Χρονολόγιον τῆς μετά Χριστόν ἐποχῆς

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Χρονολόγιον τῆς μετά Χριστόν ἐποχῆς

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 29 Ιουν 2010, 23:56:55

᾿Επὶ τῇ διημέρῳ ἑορτασίμῳ μνήμῃ τῶν ἱερῶν ἀποστόλων παραθέτω τὸ κάτωθι τμῆμα ἱστορικοῦ χρονολογίου. τὸ παρὸν τμῆμα ἀναφέρεται μόνον εἰς τὴν ἀποστολικὴν περίοδον. ἀργότερον θὰ συμπληρωθοῦν καὶ τὰ ἑπόμενα ἔτη.

    ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ
    ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
    ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ
    ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


1. Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

2. Γέννησις ἐν Γαλιλαίᾳ τοῦ Πέτρου τοῦ μετέπειτα μαθητοῦ καὶ ἀποστόλου τοῦ Κυρίου.

12. Γέννησις τοῦ Σαοὺλ ἢ Σαύλου τοῦ καὶ Παύλου ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας Μικρᾶς ᾿Ασίας.

14 (αὐγ. 19). Θάνατος τοῦ ῾Ρωμαίου αὐτοκράτορος ᾿Οκταβιανοῦ Αὐγούστου [24 π.Χ. - 14 μ.Χ.].

14 (σεπτ.). ῾Ο Τιβέριος (Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων) ἀνακηρύσσεται νέος αὐτοκράτωρ τῆς ῾Ρώμης ὡς Τιβέριος Καῖσαρ Αὔγουστος (ἢ Τιβέριος Α΄).

33. Σταύρωσις, ἀνάστασις καὶ ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

33. Πεντηκοστή, ἐπιφοίτησις τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ἐγκαθίδρυσις τῆς πρώτης ἐκκλησίας καὶ γενέθλιος ἡμέρα αὐτῆς.

34/35. Μαρτύριον τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου Στεφάνου. διωγμὸς τῆς πρώτης ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων.

34/35. ῾Ο ἀπόστολος Φίλιππος ὁ ἐκ τῶν ἑπτὰ διαδίδει τὸ εὐαγγέλιον εἰς τοὺς Σαμαρείτας καὶ εἷτα βαπτίζει ἕνα Αἰθίοπα εὐνοῦχον. οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ὀργανώνουν τὴν ἐκκλησίαν τῆς Σαμαρείας.

35-37. ῞Ιδρυσις ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων ἐκτὸς ᾿Ιεροσολύμων ἐν Φοινίκῃ (= Λιβάνῳ), Κύπρῳ καὶ ᾿Αντιοχείᾳ συνεπείᾳ τῆς διασπορᾶς τῶν πιστῶν τῆς πρώτης ἐκκλησίας λόγῳ τοῦ διωγμοῦ.

36/37. ῾Ο ἀπόστολος Πέτρος βαπτίζει ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης τὸν ἐθνικὸν Κορνήλιον καὶ δέχεται καὶ ἄλλους ἐθνικοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

37 (μαρτ. 18). ῾Ο Γάιος ᾿Ιούλιος Καῖσαρ, γνωστὸς ὡς Καλιγούλας, ἀνακηρύσσεται νέος αὐτοκράτωρ τῆς ῾Ρώμης (Γάιος Καῖσαρ Αὔγουστος Γερμανικός) [37 - 41].

38. Κλῆσις τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ μεταστροφὴ αὐτοῦ εἰς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν.

39. ῾Η ὀνομασία «χριστιανὸς» χρησιμοποιεῖται διὰ πρώτην φορὰν εἰς ᾿Αντιόχειαν καὶ καθιεροῦται εἰς ἅπασαν τὴν ἐκκλησίαν.

41-54. ῾Ο Κλαύδιος (Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων Γερμανικός) αὐτοκράτωρ τῆς ῾Ρώμης (Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Αὕγουστος Γερμανικός).

45. Θάνατος ᾿Ιακώβου τοῦ Ζεβεδαίου καὶ διωγμὸς τῶν χριστιανῶν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ ὑπὸ τοῦ ῾Ηρῴδου ᾿Αγρίππα Α΄.

45-46. ῞Ιδρυσις ἑλληνοφώνων ἐκκλησιῶν ἐν Κύπρῳ καὶ Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (Πέργη, ᾿Αττάλεια, ᾿Αντιόχεια Πισιδίας, ᾿Ικόνιον, Λύστρα, Δέρβη Λυκαονίας) ὑπὸ τῶν ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα.

48. ῾Η ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ ἀποστολικὴ σύνοδος.

48-49. ῞Ιδρυσις ἑλληνοφώνων ἐκκλησιῶν ἐν Γαλατίᾳ, Φρυγίᾳ, Μυσίᾳ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

49. ῞Ιδρυσις τῶν ἐκκλησιῶν Φιλίππων, Θεσσαλονίκης, Βεροίας, ᾿Αθηνῶν καὶ Κορίνθου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν ῾Ελλάδι, τῇ πρώτῃ χριστιανικῇ ἐκκλησίᾳ ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους.

49. Τὸ κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν ᾿Αθήναις.

49. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν Κορίνθῳ συγγράφει τὰς δύο πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολάς του ποιῶν ἔναρξιν τῆς ἐν ἁγίῳ Πνεύματι συγγραφῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης.

51. ῞Ιδρυσις τῆς ἐκκλησίας ᾿Εφέσου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

54. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν ᾿Εφέσῳ συγγράφει τὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του.

54. ῾Ο αὐτοκράτωρ Κλαύδιος δηλητηριάζεται ὑπὸ τῆς ᾿Αγριππίνης. ὁ υἱός της Δομίτιος (Λούκιος Δομίτιος Ahenobarbus) ἀνακηρύσσεται νέος αὐτοκράτωρ, γνωστὸς ὡς Νέρων (Νέρων Κλαύδιος Καῖσαρ Αὔγουστος Γερμανικός).

57. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν Θεσσαλονίκῃ συγγράφει τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του.

57. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν Κορίνθῳ συγγράφει τὰς ἐπιστολάς του πρὸς ῾Ρωμαίους καὶ πρὸς Γαλάτας.

58. Συγγραφὴ τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ἐν ᾿Ιερουσαλήμ.

59. ῾Ο ἀπόστολος ᾿Ιάκωβος ὁ ἀδελφόθεος ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ γράφει τὴν γνωστὴν ἐπιστολήν του.

60. Συγγραφὴ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐν ῾Ρώμῃ.

60-62. Πρώτη φυλάκισις τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν ῾Ρώμῃ, ἔνθα γράφει τὰς ἐπιστολὰς πρὸς Φιλιππησίους, ᾿Εφεσίους, Κολασσαεῖς, καὶ Φιλήμονα.

60-62. Γενικὸς καὶ ἄγριος διωγμὸς τῆς ἐν ᾿Ιεροσολύμοις ἐκκλησίας τῆς περιτομῆς ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων. μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ πρώτου ἐπισκόπου ᾿Ιεροσολύμων ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου.

61-62. ῞Ιδρυσις τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Αἰγύπτῳ Βαβυλῶνος (= Μέμφιδος) ὑπὸ τῶν ἀποστόλων Πέτρου, ᾿Ιωάννου, ᾿Ιούδα καὶ Μάρκου.

62. Συγγραφὴ τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐν ῾Ρώμῃ.

63. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν ῾Ρώμῃ, ἐλεύθερος τῶν δεσμῶν, γράφει τὴν πρὸς ῾Εβραίους ἐπιστολήν του.

63-64. ῞Ιδρυσις τῆς ἐκκλησίας Κρήτης ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

64. Συγγραφὴ τοῦ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἐν Βαβυλῶνι τῆς Αἰγύπτου (= ἐν Μέμφιδι).

65. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν Κορίνθῳ συγγράφει τὴν πρὸς Τίτον ἐπιστολήν του.

66-70. Α΄ ἰουδαϊκὴ ἐπανάστασις ἐναντίον τῶν ῾Ρωμαίων.

67. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐν Μακεδονίᾳ συγγράφει τὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολήν του.

68. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος, δέσμιος διὰ δευτέραν φορὰν ἐν ῾Ρώμῃ, συγγράφει τὴν Β΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολήν του.

68. Θάνατος τοῦ Καίσαρος Νέρωνος.

68-69. Πολιτικαὶ ἀναστατώσεις τῆς ῾Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. ἐντὸς ἔτους ἀνακηρύσσονται διαδοχικῶς τέσσαρες αὐτοκράτορες· ὁ (Σέρβιος) Σουλπίκιος Γάλβας, ὁ Μᾶρκος Σάλβιος Ὄθων, ὁ Aulus Βιτέλιος, καὶ τέλος ὁ ἐπικρατήσας Βεσπασιανός (Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός) ἀνακηρυχθεὶς τὴν 22 δεκ. τοῦ ἔτους 69.

68/69. ῾Ο ἀπόστολος Πέτρος ἐν Βαβυλῶνι τῆς Αἰγύπτου (= Μέμφιδι) γράφει τὰς δύο ἐπιστολάς του.

69. Μαρτύριον τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐν ῾Ρώμῃ.

69. Μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ ἀποστόλου Πέτρου ἐν Αἰγύπτῳ.

69. ῾Ο ἀπόστολος ᾿Ιούδας ὁ θεάδελφος καὶ ἀδελφὸς τοῦ ᾿Ιακώβου γράφει τὴν γνωστὴν ἐπιστολήν του ἐν Βαβυλῶνι τῆς Αἰγύπτου (= Μέμφιδι).

69/70. Συγγραφὴ τοῦ βιβλίου τῆς ᾿Αποκαλύψεως ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου ἐν Πάτμῳ.

70. ῞Αλωσις τῆς ᾿Ιερουσαλὴμ ὑπὸ τῶν ῾Ρωμαίων· καταστροφὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

71. ῾Ο ἀπόστολος ᾿Ιωάννης τοῦ Ζεβεδαίου γράφει ἐν ᾿Εφέσῳ τὰς τρεῖς ἐπιστολάς του.

72. Συγγραφὴ τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου ἐν ᾿Εφέσῳ.

72. Κατασκευάζεται τὸ Φλάβιον ᾿Αμφιθέατρον, ἤ τοι τὸ γνωστὸν Κολοσσαῖον.

79. Ἔκρηξις τοῦ Βεζουβίου.

79/80. Θάνατος τοῦ ᾿Ιωάννου, τελευταίου αὐτόπτου μαθητοῦ καὶ ἀποστόλου τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

79-81. Αὐτοκράτωρ τῆς ῾Ρώμης εἶναι ὁ Τίτος (Φλάβιος Βεσπασιανός), γιὸς τοῦ Βεσπασιανοῦ (μετὰ τοῦ ὁποίου ἦτο συναυτοκράτωρ ἀπὸ τοῦ ἔτους 71).
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επιστροφή στην ᾿Εκκλησιαστική ἱστορία

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron