15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου Πνεῦμα ψυχαγωγίας καὶ εὐθυμίας Γιὰ μία «χριστιανικὴ» ἀγγελία

PostHeaderIcon Γιὰ μία «χριστιανικὴ» ἀγγελία

 

Γιὰ μία «χριστιανικὴ» ἀγγελία

 

    Προσφάτως ἕνας χριστιανός, καθηγητὴς φιλόλογος χωρὶς διδακτικὲς ὑποχρεώσεις, θέλησε νὰ δημοσιεύσῃ μία ἀγγελία ὅτι παραδιδει ἰδιαίτερα φιλολογικὰ μαθήματα στὴν περιοχή του.  ὄντας ἄνθρωπος μὲ ἐκκλησια­στι­κὴ συνείδησι καὶ συνδρομητὴς ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ἐντύπων, σκέφτηκε νὰ δημοσιεύσῃ τὴν ἀγγελία του σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔντυπα.  διαλέγει ἕνα καὶ ἐπικοινωνεῖ.  ὕστερα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἐπικοινωνίες καὶ τηλε­φω­νή­ματα ἐπὶ μία ἑβδομάδα περίπου, κατορθώνει νὰ βρῇ τὸν ὑπεύθυνο γιὰ τὸ θέμα του, διότι κανεὶς ἄλλος δὲν ἤξερε νὰ τὸν ἐνημερώσῃ.  ῥωτᾷ λοιπόν·

    — Εἶμαι καθηγητὴς φιλόλογος, λαμβάνω τακτικῶς τὸ ἔντυπό σας καὶ θὰ ἤθελα νὰ δημοσιεύσω μία ἀγγελία ὅτι παραδίδω ἰδιαίτερα φιλολογικὰ μαθήματα.  πεῖτέ μου παρακαλῶ τί χρειάζεται νὰ σᾶς στείλω, πόση ἔκτασι μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸ κείμενο τῆς ἀγγελίας καὶ πόσο θὰ μοῦ κοστίσῃ, διότι βλέπω ὅτι δημοσιεύετε τέτοιες ἀγγελίες.

    ᾿Ιδοὺ ἡ ἀπάντησις τοῦ ὑπευθύνου.

    — Βεβαίως, κύριε.  τὸ ἔντυπό μας εἶναι ἐκκλησιαστικό, καὶ δημο­σι­εύ­ει μόνον ἐπιλεγμένες ἀγγελίες καὶ διαφημίσεις, ἀφοῦ πρῶτα ἐξεταστοῦν ἀπὸ τὸ διοικητικὸ συμβούλιο.  γι᾿ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑποβάλλει τὴν ἀγγελία.  θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ μᾶς προσ­κο­μίσετε τὰ ἑξῆς.

    1ον) α – Πιστοποιητικὸ θρησκευτικῶν φρονημάτων, ὑπογε­γραμ­μέ­νο ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας σας καὶ τὸν οἰκεῖο μητροπολίτη!  τὸ σχετικὸ ἔντυπο τὸ συμπληρώνουν στὴν ἐνορία σας, ὅπου θὰ ἀπευθυνθῆτε. τόσον ὁ ἐφημέριος ὅσον καὶ ὁ μητροπολίτης πρέπει νὰ ἔχουν κανονικὴ χει­ρο­θεσία καὶ νὰ ἀνήκουν στὴν ἐκκλησία τῆς ῾Ελλάδος ἢ στὶς ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρχίες τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου (αὐτόνομος ἐκ­κλη­σία τῆς Κρήτης, μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ῞Αγιον Ὄρος Ἄθως).

    β – Ἂν τυχὸν ἔχετε ἔρθει προσφάτως ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, θὰ πρέπει νὰ ἐφοδιαστῆτε μὲ πιστοποιητικὸ θρησκευτικῶν φρονημάτων ἀπὸ τὴν ἐ­νο­ρία ἢ ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια στὴν ὁποία ἀνήκατε στὴν περιοχὴ ποὺ μέ­νατε, καὶ νὰ μᾶς τὸ προσκομίσετε μὲ βεβαίωσι ἐγκυρότητος ἀπὸ τὸ ἁρ­μό­διο γραφεῖο τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἢ τοῦ οἰκου­με­νικοῦ πατριαρχείου.  ἂν δὲν μένετε στὴν ᾿Αθήνα, ἡ ὅλη διαδικασία θὰ γί­νῃ μέσῳ τῆς μητροπόλεως τοῦ τόπου διαμονῆς σας.  ἂν τὸ ἐκ τοῦ ἐξω­τε­ρι­κοῦ πιστοποιητικὸ θρησκευτικῶν φρονημάτων δὲν εἶναι συντεταγμένο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, θὰ πρέπει νὰ προσκομίσετε καὶ μετάφρασι τούτου, γενομένη ἀπὸ γραφεῖο ἢ ἄτομο ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τὰ προσόντα νὰ καταρτίζῃ μεταφράσεις ἐπισήμων ἐγγράφων.  καὶ αὐτὴ ἡ μετάφρασις θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχῃ ἐλεγχθῆ γιὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ περιεχομένου της ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο γραφεῖο τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἢ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο διὰ σφραγῖδος καὶ ὑπογραφῆς θὰ πι­στοποιῇ τὸν διενεργηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ ἔλεγχον.

    2ον) ῾Υπεύθυνη δήλωσι τοῦ νόμου 1599/1986, στὴν ὁποία θὰ δη­λώ­νετε τὰ πλήρη καὶ ἀκριβῆ στοιχεῖά σας, καθὼς καὶ τὴν ἐνορία στὴν ὁποία τώρα ἀνήκετε ἢ καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο ὑπηρετεῖτε.  ἐπίσης θὰ δηλώνετε ὅτι εἶστε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ (μὲ κεφαλαῖα παρακαλῶ) βαπτι­σθεὶς μὲ ἔγκυρο καὶ ἀνεγνωρισμένο χριστιανικὸ βάπτισμα κατὰ τὸν τύπο τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ κανονικῶς χειροτονημένο ἱερέα, ὅτι δὲν εἶστε αἱρετικὸς ἢ σχισματικὸς ἢ αἱρετίζων, δὲν ἀκολουθεῖτε τὶς δι­δα­σκαλίες ἄλλης ἐκκλησίας ἢ ἄλλου θρησκεύματος, ὅτι πιστεύετε στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ στὰ δόγματα τῆς ἐκκλησίας, ὅτι δέχεστε τὶς σεπτὲς καὶ ἅγιες οἰκουμενικὲς συνόδους, καὶ ὅτι ἀκολουθεῖτε πιστῶς τοὺς ἱεροὺς κα­νόνες τῆς ἐκκλησίας καὶ τὶς λοιπὲς ἐκκλησιαστικὲς διατάξεις.

    3ον) ῾Ομολογία πίστεως, στὴν ὁποία θὰ γράψετε πάνω πάνω «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου...» κ.λπ., καὶ στὴν συνέχεια θὰ γράψετε ὅλο τὸ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ («Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν...» κ.λπ.) χειρο­γρά­φως (φωτοτυπίες ἢ γραφομηχανὴ ἢ κείμενο ἀπὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολο­γι­στὴ δὲν ἐπιτρέπονται).  κανονικὰ πρέπει νὰ γράψετε τὸ σύμβολον τῆς πί­στεως τρεῖς φορές, ἀλλὰ κατ᾿ ἄκραν οἰκονομίαν καὶ ἐκκλησιαστικὴν συγ­κα­τά­βασιν τὸ δεχόμαστε γραμμένο καὶ μία μόνο φορά, γιὰ νὰ μὴ σᾶς κου­ρά­ζουμε.

    4ον) Συστατικὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν ἐξομολόγο σας, ὁ ὁποῖος θὰ βεβαιώνῃ ὅτι εἶστε γνήσιο καὶ ἐνεργὸ μέλος τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, ὅτι ἔχετε πνευματικὴ ζωὴ κατὰ τὰ νενομισμένα, καὶ ὅτι δὲν τελεῖτε κάτω ἀπὸ μεγάλο ἢ μικρὸ ἀφορισμὸ ἢ ὑπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀνάλογο καὶ σχετικὸ ἐ­πι­τίμιο.

    5ον) (καὶ τελευταῖο) τὸ κείμενο τῆς ἀγγελίας σας.

    ῞Ολα αὐτὰ θὰ τὰ συνεξετάσῃ τὸ διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ χρι­στια­νι­κοῦ μας ἐντύπου στὴν ἑπόμενη συνέλευσί του καὶ ἀναλόγως θὰ ἀποφασίσῃ γιὰ τὴν ἔγκρισι ἢ τὴν ἀπόρριψι τῆς ἀγγελίας σας.  ὅταν καὶ ἐφόσον αὐτὴ ἐγ­κριθῇ, θὰ ἀποφασιστῇ καὶ τὸ κόστος τῆς δημοσιεύσεώς της.  σὲ κάθε πε­ρί­πτωσι θὰ ἐνημερωθῆτε ἀπὸ ἐμᾶς.  μὴν ἀνησυχεῖτε, θὰ σᾶς τηλεφω­νή­σουμε ἐγκαίρως, καὶ ἐξάπαντος πρὸ τῆς δευτέρας παρουσίας!

 

    ῾Ο ἄνθρωπος ποὺ τὰ ἄκουγε αὐτὰ ἔμεινε «κόκκαλο»!

 

(δημοσίευσις 29/5/2009)