15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου Λογοτεχνία καὶ λογοτεχνοκριτική

 

 

                      ῾Η πτῶσις

 

— Σήμερα μαῦρος οὐρανὸς κι ἡ φύσι ἀναστενάζει,

    ὅλα τὰ ζῷα κλαίουσι καὶ τὰ φυτὰ λυποῦνται,

    δίπλα μου παραστέκουσι κι ἀπαρηγόρητά ᾿ναι,

    τ᾿ εἶδα μεγάλη συμφορά, καὶ οἱ χαρὲς μ᾿ ἀφῆκαν.

— Μή ᾿ναν ὁ ἥλιος ἔσβησε καὶ ὁ ἀπάνω κόσμος;

    μή ᾿ναν ἡ γῆς ἐσείστηκε, καὶ σχίστηκαν τὰ ὄρη;

    μή ᾿να τὰ ἄστρα ἔπεσαν καὶ χαλασμὸν ἐκάμαν;

— Μήτε ὁ ἥλιος ἔσβησε, μήτε ἡ γῆς ἐσείστη,

    μήτε τὰ ἄστρα ἔπεσαν καὶ χαλασμὸν δὲν κάμαν,

    μον᾿ ἔπεσε μιὰ κοπελιὰ στὸ ῥέμα τοῦ χειμάρρου.

— ῾Ο κόσμος εἶναι χείμαρρος, κι ἡ γνώμη του σὰ ῥέμα.

 

                                                                       29/11/1985

 

(δημοσίευσις 19/1/2011)