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ................................... 530

 

2. ΤΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

 

α) Εἰς πάσχοντας ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων

Ἐξορκισμοὶ Βασιλείου τοῦ μεγάλου........................................... 532

Ἐξορκισμοὶ τοῦ Χρυσοστόμου..................................................... 536

 

β) Εἰς ἀσθενείας καὶ νόσους

Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς ἀσθενεῖς.............................................. 540

Εὐχὴ ἐπὶ ἀρρώστου....................................................................... 543

Εὐχὴ ἐπὶ πᾶσαν ἀρρωστίαν.......................................................... 544

Εὐχὴ εἰς ἀσθενῆ καὶ μὴ ὑπνοῦντα................................................ 545

῞Οταν σταυροῖ ὁ Ἱερεὺς μετὰ τῆς ἁγίας λόγχης......................... 546

 

γ) ᾿Επὶ κτηρίων καὶ περὶ τὴν οἰκίαν

Εὐχὴ εἰς θεμέλιον οἴκου................................................................ 546

Εὐχὴ ὅταν μέλλῃ τις εἰσελθεῖν εἰς οἶκον νέον............................. 547

Εὐχὴ ἐπὶ οἰκίας περιεργαζομένης ὑπὸ πονηρῶν πνευμάτων..... 547

᾿Ακολουθία εἰς κάμινον................................................................. 548

Εὐχὴ ἐπὶ ὀρύξει φρέατος.............................................................. 550

Εἰ συμβῇ τι μιαρὸν ἐμπεσεῖν εἰς φρέαρ ὕδατος......................... 550

Εἰ συμβῇ τι μιαρὸν προσφάτως ἐμπεσεῖν εἰς ἀγγεῖον............... 551

Εὐχὴ ἐπὶ σκεύους μιανθέντος....................................................... 552

Εὐχὴ ἐπὶ σίτου μιανθέντος ἢ ἀλεύρου κ.λπ................................ 552

 

δ) Εὐχαὶ εἰς ἀνάγκας γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων

Εὐχὴ ἐπὶ σπόρου........................................................................... 553

Εὐχὴ ἐπὶ ἅλατος............................................................................ 553

Εὐχὴ ἐπὶ τῶν προσφερόντων ἀπαρχὰς ὀπώρας......................... 553

Εὐχὴ ἐπὶ ἅλωνος............................................................................ 554

Εὐχὴ εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος...................................................... 554

Εὐχὴ ἐπὶ τρύγης ἀμπέλου............................................................. 554

Εὐχὴ ἐπὶ εὐλόγησιν οἴνου............................................................. 555

Εὐχὴ εἰς μετάληψιν σταφυλῆς...................................................... 555

Τάξις εἰς χωράφιον κ.λπ., εἰ συμβῇ βλάπτεσθαι........................ 556

Ἐξορκισμὸς τοῦ ἁγίου Τρύφωνος εἰς κήπους κ.λπ. ................. 556

Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι ποίμνην.................................................... 559

Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι ἐδέσματα κρεῶν..................................... 559

Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι τυρὸν καὶ ὠὰ........................................... 559

ε) ᾿Επὶ θαλασσίων ἔργων καὶ ταξιδίων

Εὐχὴ εἰς τὸ κατασκευάσαι πλοῖον............................................... 560

Εὐχὴ εἰς τὸ εὐλογῆσαι δίκτυα...................................................... 560

Εὐχὴ ἐπὶ ἀπειλὴν βροντῶν καὶ ἀστραπῶν.................................. 561

Εὐχὴ ἐπὶ δυσκρασίας ἀνέμων καὶ κλύδωνα θαλάσσης.............. 561

Περὶ ὑψώσεως τῆς Παναγίας, ὅταν μέλλῃ τις ταξιδεῦσαι......... 563

Εὐχὴ ἑτέρα ἐπὶ μέλλοντος τινὸς πλέειν...................................... 565

 

Ϛ) Εὐχαὶ εἰς διαφόρους ἀνάγκας

Εὐχὴ ἐπὶ τοῖς ἀπὸ ἔχθρας εἰρηνεύουσιν...................................... 565

᾿Ακολουθία εἰς παῖδας κακοσκόπους.......................................... 566

Εὐχὴ ὅταν ἀπάρχηται παιδίον μανθάνειν γράμματα.................. 567

᾿Ακολουθία εἰς υἱοθεσίαν.............................................................. 568

Εὐχὴ ἐπὶ τῶν προπετῶς ὀμνυόντων............................................ 569

Εὐχὴ εἰς πόλεμον πορνείας........................................................... 570

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

 

1. ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ

ἤ τοι ᾿Απόστολοι καὶ Εὐαγγέλια τοῦ ἐνιαυτοῦ

 

Σεπτεμβρίου μηνός........................................................................ 571

᾿Οκτωβρίου μηνός........................................................................... 576

Νοεμβρίου μηνός............................................................................ 578

Δεκεμβρίου μηνός.......................................................................... 584

᾿Ιανουαρίου μηνός.......................................................................... 590

Φεβρουαρίου μηνός....................................................................... 595

Μαρτίου μηνός............................................................................... 598

᾿Απριλίου μηνός.............................................................................. 601

Μαΐου μηνός.................................................................................. 603

᾿Ιουνίου μηνός................................................................................ 605

᾿Ιουλίου μηνός................................................................................. 610

Αὐγούστου μηνός........................................................................... 612

Εἰς μνήμας ἁγίων γυναικῶν.......................................................... 617

῾Εωθινὰ Εὐαγγέλια ια΄................................................................... 621

 

2. ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ

(διὰ ῾Ιερεῖς καὶ λαϊκούς)

Προσευχὴ ἐπὶ αἰσχρῶν λογισμῶν................................................ 630

Προσευχὴ εἰς πόλεμον πορνείας.................................................. 630

Προσευχὴ πρὸ τοῦ ὑπνῶσαι καὶ εἰς ἐνυπνιαζόμενον................. 630

᾿Ακολουθία εἰς Ἱερέα ἢ λαϊκὸν ἐνυπνιασθέντα........................... 631

 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Γράμμα Συστατικόν...................................................................... 635

Γράμμα Ἐνταλτήριον.................................................................... 635

Τύπος Κανονικῆς Συμμαρτυρίας................................................. 636

῾Ερμηνεία τῶν ὀφφικίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.................... 637

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Δοξολογία ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ᾿Επετείῳ τοῦ 1940.............................. 643

Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους................................ 646

Δοξολογία ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ᾿Επετείῳ τοῦ 1821.............................. 648

᾿Ακολουθία ἐπὶ ἐπανασυστάσει Γάμου διαζευχθέντων............ 650

Διάταξις τῆς ἀκολουθίας τῶν ᾿Εγκαινίων (ἐκ τοῦ Τ.Μ.Ε.)........ 652

῾Η τελετὴ τῶν ᾿Εγκαινίων......................................................... 655

Διάταξις τῆς Νεκρωσίμου ἀκολουθίας (ἐκ τοῦ Τ.Μ.Ε.)............ 663

᾿Απόστολος καὶ Εὐαγγέλιον εἰς νήπια κοιμηθέντα.................... 669

῾Ομολογία Πίστεως ἐν χειροτονίᾳ ᾿Επισκόπου............................ 670

Διάταξις τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ ἁγίου Μύρου............................. 674

 

ΜΕΡΟΣ F΄

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Εὑρετήριον βιβλικῶν χωρίων καὶ περικοπῶν............................. 683

Εὑρετήριον κυρίων ὀνομάτων....................................................... 687

Εὑρετήριον λειτουργικῶν θεμάτων καὶ ὅρων.............................. 691

Πίναξ ὁμολογιακῶν κειμένων καὶ λιβέλλων............................... 692

Εὑρετήριον εὐχῶν.......................................................................... 693

Πίναξ ἀπαγγελλομένων κειμένων................................................ 700

Εὑρετήριον ἱερατικῶν ἐκφωνήσεων.............................................. 701

Εὑρετήριον ὑμνογραφικόν............................................................. 710

᾿Αλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων (ἑλληνιστί)........................... 716

᾿Αλφαβητικὸς πίναξ περιεχομένων (ἀγγλιστί)............................ 722

 

 

(Δημοσίευσις· 30/1/2014)

 


Book review in English