Σελίδα 1 από 1

῾Η κατάργησις τῶν λατινικῶν

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 06 Ιαν 2009, 20:41:50
από Dionysios
Τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τῆς ἰατρικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν ᾿Εμμανουὴλ Τ. ῾Ρακιτζῆ

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Καρπενήσιον, 28.8.61

Πρὸς τὴν Διεύθυνσιν τῆς 'Εφημερίδος "Τὸ Βῆμα"

Κύριε Διευθυντά,

Τὸ θέμα τῆς καταργήσεως τῶν Λατινικῶν εἶναι θλιβερόν, τόσον ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τῆς ληφθείσης πρωτοβουλίας ὅσον καὶ τῆς πλήρους σχεδὸν ἀδιαφορίας ἐκ μέρους τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων διὰ μίαν ἄκρως ἀδικαιολόγητον ἐνέργειαν.

'Η ἀντίληψις ὅτι τὰ Λατινικὰ εἶναι μία νεκρὰ γλῶσσα εἶναι ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἐσφαλμένη καὶ δὲν μαρτυρεῖ εἰμὴ μόνον τὴν ἀμάθειαν αὐτῶν ποὺ τὴν ὑποστηρίζουν. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ νεκρὰ μία γλῶσσα ποὺ ἐξυπηρέτησεν ἐπὶ δύο χιλιετίας τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα καὶ εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μὲ τὴν ἱστορίαν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Πρὸ δύο μόνον αἰώνων ἦτο ἡ μόνη γλῶσσα εἰς τὴν ὁποίαν ἐδικαιοῦτο νὰ γράψῃ, καὶ συχνὰ νὰ ὁμιλήσῃ, ἕνας φιλόσοφος ἢ ἐπιστήμων. 'Ο Καρτέσιος ἔγραψε τὰ ἔργα του γαλλιστί, μετεφράσθησαν ὅμως ἀμέσως εἰς τὰ Λατινικὰ «πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν ἐθνῶν», ὅπως σημειώνει ὁ Σπινόζα. 'Η ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβὴ τοῦ Κοραῆ ἐγράφη εἰς αὐτὴν τὴν γλῶσσαν καὶ εἰς αὐτὴν εἰπώθησαν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Μπετόβεν. Εἰς αὐτὴν μᾶς μιλᾶ τὸ ἐπιτύμβιον τοῦ Χάυντν:

Non morriar sed vivam
Et narrabo opera Domini.

'Ακόμη ἡ ἐπιστήμη στηρίζεται κατὰ μέγα μέρος εἰς τὰ Λατινικά. ῞Οσοι διαβάζουν ξένα ἐπιστημονικὰ βιβλία, εἰς οἱανδήποτε εὐρωπαϊκὴν γλῶσσαν, εὑρίσκουν ὅτι συναντοῦν τὰς αὐτὰς πάντοτε λατινικὰς λέξεις, τῶν ὁποίων παραλλάσσουν μόνον αἱ καταλήξεις. Τὰ ἐπίσημα ὀνόματα ὅλων τῶν ὀργανισμῶν (ἀνερχομένων εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδων) εἶναι λατινικά, καὶ ὁσάκις ἀνακαλύπτονται νέα εἴδη ἢ καὶ γένη, ἀναζητοῦνται μὲ στοργὴν αἱ δύο κατάλληλοι λέξεις ποὺ θὰ ἀποτελοῦν τὸ ὄνομά των.

'Υποθέτω ὅτι ἐξάπαντος θὰ ἀγνοοῦν οἱ χρησιμοθῆραι γονεῖς καὶ κηδεμόνες, οἱ τόσον ἐνθέρμως ἀγωνιζόμενοι διὰ τὴν ἀγραμματωσύνην τῶν τέκνων των, ὅτι ἡ εἴσοδος τῶν βλαστῶν των εἰς τὰ Πανεπιστήμια τῆς Γερμανίας τοὐλάχιστον θὰ εἶναι ἀδύνατος ἄνευ προηγουμένης ἐξετάσεως εἰς τὰ Λατινικά. 'Εξ ἄλλου ἡ ἐντύπωσις ποὺ θὰ προκληθῇ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν θὰ εἶναι ἀναμφιβόλως οἰκτρά. Τοιαύτη ἐνέργεια μόνον πρᾶξις μικρόψυχος καὶ μωρὰ θὰ δύναται νὰ θεωρηθῇ καὶ ἡμᾶς ἀναξίους συνεχιστὰς τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐδημιουργήσαμεν νὰ παρουσιάσῃ.


᾿Απὸ τὸ βιβλίο του «Μελέτες, ἄρθρα καὶ ἐπιστολές» (ἐπιστήμη, φιλοσοφία, μουσικὴ καὶ παιδεία), ᾿ Αθῆναι 2004, σ. 211-214.

Re: ῾Η κατάργησις τῶν λατινικῶν

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ 05 Σεπ 2018, 19:18:01
από Dionysios
Πολὺς λόγος γίνεται καὶ σήμερα γιὰ τὴν ἀξία τῶν λατινικῶν μετὰ τὶς πρόσφατες ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο παιδείας ὅτι τὸ μάθημα αὐτὸ στὶς πανελλήνιες θὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ κάποιο ἄλλο. ῾Η παραπάνω ἐπιστολὴ τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ καὶ σοβαροῦ ἐπιστήμονος Μανόλη ῾Ρακιτζῆ παραμένει ἐπίκαιρη παρὰ τὸ ὅτι πέρασαν 57 ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ γράφτηκε.